МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ПЛИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОЦЕСІ МІСЦЕВОГО НАГРІВУ

Автор(и)

  • І.К. Карімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0003-4145-9726
  • Д.В. Вернигора Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна
  • Г.І. Карімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-0208-2607
  • А.В. Лисенко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.19

Ключові слова:

математична модель, комп’ютерна реалізація, обчислювальний експеримент, місцевий нагрів, енергоефективність

Анотація

У роботі розглядається ресурсозберігаючий процес місцевого нагріву плитних конструкцій, виготовлених методом електрошлакового зварювання. Наводяться результати обчислювального експерименту, проведеного на основі раніше створеної комп’ютерно орієнтованої моделі процесу. Встановлені закономірності теплового стану плити, зумовлені локальним підведенням теплоти до виробу. Аналіз закономірностей дав можливість запропонувати модифіковану схему місцевого нагріву з введенням буферних зон з підвищеною щільністю теплового потоку. Результати обчислювального експерименту, проведеного на основі уточненої математичної моделі, свідчать про енергоефективність такого підходу при дотриманні технологічних вимог до процесу, а також про потенційні можливості комп’ютерної моделі для удосконалення схем організації місцевого нагріву.

Посилання

Кривов Г.О., Зворикін К.О. Виробництво зварних конструкцій: підручник. К.:КВІЦ, 2012. 896 с.

Компанієць Р. А. Місцева термообробка великогабаритних виробів: застосування та про-блеми проектування технології/ Achievements of 21st Century Scientific Community: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, September 14-15, 2023. Dnipro: FOP Marenichenko V.V., 2023. P. 223–225.

Цоцко В.І., Спиридонова І.М., Пелешенко Б.Г. Кінетика нагрівання та плавлення поверхні зразків низьковуглецевої сталі при місцевій термообробці. Фізика і хімія твердого тіла. Івано-Франківськ, 2008. Т.9, №3. С. 639–643.

Добрянський І. М., Божидарнік В. В. Чисельно-аналітичні схеми розрахунку зварних пластинчатих систем. Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Луцьк, 2012. Вип. 37. С. 31–37.

Манусов І. Н., Карімов І. К. Моделювання місцевого нагріву плитних конструк¬цій у режимі непрямого теплообміну. Ювілейний збірник науково-технічних праць. Дніпродзер¬жинськ: ДДТУ, 1995. С. 322–328.

Карімов І.К. Комп’ютерно орієнтований алгоритм керування процесом місцевої термообро-бки великогабаритних деталей. Математичне моделювання. 2015. № 1(32). С. 45–48.

Карімов І.К., Карімов Г.І., Компанієць Р.А., Булай О.Ю. Комп’ютерно орієнтований алго-ритм моделювання місцевого нагріву плитних конструкцій. Наука і техніка сьогодні. 2024. №1(29). С. 689–700.

Карімов І.К., Пододня А.П. До питання моделювання теплової роботи газових печей для мі-сцевої термообробки великогабаритних виробів/ Проблеми матема¬тичного моделювання: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 26-28 трав. 2021. Кам’янське: ДДТУ, 2021. С. 23–24.

Kryvov, H.O., & Zvorykin, K.O. (2012). Vyrobnytstvo zvarnykh konstruktsii: pidruchnyk [Production of welded construction]. Kyiv: KVITs [in Ukrainian].

Kompaniiets, R.A. (2023). Mistseva termoobrobka velykohabarytnykh vyrobiv: zastosuvannia ta problemy proektuvannia tekhnolohii [Local heat treatment of large-sized products: application and design problems of the technology]. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference: Achievements of 21st Century Scientific Community. (pp. 223-225). Dnipro: FOP Marenichenko V.V. [in Ukrainian].

Tsotsko, V.I., Spyrydonova, I.M., & Peleshenko, B.H. (2008). Kinetyka nahrivannia ta plavlennia poverkhni zrazkiv nyzkovuhletsevoi stali pry mistsevii termoobrobtsi [Kinetics of heating and melting of the surface of low-carbon steel samples during local heat treatment]. Solid state physics and chemistry, Vol. 9, 3, 639-643[in Ukrainian].

Dobrianskyi, I. M., & Bozhydarnik, V. V. (2012). Chyselno-analitychni skhemy rozrakhunku zvarnykh plastynchatykh system [Numerical-analytical calculation schemes of welded plate systems]. Interuniversity collection "Scientific Notes", 37, 31-37 [in Ukrainian].

Manusov, I.N., & Karimov, I.K. (1995). Modeliuvannia mistsevoho nahrivu plytnykh kon-struktsii u rezhymi nepriamoho teploobminu [Modeling of local heating of plate construction in the mode of indirect heat exchange]. Jubilee collection of scientific and technical works, 322-328 [in Ukrainian].

Karimov, I.K. (2015). Kompiuterno oriientovanyi alhorytm keruvannia protsesom mistsevoi termoobrobky velykohabarytnykh detalei [A computer-oriented algorithm for controlling the process of local heat treatment of large-sized parts]. Mathematical modeling, 1(32), 45-48 [in Ukrainian].

Karimov, I.K., Karimov, H.I., Kompaniiets, R.A., & Bulai, O.Iu. (2024). Kompiuterno oriientovanyi alhorytm modeliuvannia mistsevoho nahrivu plytnykh konstruktsii [Computer-oriented algorithm for modeling local heating of plate construction]. Science and technology today, №1(29), 689-700 [in Ukrainian].

Karimov, I.K., & Pododnia A.P. (2021). Do pytannia modeliuvannia teplovoi roboty hazovykh pechei dlia mistsevoi termoobrobky velykohabarytnykh vyrobiv [On the issue of modeling the thermal operation of gas furnaces for local heat treatment of large-sized products]. Мaterials Vseukr. science and method conference: Problems of mathematical modeling (pp. 23-24). Kamianske: DDTU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Крмп'ютерні науки