ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОМІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА З ВІДХОДІВ ОЧИСНИХ СПОРУД З ДОБАВКОЮ ОПАЛОГО ЛИСТЯ

A. V. Ivanchenko, M. D. Voloshin

Анотація


Показано актуальність вирішення проблем створення нових видів біомінеральних добрив, утилізації відходів та інтенсифікації процесу анаеробного зброджування. Встановлено, що попереднє диспергування вхідної сировини збільшує швидкість процесу анаеробного зброджування в 1,6 разів. Одержано залежності виходу біогазу від тривалості процесу анаеробного зброджування. Показано, що максимальний вихід біогазу 0,57 м3/кг можна отримати, використовуючи в якості вихідної сировини ущільнений активний мул, опале листя і осад після вилучення фосфатів шламом виробництва кальцієвої селітри. Зроблено хімічний аналіз одержаного біомінерального добрива. Показано, що добриво на основі відходів очисних споруд з добавкою опалого листя має наступний склад, %: С – 52,0; Nзаг. – 3,80; P2O5 – 5,77; K2O – 25,30; CaO – 9,8. Розроблено технологічну схему ресурсозберігаючої технології отримання біомінерального добрива з відходів, особливістю якої є застосування процесів осадження фосфатів, ущільнення активного мулу шламом виробництва кальцієвої селітри і диспергування вихідної сировини для збільшення швидкості процесу анаеробного зброджування.


Ключові слова


біомінеральне добриво; відходи; біогаз; анаеробне зброджування

Повний текст:

PDF

Посилання


Куріс Ю.В. Біоенергетичні установки. Обладнання та технології переробки органовмісних енергоресурсів: монографія / Ю.В.Куріс. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 348с.

Ружинская Л.И. Математическое моделирование процессов анаэробного сбраживания органического субстрата: обзор / Л.И.Ружинская, А.А.Фоменкова / Scientific Journal «Science Rise». –2014. – №4/2(4). – С.63-69.

Майстренко А.Ю. Эффективность способов повышения получения биоэнергетического топлива / А.Ю.Майстренко, Ю.В.Курис, В.Н.Власенко / Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –2010. – №4 (74). – С.48-55.

Іванченко А.В. Інтенсифікація технології одержання біогазу та комплексних добрив з осадів міських стічних вод / А.В.Іванченко, О.Р.Бєлянська// Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 30 (1139). – С.39-45.

Пат. 74350 Україна. С02F1/00. Спосіб глибокої доочистки стічних вод з високим вмістом фосфатів / Іванченко А.В., Шестозуб А.Б., Волошин М.Д., Очеретнюк О.Р.; заявник та патентовласник Дніпродзержинський державний технічний університет. – u 2012 04284; заявл. 06.04.2012; Опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.
Copyright (c) 2020 A. V. Ivanchenko, M. D. Voloshin

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389