ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОМІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА З ВІДХОДІВ

A. V. Ivanchenko

Анотація


Зазначено перспективність використання екологічно чистої біоенергетики в країнах Євросоюзу. В Україні одним з невирішених питань впровадження біогазових установок є те, що середня тривалість перебування сировини у реакторі коливається на рівні 30-55 діб, що ускладнює можливість їх масового впровадження. Застосування ферментів у технології біомінеральних добрив є новим науковим напрямком. Показано, що додаванням молочної сироватки у оптимальному співвідношенні 1:30 можна зменшити тривалість перебування сировини у реакторі анаеробного зброджування у 1,5 разів. Проаналізовано хімічний склад зброд-женого біомінерального добрива, визначено, що вміст карбону (С) у ньому складає
41,8%, Nзаг. – 5,2%; CaО – 13,8%; K2О – 12,2%; Р2О5 – 11,5% в перерахунку на суху речовину. Встановлено, що максимальна спорідненість ферменту до субстрату відбувається на 11 добу зброджування. Розроблено технологічну схему одержання біомінерального добрива з відходів із використанням ферментативної добавки.


Ключові слова


біомінеральне добриво; фермент; сироватка; відходи; біогаз; анаеробне зброджування

Повний текст:

PDF

Посилання


Чайковська Є.Є. Розробка енергозберігаючої технології функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи / Є.Є.Чайковська // Cхідно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – № 3/ 8 (75). – С.44-49.

Сорокіна К.Б. Технологія перероблення та утилізації осадів: навч. посібник / К.Б.Сорокіна, С.Б.Козловська. – Харків: Вид-во ХНАМГ, 2012. – 226с.

Друкований М.Ф. Розвиток комплексу біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України / М.Ф.Друкований // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2012. – № 1 (58), т. 10. – C.33-38.

Байрамов В.М. Основы химической кинетики и катализа: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / В.М.Байрамов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256с.

Протопопов А.В. Химическая кинетика. Катализ: методическое пособие к лабораторному практикуму по физической химии / А.В.Протопопов, Н.Г.Комарова. – Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. – 76с.

Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов / Ю.А.Ершов, В.А.Попков, А.С.Берлянд, А.З.Книжник. – М.: Высшая школа, 2000. – 560с.

Курс лекцій з біохімії. Розділ «Біохімія ферментів» / Л.І.Гребеник, І.Ю. Висоцький. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 71с.

Губський Ю.І. Біологічна хімія: підручник / Ю.І.Губський. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508с.
Copyright (c) 2020 A. V. Ivanchenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389