DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.13

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОЗИЦІЙНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ІНЕРЦІЙНИМ СИЛОВИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ, СИНТЕЗОВАНОЇ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕМИКАНЬ

A. L. Derets, O. V. Sadovoy

Анотація


Електроприводам характерне обмеження проміжних координат у перехідних режимах. Такі обмеження реалізуються системою з каскадним увімкненням регуляторів. Метод N-i перемикань, що має порівняно простий математичний апарат, забезпечує оптимізацію за швидкодією релейних систем підпорядкованого регулювання. У даній роботі виконано порівняльне дослідження типових динамічних режимів таких систем з ідеалізованим і реальним об’єктами керування. При цьому у якості ідеалізованого об’єкта керування розглядався каскад інтеграторів, а в якості реального використовувався електропривод із силовою частиною, побудованою за схемою тиристорний перетворювач – двигун постійного струму. Оптимізацію за швидкодією обох систем виконано на основі розрахункових траєкторій ідеалізованого об’єкта керування. Дослідження системи керування позиційним електроприводом виявило незначне відхилення перехідної траєкторії від розрахункової внаслідок впливу внутрішніх зворотних зв’язків об’єкта керування. Причиною даного ефекту є вплив внутрішніх зворотних зв’язків електромеханічної системи, який спричиняє передчасне входження регуляторів у ковзний режим. Ця ж обставина сприяє значному скороченню тривалості компенсації ударних збурень реальною системою порівняно з ідеальною. Отримані в роботі результати підкріплені конкретними числовими прикладами. Завдяки простоті обчислювальних процедур метод N-i перемикань забезпечує адаптацію в реальному часі налаштувань системи до зміни форми оптимальної перехідної траєкторії. Результати дослідження відкривають перспективу практичної реалізації адаптивних алгоритмів синтезу каскадно-підпорядкованих релейних систем, основаних на методі N-i перемикань.

Ключові слова


метод N-i перемикань; релейний регулятор положення; регульований електропривод; оптимізація за швидкодією

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Фельдбаум А.А. Основы теории оптимальных автоматических систем. М.: Наука, 1966. 624с.

Садовой А.В., Сухинин Б.В., Сохина Ю.В., Дерец А.Л. Релейные системы оптимального управления электроприводами. Днепродзержинск: ДГТУ, 2011. 337с.

Садовой А.В., Дерец А.Л. Параметрический синтез релейной системы подчиненного регулирования скорости электропривода с упругой связью. Вестник Кременчугского государственного политехнического университета. Кременчуг: КГПУ. Вып. 3/2008(50). Часть 1. С.83-87.

Садовой А.В., Дерец А.Л. Анализ устойчивости скользящего режима оптимальной по быстродействию системы четвертого порядка. Вестник НТУ ХПИ. Серия «Электротехника, электроника и электропривод». Харьков, 2008. Вып. 30. С.91-93.

Садовой А.В., Дерец А.Л. Ограничение рывка в системе управляемый преобразователь-двигатель при оптимизации по быстродействию. Электромашиностроение и электрооборудование: Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. К.: Техника, 2006. С.64-65.
Copyright (c) 2019 A. L. Derets, O. V. Sadovoy

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389