DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.57

ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

R. Y. Romaniuk, O. A. Kriukovska

Анотація


Тенденція зростання кількості природних і техногенних надзвичайних ситуацій та вагомість на-слідків об’єктивно змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища, а також стабільності розвитку економіки країни. Тому очевидно, що навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення на виробництві та у повсякденному житті є актуальним і обов’язковим. Незважаючи на це, спостерігається намагання виключення з навчальних планів вищих навчальних закладів дисциплін з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення та територій.

Метою роботи є аналіз законодавства України з питань обов’язковості навчання студентів вищих навчальних закладів дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”.

До основних законодавчих та нормативно-правових актів, в яких зазначена обов’язковість вивчення даних дисциплін, належать: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, державний стандарт України ДСТУ 5058:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення, листи Міністерства освіти України “Про типові програми навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Цивільний захист”, “Про типові програми навчальних дисциплін “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Щодо навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності”. Також зазначена необхідність розділу “Охорона праці” у випускних роботах бакалаврів та магістрів або складання комплексного державного екзамену з питаннями охорони праці для бакалаврів.

Тому виключення зазначених вище дисциплін та відповідних розділів у випускних роботах бакалаврів та магістрів суперечить в цілому законодавству України, зокрема і законодавству про вищу освіту, що є неприпустимим.

Ключові слова


охорона праці; безпека життєдіяльності; цивільний захист; законодавство України; дисципліна

Повний текст:

PDF

Посилання


Крюковська О.А., Левчук К.О. Охорона праці в галузі (для хімічних спеціальностей): навч. посіб. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. 256с.

Ревенко Н.Г., Левчук К.О. Менеджмент охорони праці: навч. посіб. Дніпродзер-жинськ: ДДТУ, 2015. 235с.

Гасило Ю.А., Крюковська О.А., Левчук К.О., Романюк Р.Я. Охорона праці в галузі та цивільний захист: навч. посіб. Кам’янське: ДДТУ, 2017. 369с.

Левчук К.О., Крюковська О.А., Романюк Р.Я. Практикум з безпеки життєдіяльності: навч. посіб. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 212с.

Цивільний захист: навч. посіб. / Левчук К.О. та ін. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2016. 325с.

Організація управління цивільним захистом на підприємствах, в установах та організаціях: навч. посіб. / Гудович О.Д. та ін. Київ: ІДУЦЗ, 2011. 537с.

Деревинський Д.М., Єлісєєв В.Н., Попов Л.В. Інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуацій: навч. посіб. Київ: ЗАТ “Українська технологічна група”, 2013. 78с.

Міхеєв Ю.В., Зеркалов Д.В., Землянська О.В., Праховнік Н.А. Цивільний захист. [Електронний ресурс]: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 233с.

Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 18.10.2019).

Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. Харків: Право, 2016. 82с.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовт. 1992 р. № 2694-ХII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 18.10.2019).

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 (дата звернення 18.10.2019).

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02 жовт. 2012 р. № 5403-VI. Відомості Верховної Ради, 2013. № 34–35, ст. 458.

Про реалізацію інженерно-технічних заходів під час проектування об’єктів будівництва: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 трав. 2012 р.

№ 829. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0829735-12 (дата звернення 18.10.2019).

Левчук К.О., Романюк Р.Я. Стан питання про планування заходів цивільного захис-ту в Україні. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного універ-ситету (технічні науки), 2018. Вип. 2(33).С.106-112. DOI 10.31319/2519-2884.33.2018.208.

Левчук К.О., Романюк Р.Я. Методика планування заходів цивільного захисту на по-тенційно небезпечних об’єктах / Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки), 2019. Вип. 1 (34). С.146-150. DOI 10.31319/2519-2884.34.2019.28.

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях: постанова Кабінету Міністрів України від 26 черв. 2013 р. № 444. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF (дата звернення 18.10.2019).

ДСТУ 5058:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. [Чинний від 2010-01-01]. Київ, 2007. 15с. (Інформація та документація).

Щодо навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності: лист Міністерства осві-ти і науки України від 13 квіт. 2018 р. № 1/9-234.

Проведено відкрите засідання НМК МОН України, підкомісії з цивільної безпеки… Офіційний веб сайт ГУ Держпраці у Харківській обл.: веб-сайт. URL: https://www.kh.dsp.gov.ua/новини/Проведено-відкрите-засідання-НМК-МОН/ (дата звернення 18.10.2019).

Про типові програми навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Цивільний захист”: лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 квіт. 2011 р. № 1.4/18-1007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1007749-11 (дата звернення 18.10.2019).

Орієнтовна навчальна програма дисципліни “Цивільний захист” для вищих навча-льних закладів. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Academia.edu: веб-сайт. URL: https://www.academia.edu//Орієнтовна_навчальна_програма_дисципліни_Цивільний_захист_для_вищих_навчальних_закладів._Для_студентів_всіх_спеціальностей_за_освітньо-кваліфікаційним_рівнем_магістр_ (дата звернення 18.10.2019).

Про типові програми навчальних дисциплін “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”: лист Міністерства освіти і науки України від 21 берез. 2011 р. № 1.4/18-848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-848749-11 (дата звернення 18.10.2019).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 30 груд. 2015 р. № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF (дата звернення 18.10.2019).

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 січня 2013 р. № 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13 (дата звернення 18.10.2019).
Copyright (c) 2020 R. Y. Romaniuk, O. A. Kriukovska

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389