DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.59

ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

E. V. Derets

Анотація


Стаття присвячена аналізу особливостей методики реалізації міжпредметних зв’язків при навчанні вищої та прикладної математики майбутніх фахівців економічного напряму. Пропонується створення для окремих задач або тем прикладної спрямованості невеликі за обсягом інтерактивні навчальні матеріали, які спрямовані на подальше використання при застосуванні математичного апарату у спеціальних дисциплінах. Перевагою застосування таких матеріалів є наявність оберненого зв’язку та індивідуальна спрямованість, а також можливість інтенсифікації навчального процесу при вивченні спеціальних дисциплін.

Для контролю якості самостійної роботи пропонується використання тестування за технологією «Integrated Testlets». Таке тестування наближене до опитування студента у формі діалогу. «Integrated Testlets» представляють собою ланцюжок взаємопов’язаних питань, таким чином, при проведенні такого тесту перевіряється наявність свідомого використання студентами математичного апарату у прикладних задачах.

Пропонується сплановане узгодження змісту навчальних завдань з різних дисциплін з метою досягнення відповідних компетенцій, цілеспрямоване створення та розв’язання в курсі вищої та прикладної математики таких задач, які виступають складовою частиною або окремим елементом завдань з інших дисциплін, які вивчаються на старших курсах. Таким чином вивчення використання математичного апарату відбувається «спіралеподібно», студенти неодноразово повертаються до вивчення певних прикладних задач впродовж вивчення різних дисциплін. Це позитивно впливає на мотивацію, дозволяє підвищити ефективність вивчення курсу та рівень засвоєння матеріалу. В роботі приводяться приклади створення таких навчальних ситуацій при вивченні курсів «Вища та прикладна математика», «Інформаційні системи та технології», «Теорія ймовірностей та математична статистика». Крім того, пропонується реалізація міжпредметних зв’язків за участю студентів різних спеціальностей. Як приклад такої співпраці розглядається використання емпіричних даних, отриманих при проведенні соціологічного дослідження студентами соціологами, як вхідних даних при розв’язанні професійно спрямованих задач зі студентами економічного напряму.


Ключові слова


міжпредметні зв’язки; вища та прикладна математика; професійно спрямовані задачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Мазепа Т.С., Мілаш І.В. Міждисциплінарні зв’язки як вимога компетентнісного підходу сучасної парадигми вищої економічної освіти. Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 15-16 березня 2012 р. Дніпропетровськ, 2012. С.93-97. URL: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3211.

Крилова Т.В., Гулєша О.М. Дидактичні засади фундаменталізації математичної освіти студентів нематематичних спеціальностей університетів. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. Донецьк: ДонНУ, 2011. Вип. 35. С.27-35.

Дутка Г.Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів: монографія. К.: УБС НБУ, 2008. 478с.

Рум’янцева К.Є., Вільчинська О.М. Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс»», 2016. 204с.

Грисенко М.В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі: навч. посіб. Київ: Либідь, 2007. 720с.

Прикладні задачі з вищої математики для економічних спеціальностей: навчально-методичний посібник / Аршава О.О. та ін. Харків : ХДТУБА, 2011. 71с.

Вища математика у прикладах і задачах для економістів: навч. посіб. / Алілуй-ко А. М. та ін. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 148с.

Коннова Л.П., Рылов А.А., Степанян И.К. Экономические приложения высшей математики в кейсах: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2016. 132с.

Козлов В.В., Томашевська Т.В., Кузнєцов М.І. Використання міждисциплінарних зв’язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики. Статистика України. 2018. №1. С.52-60.

Фомкіна О.Г. Удосконалення методики навчання математики в економічному вузі: шляхи, форми і засоби, перспективи: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 122с.

Shute V.J. Focus on formative feedback. Review of Educational Research. 2008. 78. P.153-189.

Bangert-Drowns R.L., Kulik J.A., Kulik C.-L.C., Morgan M.T. The instructional effect of feedback in test-like events. Review of Educational Research. 1991. 61. P.213-238.

Shiell R.C., Slepkov A.D. Integrated Testlets: A New Form of Expert-Student Collabora-tive Testing. Collected Essays in Teaching and Learning (CELT). 2015. 8. P.201-210.




Copyright (c) 2020 E. V. Derets

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389