АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ФЕНОЛІВ ТА ЇХ ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • В.М. Гуляєв Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-4991-6250
  • А.Л. Коваленко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0003-1496-6634
  • Д.О. Єлатонцев Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0003-1043-418X
  • В.Г Дяченко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.21

Ключові слова:

фенол, токсичність, методи очищення, промислові стічні води, адсорбент

Анотація

Виконано короткий огляд фізико-хімічних властивостей фенолу, оцінено його значущість для сучасної хімічної галузі і медицини, охарактеризовано його токсикологічні властивості та шкідливий вплив на організм людини. Наведено ефективні способи очищення водних середовищ та промислових стічних вод від фенолу за допомогою сорбційних матеріалів вітчизняного виробництва.

Посилання

Курта С.А., Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. Хімія органічних сполук. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. 608 с.

Біоорганічна хімія. у 2 кн.: Кн. 1. Біоорганічна хімія / за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ні-женковської. К.: Медицина, 2017. 272 с.

Біохімія / Л.І. Остапченко та ін. К.: Київський університет, 2016. 798 с.

Фармацевтична хімія / за ред. П.О. Безуглого. Вінниця: Нова Книга, 2008. 560 с.

Скалецький Ю.М., Мисула І.Р. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист. Те-рнопіль: Укрмедкнига, 2003. 362 с.

Клінічна фармація / за ред. В.П. Черних та ін. Івано-Франківськ: Івано-Франківський наці-ональний медичний університет, 2013. 1662 с.

Galkina O., Kunytskyi S., Shevchenko T. The Effectiveness of the Implementation of Research Results in a Technological Scheme of Water Purification. Slovak Journal of Civil Engineering. 2022. Т. 30. №. 4. С. 17-22. https://doi.org/10.2478/sjce-2022-0024

Ткачишин В. С. Інтоксикація бензолом. Медицина невідкладних станів. 2021. Т 17. № 7. С. 5-9. https://doi.org/10.22141/2224-0586.17.7.2021.244587

Чумаченко Н.Г. Роль екологічних та генетичних чинників у формуванні бронхіальної аст-ми в дітей (огляд літератури). Перинатологія та педіатрія. 2016. №. 3. С. 127–130.

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. К.: ВСВ «Медицина», 2011. 520 с.

Клінічна фармакологія / за заг. ред. М. І. Яблучанського, В. М. Савченка. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 405 с.

Гребенюк Т. В. Аналіз методів очищення стічних вод від фенолів. Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. №. 2. С. 50–54.

Dossumova B.T. et al. Natural waters and industrial wastewater, wastewater with phenol-containing compounds, methods of water purification. Rasayan Journal of Chemistry. 2023. Т. 16. № 3. С. 1591–1598. http://doi.org/10.31788/RJC.2023.1638403

Тамаркіна Ю.В., Кучеренко В.О., Величко О.О. Вплив температури лужної активації на пористу структуру активованого бурого вугілля та його адсорбційну здатність стосовно фенолу. Питання хімії та хімічної технології. 2021. № 2, С. 132–138. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-132-138

Хохотва О., Бутченко Л. Дослідження процесів сорбційного вилучення фенолу компози-ційним сорбентом F300-MnO2. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Се-рія: Нові рішення у сучасних технологіях. 2022. №. 1 (11). С. 64–68. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.10

Кононко І. В. та ін. Вуглецевий наноструктурний волокнистий матеріал та екологія. Засто-сування для захисту довкілля. Довкілля та здоров’я. 2014. №. 4 (71). С. 24–29.

Забнєва О.В., Смолін С.К., Синельникова А.В. Дослідження здатності різних марок актив-ного вугілля до адсорбції фенолу з водного розчину. The 1st International scientific and practical conference “European scientific congress”, Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. С. 149–152.

Вяткіна О.В. Адсорбція та окислювальна деструкція фенолів на монтморилонітах у водних середовищах у присутності перекису водню. Український хімічний журнал. 2006. Т. 72, № 1. С. 44–47.

Артеменко І.О., Геращенко І.І., Паховчишин С.В. Порівняльне вивчення адсорбційних вла-стивостей природних алюмосилікатів. Фармацевтичний журнал. 2008. Т. 4. С. 70–73.

Sinkevych I. et al. An Effective Way of Removing Organic Chemical Contaminants from Wastewater. International Conference on Reliable Systems Engineering. 2023. С. 532–540. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40628-7_43

Накемпій О., Володченкова Н. Перспективні методи очищення стічних вод коксового ви-робництва. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки. 2023. С. 120–122.

Галкіна О.П., Дегтяр М.В. Технології очищення фенольних стічних вод. Екологія і вироб-ництво. 2019. № 5. С. 32–36. https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-2-7

Nevolina I.V., Ryazantseva N.A., Bibyaeva Y.V. Research on Wastewater Processing and Disposal of Coke-Plant Wastes at AO VUKhIN. Coke and Chemistry. 2021. Т. 64. С. 130–135. https://doi.org/10.3103/S1068364X21030066

Тищук В.Ю., Ковальова І.Б., Кривенко Т.А. Розвиток основ біохімічного очищення стічних вод коксохімічних виробництв. Гірничий вісник. 2018. №. 103. С. 203–208. https://doi.org/10.31721/2306-5435-2018-1-103-202-208

Іванченко А. В. та ін. Дослідження технології біохімічної очистки стічних вод ПАТ ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного тех-нічного університету. Технічні науки. 2014. №. 1. С. 264–269.

Іванченко А. В., Хавікова К. Є. Комплексне очищення промислових фенольних стічних вод з використанням адсорбентів з природної сировини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2019. №. 2. С. 27–34. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-143-2-27-34

Kurta, S.A., Luchkevych, YE.R., & Matkivs’kyy, M.P. (2012). Khimiya orhanichnykh spoluk [Chemistry of organic compounds]. Ivano-Frankivs’k: Prykarpat. nat. univ. im. V. Stefanyka [in Ukrainian].

Zimenkovs’kyy, B.S., & Nizhenkovs’ka, I.V. (Eds.) (2017). Bioorhanichna khimiya [Bioorganic chemistry]. Kyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Ostapchenko, L.I. et al. (2016). Biokhimiya [Biochemistry]. Kyiv: Kyyivs’kyy universytet [in Ukrainian].

Bezuhlyy, P.O. (Ed.) (2008). Farmatsevtychna khimiya [Pharmaceutical chemistry]. Vinnytsya: Nova Knyha [in Ukrainian].

Skalets’kyy, YU.M., & Mysula, I.R. (2003). Viys’kova toksykolohiya, radiolohiya ta medychnyy za-khyst [Military toxicology, radiology and medical protection]. Ternopil’: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Chernykh, V.P. et al. (Eds.) (2013). Klinichna farmatsiya [Clinical Pharmacy]. Ivano-Frankivs’k: Ivano-Frankivs’kyy natsional’nyy medychnyy universytet [in Ukrainian].

Galkina, O., Kunytskyi, S., & Shevchenko, T. (2022). The Effectiveness of the Implementation of Research Results in a Technological Scheme of Water Purification. Slovak Journal of Civil Engineering, 30(4), 17-22.

Tkachyshyn, V. (2021). Benzene poisoning. Emergency Medicine, 17(7), 5-9 [in Ukrainian].

Chumachenko, N.H. (2016). Rol’ ekolohichnykh ta henetychnykh chynnykiv u formuvanni bronkhial’noyi astmy v ditey (ohlyad literatury) [The role of environmental and genetic factors in the formation of bronchial asthma in children (literature review).]. Perynatolohyya y pedyatryya – Perinatology and pediatrics, 3, 127-130 [in Ukrainian].

Nekoval’, I.V., & Kazanyuk, T.V. (2011). Farmakolohiya [Pharmacology]. Kyiv: VSV «Medytsyna» [in Ukrainian].

Yabluchans’kyi, M.I., & Savchenko, V.M. (Eds.) (2011). Klinichna farmakolohiya [Clinical pharmacology]. Kharkiv: KHNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Hrebenyuk, T.V. (2019). Analiz metodiv ochyshchennya stichnykh vod vid fenoliv [Analysis of wastewater treatment methods from phenols]. Aktual’nye nauchnye yssledovanyya v sovremennom myre - Actual scientific research in the modern world, 2, 50-54 [in Ukrainian].

Dossumova, B.T., Sassykova, L.R., Shakiyeva, T.V., Muktaly, D., Baizhomartov, B., Kanapiyeva, F.M., & Hideki Kurokawa, H. (2023). Natural waters and industrial wastewater, wastewater with phenol-containing compounds, methods of water purification. Rasayan Journal of Chemistry, 16, 1591-1598.

Tamarkina, YU.V., Kucherenko, V.O., & Velychko, O.O. (2021). Vplyv temperatury luzhnoyi akty-vatsiyi na porystu strukturu aktyvovanoho buroho vuhillya ta yoho adsorbtsiynu zdatnist’ sto-sovno fenolu [Influence of alkaline activation temperature on the porous structure of the activated brown coal and its capacity to adsorb phenol]. Pytannya khimiyi ta khimichnoyi tekhnolohiyi – Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2, 132-138 [in Ukrainian].

