ДИНАМІКА СИСТЕМИ НАДІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ В РЕЖИМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЗНАЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

  • В.Б. Нізімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-4580-5262
  • А.І. Робак Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна
  • К.О. Матухно Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.17

Ключові слова:

система надійного живлення, ; динамічне падіння напруги, акумуляторна батарея, двигун постійного струму

Анотація

У статті розв’язана актуальна наукова задача, яка полягає в зменшенні динамічного падіння напруги та її тривалості у системах надійного живлення. Наведені функціональні схеми та математичний опис системи надійного живлення. Виконані розрахункові залежності динамічних процесів. Доведено, що в запропонованій системі динамічне падіння напруги у декілька менше, ніж в існуючих системах.

Посилання

Данилова О.А. Власні потреби атомних електростанцій : навч.-метод. посіб. / О.А. Данило-ва, А.В. Івахнов, Л.І. Лисенко, А.А.Тищенко. Харків : НТУ «ХПІ», 2021. 94 с.

Лагутін В.М. Власні потреби електричних станцій : навч. посіб. / В.М. Лагутін, В.В. Тептя, С.Я. Вишневський. Вінниця: ВНТУ, 2008. 102 с.

Жесан Р.В. Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлювальних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства: Авто-реф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. 05.13.07 : Кіровоград, держ. техн. ун-т., 2001. 19 с.

Немикіна О.В. Поновлювальні та альтернативні джерела енергії. Для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: навч. посібник / О.В. Немикіна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 188 с.

Danylova O.A. (2021). Vlasni potreby atomnykh elektrostantsii [Own necessities of nuclear power plants] : navch.-metod. posib. / O.A. Danylova, A.V. Ivakhnov, L.I. Lysenko, A.A. Tyshchenko. – Kharkiv : NTU «KhPI». 94 p.

Lahutin V.M. (2008) Vlasni potreby elektrychnykh stantsii [Own necessities of the electric sta-tions] : navch.posib. / V.M. La-hutin, V.V. Teptia, S.Ya. Vyshnevskyi. Vinnytsia: VNTU, 2008. 102 p.

Zhesan R.V. (2020). Avtomatyzatsiia upravlinnia avtonomnym enerhopostachanniam z vykorystanniam vidnovliuvalnykh dzherel enerhii v umovakh selianskoho (fermerskoho) hospodarstva [Automation of the management of autonomous energy supply using single-injection energy sources in the conditions of a peasant (farm) economy] : Avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. tekhn. nauk. 05.13.07: Kirovohrad, derzh. tekhn. un-t., 2001. 19 p.

Nemykina O.V. (2020). Ponovliuvalni ta alternatyvni dzherela enerhii [Renewal and alternative energy sources]. Dlia studentiv spetsialnosti 141 Elektroenerhetyka, elektrotekhnika ta elektro-mekhanika : navch. posibnyk /O.V. Nemykina. Zaporizhzhia: NU «Zaporizka politekhnika».

p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка