DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.58

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА УСПІШНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

L. V. Dranishnikov, T. M. Gordienko

Анотація


Суттєвою особливістю вищої освіти є складність кількісного оцінювання процесів навчання. Однозначно зрозумілого переліку показників якості підготовки не існує, так як відсутні чіткі уявлення про те, які кількісно вимірювані фактори на нього впливають, якими достовірно оцінюючими показниками воно виражається, яка вірогідність цих показників і т.д. Нечіткість такого уявлення не дозволяє застарілим методам математичного моделювання отримувати адекватні кількісні описи досліджуваних параметрів, а тому змушує шукати рішення класичних задач освітнього процесу некласичними методами.

Поточний і проміжний контроль освоєння студентом кожної дисципліни пропонується здійснювати в рамках накопичувальної бально-рейтингової системи.

На підставі аналізу поточної успішності побудовано продукційну модель експертної системи прогнозування успішності у вищих навчальних закладах. Облік кількісних і якісних факторів при інтегральній оцінці знань студента виконувався з використанням лінгвістичних змінних. Для побудованої нечіткої моделі на мові C # і компонентів Windows Forms середовища Microsoft Visual Studio 2015 розроблено програмне забезпечення.

Практична значущість дослідження полягає в можливості використання побудованої системи як універсального засобу для визначення успішності студентів; студент має можливість прогнозувати результати своєї навчальної діяльності і тим самим управляти процесом розвитку своєї індивідуальної компетентності, а викладач або завідувач кафедри має можливість контролювати цей процес. Слід зазначити, що запропонована методологія нечіткого моделювання експертної системи успішності у вищих навчальних закладах адаптивна до систем різної природи.


Ключові слова


експертна система; нечітка модель; лінгвістична змінна; функція приналежності; успішність

Повний текст:

PDF

Посилання


Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений/ Л.А.Заде. – М.: Мир, 1976. – 165с.

Дранишников Л.В. Інтелектуальні методи в управлінні: навч. посіб. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 416с.
Copyright (c) 2020 L. V. Dranishnikov, T. M. Gordienko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389