DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.18

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko

Анотація


Вихід підприємств України на закордонні ринки вимагає виконання умов європейських стандартів серії ISO, потребує розробки методів автоматизованого управління метрологічним обслуговуванням засобів вимірювальної техніки(МО ЗВТ). Оцінка економічного ефекту метрологічних робіт повинна враховувати вплив метрологічної діяльності на результат виробництва. Розробка і впровадження методів оптимізації надійності засобів вимірювальної техніки пов’язана з економічним аналізом надійності метрологічного забезпечення підприємства, що включає оцінку економічної ефек-тивності підвищення надійності ЗВТ і розрахунок ефекту від впровадження систем автоматизованого управління метрологічним обслуговуванням(МО) ЗВТ на підприємстві.

Розроблено методику економічного аналізу ефективності оптимізації метроло-гічної надійності сукупності груп однотипних ЗВТ в автоматизованих системах управління метрологічним забезпеченням промислових підприємств.

Економічний ефект розроблених процедур оцінки і аналізу рівня надійності для сукупностей ЗВТ, вибору міжперевірочного інтервалу, багатопараметричної оптимізації параметрів системи МО ЗВТ повинен включати наступні складові: економічна ефективність від забезпечення заданого рівня метрологічної надійності сукупності вимірювань на підприємстві; ефект від впровадження і термін окупності автоматизованого робочого місця (АРМ), оцінки і аналізу надійності ЗВТ.

Проведено дослідження впливу метрологічної складової надійності ЗВТ на якість продукції. Для розрахунку використані дані статистичних досліджень груп однотипних ЗВТ на промислових підприємствах.

Проведене дослідження впливу метрологічної складової надійності на якість продукції, що випускається, доводить економічну ефективність запропонованих засобів оцінки і аналізу експлуатаційної надійності сукупності ЗВТ. Показано, що застосування розроблених процедур дозволяє на 50% знизити втрати від браку на робочих місцях. Доведено, що використання удосконаленої методики аналізу надійності ЗВТ дозволяє підвищити достовірність діагностики і контролю рівня надійності парка ЗВТ.

Ключові слова


економічна оцінка; засоби вимірювальної техніки; метрологічне обслуговування; статистичні дослідження; цільова функція; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвиненко В.А. Аналіз показників надійності сукупності засобів вимірювальної техніки в умовах широкого промислового застосування: автореф. дис. … канд. техн. наук: стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення: 05.01.02. Київ, 2013. 20с.

Ігнаткін В.У., Віткін Л.М., Литвиненко В.А. Обґрунтування концепції оптимізації метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, оцінки його параметрів і показників функціонування. Системи озброєння і військова техніка. Харків: ХУПС, 2008. Вип. 3(15). С.94-103.

Ігнаткін В.У., Віткін Л.М., Литвиненко В.А Комп’ютерний синтез та дослідження імітаційних моделей експлуатації ЗВТ, пристосованих до реальних умов застосування. Системи обробки інформації, 2008. Вип. 7(74). С.33-39.

Деякі питання оптимізації параметрів системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки / Ігнаткін В.У., Віткін Л.М., Литвиненко В.А., Білий О.І. Український метрологічний журнал. Х.: ННЦ «Інститут метрології», 2011. №1. С.11-15.

Литвиненко В.А. Деякі питання моделювання процесу експлуатації і метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки при оптимізації метрологічного контролю. Математичне моделювання, 2012. Вип 1 (26). С.70-75.

Ігнаткін В.У., Литвиненко В.А., Білий О.І. Розв’язок задачі вибору оптимальних параметрів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки методом Монте-Карло. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки), 2012. Вип. 1 (18). С.72-79.

Ігнаткін В.У., Литвиненко В.А., Олійник Л.В. Моделі процесів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2014. № 1(30). С.21-27.

Ігнаткін В.У., Литвиненко В.А. Оцінка і аналіз залежностей показників надійності радіоелектронних систем в процесі експлуатації. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки), 2015. Вип 2 (27). С.113-117.
Copyright (c) 2019 V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389