DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.26

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ НА ОСНОВІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ

K. V. Hatsenko, N. D. Voloshin

Анотація


У статті розглядається один із сучасних підходів до утилізації органічних та рослинних відходів – біоконверсія. Це екологічно безпечний напрямок переробки з метою отримання екологічно чистого біогазу. Сировиною для отримання біогазу є: гній, буряковий гніт, фекальні осади, трава, побутові відходи, відходи молокозаводів, відходи переробки картоплі. Біогаз отримують різними шляхами: в метантенках спеціальної конструкції та на сміттєзвалищах. Окрім виробництва метану біогазові установки виконують роль очисних споруд, зменшуючи хімічне і бактеріальне забруднення води, повітря, ґрунту, і переробляють відходи в нейтральні мінералізовані продукти. Метою цієї статті є вирішення проблеми утилізації побутових відходів та соняшникового лушпиння шляхом розробки сучасної технології його біоконверсії, що сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля та отриманню біогазу з високим вмістом метану, використання якого дозволить знизити кількість спожитого природного газу. Основними напрямками дослідження є визначення сировини, яку необхідно використовувати у подальшому виробництві біогазу; теоретичне обґрунтування та експериментальний вибір харчових відходів, які можуть використовуватися для отримання біогазу; статистична обробка експериментальних даних та визначення залежності виходу біогазу від ступеня підготовки сировини. Основними задачами цього дослідження є: створення технології отримання біогазу на основі харчових відходів та соняшникового лушпиння; розширення сировинної бази, безпечна утилізація побутових відходів; визначення чинників, що впливають на якість процесу метанового зброджування (кінетику і швидкість виходу біогазу), за отриманими результатами.

Ключові слова


субстрат; харчові відходи; фекалії ВРХ; метанове бродіння; кінетика процесу; параметри зброджування; метаногенні бактерії; біогаз

Повний текст:

PDF

Посилання


Півняк Г.Г. Шкрабець Ф.П. Альтернативна енергетика в Україні: монографія. Дніпропетровськ: Нац. гірн. Ун-т, 2013. 109с.

Калетнік Г.М. Енергозабезпечення України та можливості задіяння потенційних джерел відтворювальної енергії. Вісник аграрної науки, 2008. № 10. С.52-55.

Галущак І. Біогаз: Українська перспектива. Соціально-економічні проблеми і держава, 2013. № 2(9). С.277-278. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/himbup.pdf.

ЮрковаВ.В., Шкляр В.І., Дубровська В.В. Аналіз енергоефективності роботи когенераційних установок на біопаливі. Енергетика: економіка, технології, екологія, 2014. № 3. С.29-33.

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/10346/1/4_Yurkova_V_Analysis_of_energyefficiency.pdf.

Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвеєєв Ю.Б. Перспективи виробництва і використання біогазу в Україні. Аналітична записка №4 від 31.05.2013. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-4-ua.pdf.

Вайланд П., Геммеке Б., Ригер К. Биогаз на основе возобновляемого сырья. Сравнительный анализ шестидесяти одной установки по производству биогаза в Германии (сбор данных по Северо-Западному региону). Аналитическая записка №1, 2015. https://sojus.dbfz.de/sites/default/files/pdf_426-nline_russ_brosch_bmpii_kurz_2010.pdf.

Перспективи виробництва біогазу з сумішей гнойових відходів тваринництва та рослинної сировини в Україні / Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Ходаківська Т.В., Грабовський М.Б. Пром. Теплотехніка, 2013. №1, 35. С.107-113.

Сатьянов С.В. Повышение эффективности биоустановок путем получения альтернативной энергии и биоудобрений: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01. М., 2011. 158с.

Тихонравов В.С. Ресурсосберегающие биотехнологии производства альтернативних видов топлива в животноводстве: науч. аналит. обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. 52с.

Веденев А.Г., Веденеева Т.А. Руководство по биогазовым технологиям. Бишкек: ДЭМИ, 2011. 84с.

Биогаз: основные характеристики и технология получения. URL: http://biogas-energy.ru/biogas (дата обращения: 15.03.2015).
Copyright (c) 2019 K. V. Hatsenko, N. D. Voloshin

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389