Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До „Збірника наукових праць ДДТУ” приймаються оригінальні статті, що містять нові наукові результати в галузі технічних і природничих наук, які раніше не публікувалися. Для публікації статті її необхідно подавати набраною в редакторі MS Word (версія 2003 року) в електронному варіанті та роздрукованою в 2-х примірниках. Загальний обсяг статті повинен бути не менше 4 сторінок формату А4, але не повинен перевищувати 6 сторінок. Поля – всі 2,5 см.

Рукопис має бути ретельно вивіреним і підписаним усіма авторами.Повну відповідальність за граматичні, технічні помилки та механічні описки несуть автори.

Друкуються лише наукові статті, які згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 мають такі необхідні елементи (виділяються в тексті напівжирним шрифтом):

 • вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених питань загальної проблеми, котрим присвячується стаття);
 • постановка задачі (мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень);
 • результати роботи (виклад власне матеріалу дослідження, отриманих результатів, можна дати опис методики дослідження чи методу вирішення поставленої задачі);
 • висновки (наводяться висновки з даного дослідження і подаються перспективи подальших досліджень у цьому напрямку).

До статті окремим файлом додається набраний у Times New Roman, 12 пт реферат українською та англійською мовами, який має містити: УДК, П.І.Б. авторів, назву статті, текст реферату обсягом 5-7 рядків та ключові слова (не більше 5).

Від одного автора (співавтора) приймаються не більше двох статей.

Редколегія має право відхилити матеріали, що пропонуються до видання у збірці, якщо виникають сумніви відносно наукового рівня чи новизни, або направити рукопис на додаткове рецензування. У разі повернення статті автору для виправлення датою подання вважається день отримання останнього варіанту.

До статті додаються:

 • зовнішня рецензія, завірена печаткою організації (рецензент повинен мати науковий ступінь та не повинен бути співробітником організації, якою надіслано статтю);
 • рекомендація кафедри, завірена канцелярською печаткою;
 • відомості про авторів.

Статті, оформлені з порушенням вимог, та які не мають супровідних документів, до розгляду редакційною колегією не приймаються.

У зв’язку зі змінами Правил подання електронних варіантів періодичних видань до відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського та індексацією поданих матеріалів пошуковою системою Google Scholar (Google Академія) вносяться наступні корективи у вимоги до оформлення матеріалів:

 • назви статей не повинні містити об’єктів-формул, окрім символів кирилиці, латиниці, цифр та розділових знаків, знаків пунктуації. Символи квадратних та фігурних дужок використовувати забороняється;
 • у математичних виразах, що містяться у тексті матеріалів та створені за допомогою редакторів формул Math Type або Microsoft Equation різних версій, не допускається використання символів кирилиці.

Стаття подається у такому вигляді:

УДКTimes New Roman (12 пт)
                                                                                                                                              П.І.Б., наук.ступінь, звання (посада)

Повна назва організації

 

НАЗВА СТАТТІ – Arial, 12пт, жирний, прописними літерами по центру

 

Текст статті – Times New Roman, 12 пт, в одну колонку, інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнюється по ширині.

Формули – вбудованим редактором Microsoft Equation (версія не нижче 3.0). Розмір елементів формул – 13, 10, 8, 18, 12 пт відповідно. Формули вирівнюються по центру. Нумерація формул – в круглих дужках, вирівнюється по правому краю тексту. Додаткова відстань абзацу з формулою від тексту – 6 пт зверху і знизу. Позначення основних величин повинні відповідати сучасній міжнародній системі СІ.

Технічні рисунки – в тексті, підпис – під рисунком симетрично, шрифт – Times New Roman, 12 пт, виступ на ширину слова рисунок і його номеру. Підпис повинен виконуватись у вигляді фрейму за одне ціле з рисунком. Якщо рисунок має великий розмір, він може виконуватись на окремому аркуші.

Таблиці вставлені в текст. Назва таблиці – над таблицею без абзацу, шрифт – Times New Roman, 12 пт. Додаткова відстань між назвою і таблицею – 6 пт.

На рисунки та таблиці мають бути посилання в тексті статті.

Літературу, на яку є посилання в статті, слід подавати загальним списком у порядку вживання в статті з позначенням у тексті порядковою цифрою в квадратних дужках.

Список літератури повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приклад оформлення – Бюлетень ВАК України, № 5, 2009).Посилання на неопубліковані роботи не дозволяються.

Правильно оформити пункт переліку посилань допоможуть наступні ресурси:

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.