КОНЦЕПЦІЯ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАТИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

I. K. Karimov

Анотація


На основі аналізу сучасного стану та наявних тенденцій запропоновано підхід до організації базової підготовки з інформатики в технічному університеті, що дозволяє врахувати довузівську підготовку студентів, реалізувати єдині підходи для всіх технічних спеціальностей, підсилити професійну орієнтованість підготовки.


Ключові слова


інформатика; комп’ютерна підготовка; компетентність; технічні спеціальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Комплекс учебно-методических документов системы непрерывной подготовки студентов высших учебных заведений в области применения вычислительной техники. – М.:, 1987. – 168с.

Каримов И.К. Компьютерные технологии в учебном процессе высшей школы / И.К.Каримов. – К.: ИСМО, 1999. – 68с.

Ледак Л.П. Преподавание информатики и информационных технологий в вузе: обзор ФГОС ВПО / Л.П.Ледак, Л.А.Бояркина // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2012. – № 13. – С.307-313.

Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародного стандарту Computer Science’2013 / Л.Л.Омельчук // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2013. – №2. – С.216-227.

Концепція уніфікації викладання інформатики для технічних, природничих і гуманітарних напрямів / А.В.Луговой, Н.В.Рилова, Т.В.Горлова, Н.Ю.Булга-кова // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського. – Кременчуг: КДПУ. – 2010. – Випуск 1(60). Ч.1. – С.26-29.

Шишкіна М.П. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі / М.П.Шишкіна, У.П.Когут // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – №15. – С.309-317.

Окулов С.М. О понятии „когнитивная информатика” / С.М.Окулов // Вестник Вятского гос. гуманитарного ун-та. Информатика. – Киров. – 2003. – № 2. – С.53-57.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підруч. для студентів вищих навч. закл. / за ред. О.І.Пушкаря. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704с.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підруч. для студентів вищих навч. закл. / В.А.Баженов, П.С.Венгерський, В.М.Горлач та ін. – К.: Каравела, 2011. – 464с.

Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Дибкова Л.М. – Вид. 4-те, стереотипне. – К.: Академвидав, 2012. – 416с.

Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. / М.В.Макарова, Г.В.Карнаухова, С.В.Запара. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 642с.

Інформатика та програмування: навч. посіб. / І.К.Карімов, О.І.Литвин, С.А.Нужна та ін. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 387с.
Copyright (c) 2020 I. K. Karimov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389