DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.17

АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko

Анотація


Для ефективної роботи спеціалістів метрологічної служби підприємства, де експлуатується або впроваджується автоматизована система управління метрологічним обслуговуванням засобів вимірювальної техніки(АСУ МО ЗВТ), найбільш важливими вимогами до програмних засобів реалізації методів оцінки і аналізу надійності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) є: основою обчислювальних алгоритмів повинні бути науково-обґрунтовані методи розрахунку надійності;  забезпечення необхідної точності і достовірності отриманих результатів розрахунку; програми повинні бути уніфікованими і мати зручний інтерфейс користувача; створення і динамічне коригування бази даних ЗВТ підприємства; зручний графічний інтерфейс для візуалізації результатів розрахунку; відкритий програмний код алгоритмів аналізу надійності для доповнення і внесення змін спеціалістами метрологічних служб.

Розроблено метод і програмні засоби автоматизованої оцінки показників надійності ЗВТ на основі технології програмування інформаційних мереж. Програмні засоби, які реалізують роботу модуля «Оцінка і аналіз експлуатаційної надійності ЗВТ», виконано в операційній системі Windows 7 і використовують мову програмування СУБД PHP 5. При комплексному використанні розглянутих вище технологій вдалося реалізувати високу інтерактивність при роботі модуля разом з можливостями мережі Інтернет.

На основі запропонованої технології програмування інформаційних мереж розроблено рекомендації оцінки і аналізу експлуатаційної надійності ЗВТ (в інтерактивному режимі автоматизованого робочого місця(АРМ) метролога). Програмний модуль АРМ орієнтований на розв’язок трьох основних задач аналізу надійності парку ЗВТ: 1 – оцінка фактичного стану (на даний момент часу) рівня надійності груп однотипних ЗВТ. Розрахунок значень показників надійності ЗВТ проводять для призначеного на підприємстві МПІ при фіксованих інших параметрах метрологічного обслуговування (МО) ЗВТ; 2 – будуються залежності показників надійності і цільової функції  від періоду проведення перевірочних робіт при фіксованих інших параметрах МО ЗВТ; 3 – враховуючи значення цільової функції і обмеження виробництва на показники надійності ЗВТ, призначати оптимальні (у визначеному розумінні) міжперевірочні інтервали (МПІ) як індивідуальні, так і для груп приладів.

Розроблений модуль дозволяє ефективно проводити кількісний аналіз рівня експлуатаційної надійності парку ЗВТ сучасних промислових підприємств, програми є адаптивними і можуть бути використані на базі перерахованих рішень АСУ МО ЗВТ для інженерних розрахунків і наукових досліджень надійності ЗВТ.


Ключові слова


метрологічна надійність; групи засобів вимірювальної техніки; метрологічне обслуговування; автоматизоване робоче місце метролога; технології програмування інформаційних мереж

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвиненко В.А. Аналіз показників надійності сукупності засобів вимірювальної техніки в умовах широкого промислового застосування: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.01.02. Київ, 2013. 20с.

Ігнаткін В.У., Віткін Л.М., Литвиненко В.А. Комп’ютерний синтез та дослідження імітаційних моделей експлуатації ЗВТ, пристосованих до реальних умов застосування. Системи обробки інформації, 2008. Вип. 7(74). С.33-39.

Литвиненко В.А. Деякі питання моделювання процесу експлуатації і метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки при оптимізації метрологічного контролю. Математичне моделювання, 2012. Вип 1 (26). С.70-75.

Ігнаткін В.У., Литвиненко В.А., Олійник Л.В. Моделі процесів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2014. № 1(30). С.21-27.

Строгаганов А., Жаднов В., Полесский С. Обзор программных комплексов по расчету надежности сложных технических систем. Компоненты и технологии, 2007. № 5. С.183-190.

Компания MySQLAB. MySQL справочник по языку: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 432с. Парал. тит. англ.

Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 2-е изд.: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 1120с.: ил. Парал. тит. англ.

Фаулер М., Скотт К. UML. Основы.: пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2002. 192с.

Гутманс Э., Бакен С., Ретанс Д. РНР 5. Профессиональное программирование: пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2006. 704с.
Copyright (c) 2019 V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389