DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.60

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Z. V. Khuda, E. A. Tonkonoh

Анотація


Розвиток сучасних наукових знань і науково-технічних досягнень суспільства призводить до модернізації всієї системи вищої освіти, але насамперед у напрямку її подальшої інформатизації та комп’ютеризації. Це сприяє появі нових освітніх можливостей, нових перспективних форм, методів і засобів навчання, їх широкому введенню в навчальний процес вищої освіти. Часто дидактичний і технологічний потенціали засобів інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються в навчальному процесі, не повністю враховуються і використовуються неефективно. Надзвичайно важливим є розробка дієвих методів, прийомів і засобів, які можуть підвищити якість процесу навчання у вищій школі.

Сучасні умови модернізації сфери вищої освіти вимагають від викладача впровадження нових підходів до навчання. Це не традиційна система плюс комп’ютер, це зовсім інший навчальний процес, який повинен забезпечувати розвиток професійних знань, умінь і здібностей студентів, їх спілкування, творчості, самовдосконалення, постійної самоосвіти. У процесі реалізації комп’ютерних технологій навчання потрібно виключити їх абсолютизацію. Комп’ютеризація не повинна бути самоціллю, а лише засобом більш ефективного досягнення цілей навчальної системи в цілому. Звідси випливає наступний важливий принцип комп’ютерного навчання – принцип розумного поєднання традиційних і комп’ютерних дидактичних систем. Доцільність повинна визначатися в кожному конкретному випадку, виходячи з розв’язуваної дидактичної задачі.

Інформатизація освіти забезпечує досягнення двох стратегічних цілей. Перша з них полягає у підвищенні ефективності всіх видів освітньої діяльності шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, друга – в поліпшенні якості підготовки фахівців з новим типом мислення, що відповідає вимогам інформаційного суспільства.


Ключові слова


інформаційні технології; індивідуалізація; навчальний процес; якість навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник / М. І.Жалдак та ін. К.: Педагогічна думка, 2012. 112с.

Биков В.Ю. Сучасні завдання iнформатизацiї освіти [Електронний ресурс]. Інформаційні технології i засоби навчання, 2010. № 1(15). Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.

Кузнецова Т.В., Середа Х.В. Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі зарубіжних країн. Інформаційні технології і засоби навчання, 2010. №6 (20). Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Cha J., Koo B. ICTs for new Engineering Education. Policy Brief, February 2011.: UNESCO, 2011. 11. P.19. Cloud Computing in Education. Policy Brief, 2010: UNESCO, 2010. 11. P.20. Donnelly R., McSweeney F. Applied E-Learning and E-Teaching in Higher Education. Hershey, New York, 2009.

Гуревич Р.С. Напрями дослідження розвитку інформатизації сучасної освіти. Науко-ві записки Вінницького державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка і психологія: зб. наук. ст. Вінниця, 2010. Вип. 32. С.27-32.

Гуревич Р., Кадемія М. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти. Теорія і практика управління соціальними системами, 2016. № 4. С.71-78.

Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навч. посіб. Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. 220с.

Спірін О.М., Яцишин А.В. Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» [Текст]. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 14. С.22-33.

Жук Ю.О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційнокомунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць. К.: Атіка. 2005. С.96-99.
Copyright (c) 2020 Z. V. Khuda, E. A. Tonkonoh

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389