СТАТИЧНІ МОМЕНТИ І СТРУМИ КОНТУРІВ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ЄМНІСНИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ АСИНХРОННОГО ПУСКУ

Автор(и)

  • Д.В. Чугунов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна
  • В.Б. Нізімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-4580-5262
  • Р.О. Ковтун Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.16

Ключові слова:

синхронний двигун, асинхронний пуск, статичні характеристики, ємнісний накопичувач енергії

Анотація

У статті розв’язана актуальна наукова задача, яка полягає у визначенні складових моментів та струмів контурів синхронного двигуна в режимі асинхронного пуску. Наведені вирази складових моментів та струмів схеми заміщення та алгоритм розрахунку. Визначені статичні характеристики асинхронного пуску синхронного двигуна з ємнісними накопичувачами енергії.

Посилання

Чорний О. П., Гладирь А. І., Осадчук Ю. Г., Курбанов І. Р., Вошун А. Н. Пускові системи не-регульованих електроприводів : монография. Кременчук : ПП А. В. Щербатих, 2006. 280 с.

Родькін Д. І., Гладирь А. І. Система формування пускових характеристик електроприводів змінного струму з важкими умовами пуску : Кременчук, КДПІ, 2003. 10 с.

Півняк Г. Г., Кириченко В. І., Бородай В. А. Про новий напрямок удосконалення крупних синхронних електродвигунів. НАН України. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Київ, 2002. Частина 2. С.62–65.

Chornyi O. P., Hladyr A. I., Osadchuk Yu. H., Kurbanov I. R., Voshun A. N. (2006) Puskovi systemy nerehulovanykh elektropryvodiv [Starting systems of unregulated electric drives] : monohrafyia. Kremenchuk : PP A. V. Shcherbatykh, 2006. 280 р. [in Ukrainian].

Rodkin D. I., Hladyr A. I. (2003) Systema formuvannia puskovykh kharakterystyk elektropryvodiv zminnoho strumu z vazhkymy umovamy pusku [The system for forming the starting characteristics of alternating current electric drives with difficult start-up conditions]. Kremenchuk, KDPI, 2003. 10 р. [in Ukrainian].

Pivniak H. H., Kyrychenko V. I., Borodai V. A. (2002) Pro novyi napriamok udoskonalennia krupnykh synkhronnykh elektrodvyhuniv [About a new direction of improvement of large synchronous electric motors] NAN Ukrainy. Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vypusk.– K. 2002. Chastyna 2. Р. 62–65. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка