DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.50

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ

K. V. Yashyna, K. M. Yalova

Анотація


У статті детально проаналізовано проблему трансферу технологій у світі та в Україні, сформульовані методи та підходи до розробки програмного забезпечення, метою якого є інтенсифікація процесу передачі. Автори розробили сучасну мережу передачі знань SmartTransfer, яка спрощує і прискорює передачу технологій й ноу-хау між науковими секторами і промисловістю та надає можливість ефективно шукати партнерів й інвесторів для співпраці та застосування високотехнологічних досліджень і розробок, що сприяє розвитку трансферу технологій та економки країни в цілому. Напрямом розробки програмного забезпечення є консолідація інформаційних ресурсів державних та приватних українських інноваційних структур, підприємств, установ й організацій в єдину мережу. Цільова група – це суб’єкти трансферу технологій. SmartTransfer орієнтований на: винахідників, власників технологій, інноваційні центри, інформаційні мережі, засоби масової інформації, державні установи, інвесторів, потенційних покупців технологій, компанії, університети та науково-дослідні інститути України. Основними поняттями мережі є технологічні запити та пропозиції. Як один з інструментів дослідження сучасного стану передачі знань в Україні автори пропонують використовувати інформаційну графіку. Використовуються такі технології: SVG, Google Chart Tools API, AJAX, JavaScript.


Ключові слова


мережа трансферу технологій; SmartTransfer; технологічні запити та пропозиції; інформаційна графіка; система пошуку

Повний текст:

PDF

Посилання


Імперативи міжнародного трансферу знань в системі глобальних науково-технологічних трансформацій [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:URL: mydisser.com/ru/catalog/view/15049.html.

Підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:URL: economy.nayka.com.ua/?op=1&z=745.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Відомості Верховної Ради України, 2006. № 45. Ст.434.

Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості Верховної Ради України, 2002, № 36, Ст. 266.

Роль потенціалу трансферу знань в інноваційному процесі [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:URL:ua.z–pdf.ru/7ekonomika/864973–1–udk–6583303411–vi–dovbenko–nacionalniy–universitet–lvivska–politehnika–rol–potencialu–transferu–znan–tehnologiy.php.

Форми передачі технологій на ринку інновацій [Електронний ресурс]. Режим доступу : https:URL: http://lektsii.net/2–38261.html.

Трактування поняття "інновація". Основні ознаки інновації [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:URL: http://pidruchniki.com/1452010650421/marketing/traktuvannya_ponyattya_innovatsiya_osnovni_oznaki_innovatsiyi.

Яшина К.В, Бережна О.В Огляд програмного забезпечення для трансферу технологій. Проблеми математичного моделювання: тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Кам’янське: ДДТУ, 2017, С.128-130.

About Enterprise Europe Network [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: URL: een.ec.europa.eu/about/about.

Про мережу трансферу технологій NTTN. Концепція та методологія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: URL : nttn.org.ua/?idm=1.

О сети RTTN [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: URL: www.rttn.ru/index.php/about–the–network.

Yashina K.V., Berezhna O.V Review of Software for Technology Transfer. Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення –2017: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. м. Житомир, 17-19 жовтня 2017р. Житомир, 2017. С.90-91.
Copyright (c) 2020 K. V. Yashyna, K. M. Yalova

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389