DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.61

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНИХ НАПРЯМІВ

V. G. Taran, S. V. Hubarev, T. V. Kalinina, K. A. Mikita

Анотація


Розробка сучасної методики вивчення фізики для студентів технічних спеціальностей на основі компетентнісного підходу є складною проблемою і в умовах наукоємного виробництва залежить від системності і методичної доцільності застосування різних форм та засобів навчання. Для плідної професійної діяльності в будь-якої галузі високотехнологічного виробництва необхідно не тільки мати достатній обсяг фундаментальних знань та глибоке розуміння суті фізичних процесів природи, але, що найважливіше, аналітичне творче мислення, яке формується в процесі самостійного дослідження проблемних фізичних завдань в лабораторному практикумі.

Спираючись на багаторічний досвід застосування навчально-лабораторного практикуму на кафедрі фізики ДДТУ, вважаємо за доцільне для ефективного формування фахових компетентностей та креативних здібностей студентів впроваджувати варіативні лабораторні роботи, які містять комплекс альтернативних експериментальних досліджень фізичних величин, що фігурують в різних фізичних явищах і законах. В даній роботі розглядається приклад визначення коефіцієнта жорсткості пружин, що актуально для студентів бакалаврату механічних напрямів. Розглянуто альтернативні варіанти лабораторних методик з вивчення енергетичних і силових характеристик спіральних пружин на прикладах різних фізичних процесів практичного застосування. Досліджено можливості експериментального визначення коефіцієнта жорсткості пружин на основі використання закону збереження енергії при використанні її в якості катапульти.

Розроблено і наочно обґрунтовано лабораторну методику визначення пружних характеристик на прикладі згасаючих коливань одномірного пружинного маятника, де враховується як реальний період коливань, так і декремент згасання. Обґрунтовано також методику визначення коефіцієнта жорсткості при дослідженні обертальних коливань масивного диска на пружинному кріпленні.


Ключові слова


фахова компетентність; методики навчання; лабораторний практикум; коливальний та обертальний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Пономаренко Е.В. Анализ современного состояния методики преподавания физики в высшей школе: компетентностный подход. Международный журнал экспериментального образования, 2013. №10. С.221-225.

Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход. М.: Изд. Моск. психол.-соц. ин-та, 2005. 215с.

Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Симанюк Э.Э. Компетентностный подход к образованию. Образование и наука, 2005. № 3(33). С.27-40.

Дорофеев А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования. Высшее образование в России, 2005. № 4. С.30-34.

Рижкова М.Н., Павлова С.М. Разработка программ курса физики с учетом направления подготовки студентов в техническом ВУЗе. Международный журнал экспериментального образования, 2013. №10. С.215-220.

Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В. Компетентнісно-орієнтовані фізичні завдання з фізики: теоретичний аспект. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. Вип. 9, ч.1. С.87-95.

Гуляєва Л.В. Дидактичні аспекти фізико-технічної підготовки майбутніх інженерів у технічному університеті. Збірник наукових праць БДПУ, 2016. № 9. С.30-35.

Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. М.: Наука, 1978. 510с.
Copyright (c) 2020 V. G. Taran, S. V. Hubarev, T. V. Kalinina, K. A. Mikita

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389