DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.28

МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk

Анотація


Стаття присвячена розробці методики планування заходів цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах. Суть планування заходів цивільного захисту на випадок надзвичайних ситуацій полягає: в аналізі стану, оцінці обстановки, яка може скластися під час виникнення аварій, катастроф, стихійних лих та застосування противником сучасних засобів ураження; в розробці заходів, спрямованих на захист населення та підвищення стійкості функціонування промислових об’єктів в мирний час та особливий період; у встановленні послідовності, термінів та способів здійснення намічених заходів, виконавців та визначенні необхідних ресурсів для їх проведення.

Планування повинно бути реальним, цілеспрямованим, конкретним, точним, гнучким, перспективним, базуватися на глибоко продуманих рішеннях, обґрунтованих розрахунках та враховувати специфіку і особливості діяльності. Воно повинно здійснюватися завчасно та забезпечувати своєчасне введення планів цивільного захисту в дію, особливо під час раптового виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і в особливий період.

План заходів щодо захисту персоналу у випадку аварії на потенційно небезпечному об’єкті повинен розроблятися експлуатуючою організацією і бути затверджений її керівником після узгодження з усіма організаціями, участь яких може знадобитися при проведенні робіт з ліквідації наслідків аварії на цьому підприємстві.

План заходів необхідно розробляти, виходячи з розглянутих можливих проектних і запроектних аварій, що характеризуються найгіршими наслідками, і з урахуванням специфіки майбутнього етапу життєвого циклу об’єкта.

До основних заходів із захисту персоналу та ліквідації наслідків аварій на потенційно небезпечних об’єктах належать: заходи з матеріально-технічного забезпечення; організація оповіщення та зв’язку; порядок приведення в готовність служб і підрозділів експлуатуючої організації, що беруть участь у проведенні робіт з ліквідації наслідків аварії; захист учасників робіт з ліквідації наслідків аварії; радіаційна, хімічна, біологічна і загальна розвідка; надання медичної допомоги потерпілим; фізичний захист потенційно небезпечних об’єктів; забезпечення громадського порядку; заходи щодо евакуації персоналу та ін.

Ключові слова


заходи цивільного захисту; планування; методика; захист; потенційно небезпечний об’єкт

Повний текст:

PDF

Посилання


Організація управління цивільним захистом на підприємствах, в установах та організаціях : навч. посіб. / Гудович О. Д. та ін. Київ: ІДУЦЗ, 2011. 537с.

Методичні рекомендації щодо розроблення планів з питань цивільного захисту / Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Київ: ДСНС, УНДІЦЗ, 2015. 148с.

Порядок розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 626. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-п (дата звернення: 17.03.2019).

Левчук К.О., Романюк Р.Я., Толок А.О. Цивільний захист: навч. посіб. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. 325с.

Левчук К.О., Романюк Р.Я. Стан питання про планування заходів цивільного захисту в Україні. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки), 2018. Вип. 2(33). С.106-112. DOI 10.31319/2519-2884.33.2018.208.
Copyright (c) 2019 K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389