DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.34

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІНИ “ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ” НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

I. K. Karimov, G. I. Karimov

Анотація


На основі аналізу сучасного стану та існуючих тенденцій встановлено, що ключові компетентності з дисципліни “Оптимізаційні методи і моделі” можуть бути сформовані на основі  систематичного застосування інформаційних технологій. Запропоновано використати технологічний підхід, суть якого полягає в зведенні до розумного мінімуму теоретичної частини дисципліни і перенесенні основного акценту на технологію вирішення типових задач, включаючи змістовну постановку проблеми; побудову логічної та (або) математичної моделі; методику реалізації моделі за допомогою відповідних програмних засобів; інтерпретацію одержаних результатів.

Розглянута процедура вирішення нелінійної задачі оптимального використання обмежених ресурсів за допомогою двох інструментальних засобів – табличного процесора Microsoft Excel і системи комп’ютерної математики MathCad. Нелінійність задачі зумовлена припущенням про залежність ціни реалізації продукції різних видів від обсягів випуску. Побудована базова математична модель, наведені варіанти її модифікації для практично значимих випадків.

Проведений порівняльний аналіз використаних програмних засобів з точки зору застосування в навчальному процесі показав наступне.   Процедура розв’язання в середовищі MS Excel більш прозора і зрозуміла майбутнім управлінцям і економістам. Розв’язання задачі ведеться в режимі маніпулювання даними, процедура побудови початкової таблиці (фактично – опис математичної моделі) наближена до “ручного” розв’язання. Процедура розв’язання в середовищі MathCAD більш формалізована і звична для користувачів з алгоритмічним мисленням та навичками програмування. Вона не така наочна, як в MS Excel.

Наведений приклад свідчить про перспективність використання електронних таблиць для формування інформаційної, комп’ютерно-технологічної та процедурно-діяльнісної компетентностей майбутніх фахівців.

Ключові слова


практичні навички; табличний процесор; оптимізація; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Таха Хемди А. Введение в исследование операций. Пер. с англ. 6-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. 912с.

Исследование операций в экономике: учеб. пособ. для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; под ред. проф. Н.Ш.Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 407с.

Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Суми: Довкілля, 2010. 594с.

Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360с.

Дутка Г.Я. Проблема формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх економістів. Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 2013. № 2 (17). С.268-272.

Кузьмичов А.І. Оптимізаційні методи і моделі: практикум в Excel: навч. посіб. К.: ВПЦ АМУ, 2013. 438с.

Математика для экономистов на базе Mathcad / А.А.Черняк, В.А.Новиков, О.И.Мельников, А.В.Кузнецов. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 496с.

Карімов І.К., Карімов Г.І. Технологічний підхід до спеціальної математичної підготовки бакалаврів з менеджменту та адміністрування. Математичні проблеми технічної механіки – 2018: всеукр. наук. конф.: тез. доп., мм. Київ, Черкаси, Кам’янське, 16-19 квіт. 2018 р. Кам’янське, 2018. С.85.

Карімов І.К. Інформаційно-обчислювальні системи в економіці: навч посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Дніпродзержинськ:ДДТУ, 2013. 279с.
Copyright (c) 2019 I. K. Karimov, G. I. Karimov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389