DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.33.2018.209

АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РИЗИКІВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ

V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska

Анотація


До аварій на промислових і інших об’єктах призводить відмова – подія, що полягає в порушенні працездатного стану обладнання, об’єкта. До однієї і тієї ж аварійної ситуації можуть призвести різні види відмов, і одна і та ж відмова може призвести до різних аварійних ситуацій. У свою чергу аварійна ситуація – це поєднання умов або обставин, поява яких може призвести до виникнення факторів ризику – причин, рушійних сил, що негативно впливають на різних реципієнтів. Кожна ситуація може призвести як до одного фактора ризику, так і до декількох відразу, які, у свою чергу, можуть призводити до виникнення одного або декількох видів ризику залежно від характеру збитку, що завдається.

Причина аварійної ситуації – відмова (накопичення одиничних відмов), ініціююча подію – розвиток аварії. Оцінки сучасних хімічних виробництв дають показник вірогідності аварії 10-3, тобто є великі потенційні технічні можливості для управління ризиком до стану фактичної надійності об’єктів і оснащення їх засобами контролю, діагностики і аварійного захисту.

Небезпека автозаправних станцій (АЗС) обумовлена наявністю всередині обладнання та трубопроводів вибухопожежонебезпечних речовин – дизельного палива, бензину.

При аналізі небезпек на АЗС виконувались теплофізичні, теплові та термодинамічні розрахунки з використанням загальноприйнятих методів. Вибір методів аналізу небезпек і ризиків визначався цілями, задачами аналізу.

У роботі поставлено задачу провести дослідження, проаналізувати і обґрунтувати фізико-математичні моделі та оцінити ступінь ризику, що виникає в ході конкретної діяльності на АЗС.

Виявлено основні критерії, за якими можна визначати, виходячи з конкретних характеристик хіміко-технологічної схеми АЗС, шляхи розвитку можливих аварій.

Кількісний аналіз ризику дозволив оцінити и порівняти небезпеки за єдиними показниками: при обґрунтуванні та оптимізації заходів безпеки; при оцінці небезпеки крупних аварій на небезпечних виробничих об’єктах, які мають однотипні технічні пристрої (наприклад, магістральні трубопроводи) при комплексній оцінці небезпек аварій для людей, майна та навколишнього середовища.

Ключові слова


автозаправна станція; небезпеки; ризик; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч. посіб. / Бєгун В.В., Науменко І.М. – К., 2011. – 344с.

Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, прийнята Розпорядженням Кабінету Міністрів України за

№ 37-р від 22 січня 2014 р.

Про ідентифікацію та декларування безпекою об'єктів підвищеної небезпеки. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07 2002 р. N 956 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306.

Дранишников Л.В. Оценка риска возникновения аварии / Дранишников Л.В., Найверт А.В. // Проблеми математичного моделювання: міждерж. наук.-метод. конф., 26-28 травня 2004р.: тези доп. – Дніпродзержинськ: ДГТУ, 2004. – С.56-57.
Copyright (c) 2020 V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389