ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУР В ШИХТІ В ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ ЦИРКОНІЮ ЯДЕРНОЇ ЧИСТОТИ В ІНДУКЦІЙНИХ ПЕЧАХ З ХОЛОДНИМ ТИГЛЕМ

A. O. Tolok, R. Ya. Romaniuk

Анотація


У статті наведено результати експериментального дослідження впливу вхідної потужності електромагнітного поля індуктора печі ІПХТ-200 з холодним тиглем та взаємного розташування його витків на попереднє нагрівання шихти (тетрафторид цирконію та металевий кальцій), а також вихід металу (цирконію) у зливок. Показано, що нагрів шихти необхідно проводити при потужності 60-220 кВт, причому величини, близькі до максимальних значень, можна використовувати лише для швидкого досягнення температури початку взаємодії компонентів. Концентрування витків індуктора у верхній частині при інших розтягнутих витках є кращим, ніж здійснення процесу з повністю стиснутими або розтягнутими витками, оскільки в першому випадку за рахунок концентрації витків має місце кращий прогрів верхніх шарів шихти.


Ключові слова


цирконій; шихта; нагрів; потужність; виток; зливок

Повний текст:

PDF

Посилання


Толок А.О. Аналіз промислових методів відновлення сполук цирконію до металу ядерної чистоти / А.О.Толок, Р.Я.Романюк // Зб. наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2016. – Вип. 2(29). – С.26-33.

Совершенствование процесса кальциетермического восстановления тетрафторида циркония / К.А.Линдт, А.П.Мухачев, В.В.Шаталов [и др.]. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (77). – Харьков: ННЦ ХФТИ. – 1999. – № 2. – С.3-8.

Шершнев С.А. Исследование и разработка процесса кальциетермического восстановления тетрафторида циркония: дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.17.02 „Технология редких, рассеянных и радиоактивных веществ” / С.А.Шершнев. – Днепродзержинск, 1981. – 155с.

Тир Л.Л. Современные методы индукционной плавки / Л.Л.Тир. – М.: Энергия, 1975. – 112с.
Copyright (c) 2020 A. O. Tolok, R. Ya. Romaniuk

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389