Khokhotva, O., & Butchenko, L. (2022). Doslidzhennya protsesiv sorbtsiynoho vyluchennya fenolu kompozytsiynym sorbentom F300-MnO2 [Investigation of phenol sorption removal process by composite sorbent F300-MnO2]. Visnyk Natsional’noho tekhnichnoho universytetu «KHPI». Seriya: Novi rishennya u suchasnykh tekhnolohiyakh - Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology, 1(11), 64-68 [in Ukrainian].

Kononko, I.V., Shcherbyts’ka, O.V., Klipov, V.D., Serhyeyev, V.P., & Uvarova, I.V. (2014). Vuhletsevyy nanostrukturnyy voloknystyy material ta ekolohiya. Zastosuvannya dlya zakhystu dovkillya [Carbon nanostructured fibrous material and ecology. Application for environmental protection]. Dovkillya ta zdorov’ya - Environment and Health, 4(71), 24-29 [in Ukrainian].

Zabnyeva, O.V., Smolin, S.K., & Synel’nykova, A.V. (2023). Doslidzhennya zdatnosti riznykh marok aktyvnoho vuhillya do adsorbtsiyi fenolu z vodnoho rozchynu [Investigation of the ability of different brands of activated carbon to adsorb phenol from an aqueous solution]. The 1st International scientific and practical conference “European scientific congress”, Barca Academy Publishing, Madrid, Spain, 149-152 [in Ukrainian].

Vyatkina, O.V. (2006). Adsorbtsiya ta okyslyuval’na destruktsiya fenoliv na montmorylonitakh u vodnykh seredovyshchakh u prysutnosti perekysu vodnyu [Adsorption and oxidative destruction of phenols on montmorillonites in aqueous media in the presence of hydrogen peroxide]. Ukrayins’kyy khimichnyy zhurnal – Ukrainian Chemical Journal, 72(1), 44-47 [in Ukrainian].

Artemenko, I.O., Herashchenko, I.I., & Pakhovchyshyn, S.V. (2008). Porivnyal’ne vyvchennya adsorbtsiynykh vlastyvostey pryrodnykh alyumosylikativ [Comparative study of adsorption properties of natural aluminosilicates]. Farmatsevtychnyy zhurnal – Pharmaceutical Journal, 4, 70-73 [in Ukrainian].

Sinkevych, I., Tulska, A., Mardupenko, O., Rezvaya, K., & Vakal, V. (2023). An Effective Way of Removing Organic Chemical Contaminants from Wastewater. In: Cioboată, D.D. (eds) International Conference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) - 2023. ICoRSE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 762, 532-540.

Nakempiy, O., & Volodchenkova, N. (2023). Perspektyvni metody ochyshchennya stichnykh vod koksovoho vyrobnytstva [Promising methods of wastewater treatment of coke production]. Problemy okhorony pratsi, promyslovoyi ta tsyvil’noyi bezpeky – Problems of labor protection, industrial and civil safety, 120-122 [in Ukrainian].

Halkina, O.P., & Dehtyar, M.V. (2019). Tekhnolohiyi ochyshchennya fenol’nykh stichnykh vod [Technologies for the treatment of phenolic wastewater]. Ekolohiya i vyrobnytstvo – Ecology and production, 5, 32-36 [in Ukrainian].

Nevolina, I.V., Ryazantseva, N.A., & Bibyaeva, Y.V. (2021). Research on Wastewater Processing and Disposal of Coke-Plant Wastes at AO VUKhIN. Coke and Chemistry, 64, 130-135.

Tyshchuk, V.YU., Koval’ova, I.B., & Kryvenko, T.A. (2018). Rozvytok osnov biokhimichnoho ochyshchennya stichnykh vod koksokhimichnykh vyrobnytstv [Development of the basics of biochemical wastewater treatment of coke chemical industries]. Hirnychyy visnyk – Mining Herald, 103, 203-208 [in Ukrainian].

Ivanchenko, A.V., Dupenko, O.O., Kryvorot, M.A., & Voloshyn, M.D. (2014). Doslidzhennya tekhnolohiyi biokhimichnoyi ochystky stichnykh vod PAT YEVRAZ Dniprodzerzhyns’kyy KKHZ [Research on biochemical wastewater treatment technology of PJSC EVRAZ Dniprodzerzhynsk KHZ]. Zbirnyk naukovykh prats’ Dniprodzerzhyns’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnichni nauky – Collection of scientific works of the Dniprodzerzhyn State Technical University. Technical Sciences, 1, 264-269 [in Ukrainian].

Ivanchenko, A.V., & Khavikova, K.YE. (2019). Kompleksne ochyshchennya promyslovykh fenol’nykh stichnykh vod z vykorystannyam adsorbentiv z pryrodnoyi syrovyny [Complex treatment of industrial phenolic wastewater using adsorbents from natural raw materials]. Visnyk Vinnyts’koho politekhnichnoho instytutu – Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, 2, 27-34 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія