Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Науковий журнал «Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки)» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

Металургія. Галузеве машинобудування. Прикладна механіка. Матеріалознавство. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Теплоенергетика. Електроніка. Телекомунікації та радіотехніка. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Хімічні технології та інженерія. Біотехнології та біоінженерія. Біомедична інженерія. Екологія. Цивільна безпека. Професійна освіта.

Статтю необхідно подавати набраною в редакторі MS Word.

Стаття повинна мати такі необхідні елементи (текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділяються напівжирним шрифтом):

 • постановка проблеми,

 • аналіз останніх досліджень та публікацій,

 • формулювання мети дослідження,

 • виклад основного матеріалу,

 • висновки.

 

Мова статті – українська, англійська (за вибором автора).

Обсяг статті – від п’яти до десяти сторінок тексту.

Параметри сторінки. Формат сторінки А4, орієнтування листа – книжне. Поля: верхнє – 3,5 см; нижнє, ліве, праве – 2,5 см. Шрифт Times New Roman – 11 пт, міжрядковий інтервал – одинарний. Абзацний відступ — 1,25 см.

Послідовність розміщення матеріалу статті: УДК. Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, звання (посада), контактний e-mail. Місце роботи, місто (у лівому верхньому кутку). Назва статті (напівжирним шрифтом великими буквами). Анотації українською та англійською мовами, ключові слова (курсивом). Текст статті в одну колонку. Список використаної літератури (не менше 15).

Формули набираються в редакторі формул —  Microsoft Equation, шрифтом Times New Roman, курсивом. Прямим шрифтом набираються позначення векторів та матриць, критерії, тригонометричні функції. Параметри розміру шрифту: звичайний символ – 11 пт, крупний індекс – 9 пт, дрібний індекс – 7 пт, крупний символ – 18 пт, дрібний символ – 12 пт. Формули центрують, а ті, на які є посилання — нумеруються. Номери формул вказують у круглих дужках і вирівнюють по правому краю сторінки. Формули великого розміру записуються в кілька рядків.

Таблиці, рисунки, графіки мають бути пронумеровані та мати назву. При побудові графіків, таблиць, зображень майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

 

До статті окремими файлами додаються:

­– рецензія;

файл із заповненою анкетою, що містить відомості про авторів;

­– файл з рефератом статті англійською (або українською, якщо стаття написана англійською) мовою, який має складатися з назви статті, ПІБ авторів, скороченої версії статті обсягом 1800-2300 знаків. Текст реферату повинен містити відомості про актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи даного дослідження.

Сайт журналу: sj.dstu.dp.ua

Статті разом із супроводжувальними документами надсилати електронною поштою
(
e-mail: onti@dstu.dp.ua та vperemitko@dstu.dp.ua) у вигляді вкладених файлів або приносити особисто відповідальному секретареві за адресою: вул. Дніпробудівська, 2, корпус 3, кімната 133.

 

Стаття приймається на розгляд та передається на рецензію лише за наявності повного пакету документів, підготовлених відповідним чином, та оформлених згідно вимог до статті та супроводжувальних документів.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

 

У зв’язку зі змінами Правил подання електронних варіантів періодичних видань до відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського та індексацією поданих матеріалів пошуковою системою Google Scholar (Google Академія) вносяться наступні корективи у вимоги до оформлення матеріалів:

 • назви статей не повинні містити об’єктів-формул, окрім символів кирилиці, латиниці, цифр та розділових знаків, знаків пунктуації. Символи квадратних та фігурних дужок використовувати забороняється;
 • у математичних виразах, що містяться у тексті матеріалів та створені за допомогою редакторів формул Math Type або Microsoft Equation різних версій, не допускається використання символів кирилиці.

 

Список літератури повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приклад оформлення – Бюлетень ВАК України, № 5, 2009).Посилання на неопубліковані роботи не дозволяються.

Правильно оформити пункт переліку посилань допоможуть наступні ресурси:

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.