ЗАКОНИ РУХУ ЗАРЯДЖЕНОЇ МАТЕРІЇ В РЕПЕРНИХ ТЕОРІЯХ ГРАВІТАЦІЇ

Автор(и)

  • С.Є. Самохвалов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.А. Грищенко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.14

Ключові слова:

закони руху; гравітація; репер; заряджена матерія

Анотація

У роботі вирішена актуальна наукова задача, автори проаналізували закони руху зарядженої матерії в реперних теоріях гравітації. Метою роботи було проаналізувати закони руху зарядженої матерії в реперних теоріях гравітації з вищими похідними від польових змінних. Доведено, що рівняння довільного калібрувального поля внутрішньої симетрії  в незалежності від конкретного виду його лагранжіану може бути записано як у вигляді рівняння Ейнштейна, так і в суперпотенціальній формі, тобто як вираження повного струму калібрувальних зарядів системи через суперпотенціал, який визначається конкретним видом лагранжіана калібрувального поля, тобто в вигляді рівнянь Янга-Міллса. Відзначимо, що на підставі розглянутих в статті законів руху зарядженої матерії в реперних теоріях гравітації можна успішно досліджувати закони руху в інших теоріях гравітації, що може бути корисно в різних галузях теоретичної і експериментальної фізики.

 

Посилання

Гілберт Д. Основания физики. В кн.: Альберт Эйнштейн и теория гравитации. Москва: Мир, 1979. С.133–145.

Эйнштейн А. Общая теория относительности и закон движения (Совместно с Я.Громмером). Собрание научных трудов. Т. II. Москва: Наука, 1966. С. 198–210.

Oltean M., Epp R., Sopuerta C., Spallicci A. and Mann R. Motion of localized sources in general relativity: gravitational self-force from quasilocal conservation laws. Phis. Rev., 2020. D101. 064060. arXiv:1907.03012 [gr-qc].

Pintoa P., Del Vecchiob L., Fatibeneb L. and Ferraris M. Extended cosmology in Palatini f(R)-theories. J. Cosmology and Astroparticle Physics, 2018. 044. arXiv:1807.00397 [gr-qc].

Самохвалов С.Е., Балакирева Е.Б. Теоретико групповое согласование принципов длины и равенства в геометрии. Изв. вузов. Математика, 2015. № 9. С. 31–45.

Самохвалов С.Є., Грищенко А.А. Квазілокальність калібрувальних зарядів. Зб. наукових праць ДДТУ, 2020. № 36. С. 113–117.

Самохвалов С.Є. Закони руху в реперних теоріях гравітації Зб. наукових праць ДДТУ, 2020. № 2(37).

GIlbert D. Osnovaniya fiziki. V kn.: Albert Eynshteyn i teoriya gravitatsii. Moskva: Mir, 1979. S.133-145.

Eynshteyn A. Obschaya teoriya otnositelnosti i zakon dvizheniya (Sovmestno s Ya.Grommerom). Sobranie nauchnyih trudov. T. II. Moskva: Nauka, 1966. S.198-210.

Oltean M., Epp R., Sopuerta C., Spallicci A. and Mann R. Motion of localized sources in general relativity: gravitational self-force from quasilocal conservation laws. Phis. Rev., 2020. D101. 064060. arXiv:1907.03012 [gr-qc].

Pintoa P., Del Vecchiob L., Fatibeneb L. and Ferraris M. (2018) Extended cosmology in Palatini f(R)-theories. J. Cosmology and Astroparticle Physics. 044. arXiv:1807.00397 [gr-qc].

Samokhvalov S.E., Balakireva E.B. (2015). Teoretiko gruppovoe soglasovanie principov dlinny I ravenstva v geometrii [Group-theoretic agreement of the principles of length and equality in geometry]. Izv. Vuzov. Matematica – News of the Univ. Mathematics. №9. С.31-45.[in Ukraine]

Samokhvalov S.E., Hryshchenko A.A. (2020) Kvazilocalnost kalibruvalnuh zariadov [Quasilo-cality of gauge charges]. Zbirnuk naukovuh prac DDTU – Collection of scientific works of DDTU. №36. С.113-117. [in Ukraine]

Samokhvalov S.E. (2020). Zakony ruhu v repernyh teoriah gravitacii [Laws of motion in reference theories of gravity]. Zbirnuk naukovuh prac DDTU – Collection of scientific works of DDTU. №2(37). [in Ukraine]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Комп'ютерні науки та інформаційні технології