DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.33.2018.206

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М. ЗАПОРІЖЖЯ

K. V. Belokon

Анотація


Місто Запоріжжя є одним з найбільш технологічно розвинених міст України із значним науково-технічним і виробничим потенціалом. Основу промисловості міста складає металургійний комплекс, який завдає великого впливу на стан атмосферного повітря. Особливої актуальності ця проблема набуває у Заводському районі м. Запоріжжя зі значною концентрацією підприємств чорної та кольорової металургії, що неодмінно підкреслює актуальність вирішення питань охорони здоров’я населення, що мешкає в даному районі.

В роботі розглядається оцінка ризику для здоров’я населення від впливу викидів промислових підприємств Заводського району м. Запоріжжя.

У складі викидів стаціонарних джерел промислових підприємств присутні різноманітні хімічні сполуки, з яких найбільш розповсюдженими є пил, сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, фенол, сірководень та інші. Потрапляння їх до організму людини приводить до погіршення здоров’я, ураження органів та систем, виникнення хронічних захворювань.

В Заводському районі значення коефіцієнтів небезпеки при інгаляційному впливі перевищують допустимий рівень для сірководню, фенолу, формальдегіду, сірковуглецю; азоту діоксиду, ангідриду сірчистого, зважених речовин, аміаку та знаходяться на середньому та високому рівнях, що свідчить про наявність ризику розвитку несприятливих ефектів у більшої частини населення.

В результаті дослідження було встановлено, що у більшої частини населення Заводського району м. Запоріжжя при гострому інгаляційному впливі існує вірогідність формування захворювань органів дихання, кровоносної системи, органів зору, серцево-судинної системи, центральної нервової системи, вроджених дефектів розвитку.


Ключові слова


забруднюючі речовини; оцінка ризику; атмосферне повітря; забруднення; ризик для здоров’я населення; концентрація; доза; захворювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлоконь К.В. Про підвищення екологічної безпеки газових викидів металургійних підприємств [Текст] / К.В.Бєлоконь // Збірник наукових праць «Металургія». – Запоріжжя: ЗДІА. – 2011. – Вип. 25. – С.164-169.

Белоконь К.В. Повышение экологической безопасности предприятий электродного производства путём каталитического обезвреживания газовых выбросов / К.В.Белоконь // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – Харьков: ХНАДУ. – 2015. – Вып. 70. – С.42-49.

Белоконь К.В. Анализ экологической безопасности выбросов предприятия ОАО «Украинский графит», содержащих оксид углерода и углеводороды / О.В.Рыбалова, К.В.Белоконь // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: збірник наукових праць. – Харків: УкрНДІЕП. – 2012. – Вип. 34. – С.61-71.

Методичні рекомендації. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: Наказ МОЗ № 184 від 13.04.2007 р. – К., 2007. – 28с.
Copyright (c) 2020 K. V. Belokon

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389