DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.63

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ З ШАШКОВОГО СПОРТУ

I. V. Hubarev, I. M. Holter, M. M. Levchenko

Анотація


Авторами роботи в реальних умовах міжнародних змагань з шашкового спорту проведено апробацію і вдосконалення на практиці навичок перекладу під час проведення перекладацької практики студентів Дніпровського державного технічного університету (напрямок: «Філологія»), що надало студентам можливість застосовувати у практичній діяльності знання, здобуті у результаті вивчення теоретичних курсів з перекладознавства та інших лінгвістичних дисциплін.

Під час виробничої практики студенти систематизували й розвивали мовленнєву реактивність та перекладацьку пам’ять та здатність майбутніх перекладачів накопичувати, транскодувати і транслювати отриману інформацію, на власному досвіді переконалися, що перекладач повинен бути експертом не тільки у сфері іноземних мов, а й у сфері міжкультурної комунікації, повинен сприяти встановленню контакту між сторонами.

Крім того, за час практики, використовуючи різноманітні інформаційні джерела (друковані та електронні словники, енциклопедії, ресурси мережі Інтернет) та комп’ютерні програми, студенти визначили особливості роботи перекладачів в умовах організації і проведення змагань міжнародного рівня, сформували та розвинули  навички спілкування з дітьми та молоддю (спортсмени-шашкісти різних вікових груп) з шашкового середовища; навчилися планувати та організовувати змістовне дозвілля дітей з інших держав (іноземних делегацій). Це, безумовно, стало важливим етапом для підготовки до подальшої успішної професійної діяльності.

Таким чином, перекладацька виробнича практика відіграє значну роль у професійній підготовці майбутніх перекладачів і допомагає, разом з іншими чинниками, процесу формування їхньої комунікативної компетентності, яка передбачає не тільки оволодіння мовою як засобом спілкування, навчання, самоосвіти, а й забезпечує вільне, нормативно-правильне й функціонально-адекватне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою, що дозволяє їм після закінчення вищого навчального закладу здійснювати всі передбачені для перекладача функціональні обов’язки.


Ключові слова


шашковий спорт; громадська спортивна організація; перекладацька практика; спортивний клуб; шахово-шашковий клуб; чемпіонати світу та Європи

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайченко Л.К. Невирішуване у перекладацькій практиці. К.: Астра. 2012. С.54-59.

Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Московского Ун-та. 2004. 543с.

Baer B.J., Kobу G.S. Beyond the ivory tower: Rethinking translation pedagogy. Amster-dam. The Netherlands: John Benjamins. 2003. 259р.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком-Інтер, 2008. 1040с.

Cao D. Translating law. Clevedon. UK: Multilingual Matters. 2007. 208р.

Fairclough N. Critical discourse analysis: The critical study of language. London. UK: Longman. 2010. 608 .

Исаева Т.А. Педагогическая практика в образовательном процессе высших учебных заведений России и за рубежом (на примере университетов Великобритании, США, Германии). Молодой учёный, 2012. №4. С.412-414.

Короткова Ю.М. Організація практичної підготовки вчителів початкових класів на педагогічних відділеннях початкової освіти Греції. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. Слов’янськ: СДПУ, 2006. Вип. XXXIII. С.32-38.

González D. Multiple voices in the translation classroom. Amsterdam. The Netherlands: John Benjamins. 2004. 259р.

Шупта О.В. Формування готовності до професійної творчої діяльності майбутніх перекладачів: Дис…канд..пед.наук:13.00.04.Тернопільський національний пед. ун-т ім.В.Гнатюка.Тернопіль.2005.242с.

Носовець Н.М. Педагогічна практика майбутніх учителів в країнах Європи і в Україні. Вісник Чернігівського національного пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Чер-нігів, 2011. Вип. 90. С.115-119.

Ульяницкая Т.В. Особенности организации педагогической практики в аспекте требований новых образовательных стандартов. Стратегия качества в промышленности и образовании: материалы VII Междунар. конф. International Scientifi c Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number. Болгария, Варна, 2011. Т. 2. С.75-76.

González D., Scott-Tennent C. A problem–solving and student–centred approach to the translation of cultural references. Meta. 2005. № 50(1). Р.160-179.

Kalma S. Dolmetschen und Diskursanalys e – Anforderungen an Dolmetschleistungen. Аnglistik und englischunterricht, 1995. № 55/56. S.233-245.

Dam-Jensen H.. Decision-making in translation: A pilot study of students’ translation processes. Fachesprache, 2012. № 34 (3-4). Р.146-164.

Hague D., Melby A., Zheng W. Surveying translation quality assessment: A specification approach. Interpreter and Translator Trainer, (2011). № 5(2). Р.243-267.
Copyright (c) 2020 I. V. Hubarev, I. M. Holter, M. M. Levchenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389