ПУСКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ТРН–СД З НАКОПИЧУВАЧЕМ ЕНЕРГІЇ В КОНТУРІ ЗБУДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Д.В. Чугунов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна
  • В.Б. Нізімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-4580-5262
  • М.Е. Кирпа Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.15

Ключові слова:

синхронний двигун, регулятор напруги, статичні та динамічні характеристики

Анотація

У статті розв’язана актуальна наукова задача, яка полягає в підвищенні пускового моменту двигуна при обмеженні струмів статора при живленні від тиристорного перетворювача напруги. Наведена принципова схема системи тиристорного перетворювача напруги — синхронний двигун та виконаний математичний опис. Визначені статичні та динамічні характеристики асинхронного пуску синхронного двигуна.

Посилання

Півняк Г. Г., Кириченко В. І., Бородай В. А. Про новий напрямок удосконалення крупних синхронних електродвигунів// НАН України. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Київ, 2002. Частина 2. С.62–65.

Мілих В. І. та ін. Дослідження синхронних машин [Текст]: лаб. практикум / В. І. Мілих, Б. О. Єгоров, Г. Г. Єгорова, А. Г. Мірошниченко, В. Д. Юхимчук; за ред. В. І. Мілих. Харків : НТУ «ХПІ», 2010. 117 с.

Родькін Д. І., Гладирь А. І. Система формування пускових характеристик електроприводів змінного струму з важкими умовами пуску. Кременчук : КДПІ, 2003. 10 с.

Квітка С. О. Електричні машини: асинхронні і синхронні машини. Лабораторний практикум / С.О. Квітка, О. В. Ковальов. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 189 с.

Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : навч. посіб. / М. Г. Попович та ін. ; за заг. ред. М. Г. Поповича, О. Ю. Лозинського. Київ : Либідь, 2005. 680 с.

Спосіб пуску синхронного двигуна: пат. 98412 Україна. № 201103138; заявл. 17.03.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. 8 с.

Pivniak H. H., Kyrychenko V. I., Borodai V. A. (2002) Pro novyi napriamok udoskonalennia krupnykh synkhronnykh elektrodvyhuniv [About a new direction of improvement of large synchronous electric motors] // NAN Ukrainy. Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vy-pusk : K. Chastyna 2, P.62–65. [in Ukraine].

Milykh V. I. ta in. (2010) Doslidzhennia synkhronnykh mashyn [Research of synchronous ma-chines] [Tekst]: lab. praktykum / V. I. Milykh, B. O. Yehorov, H. H. Yehorova, A. H. Miroshnychenko, V. D. Yukhymchuk; za red. V. I. Milykh. Kharkiv : NTU «KhPI», 117 р. [in Ukraine].

Rodkin D. I., Hladyr A. I. (2003) Systema formuvannia puskovykh kharakterystyk elektropryvodiv zminnoho strumu z vazhkymy umovamy pusku [The system for forming the starting characteristics of alternating current electric drives with difficult start-up conditions]. Kremenchuk, KDPI, 10 р. [in Ukraine].

Kvitka S. O. (2020) Elektrychni mashyny: asynkhronni i synkhronni mashyny [Electric machines: asynchronous and synchronous machines]. Laboratornyi praktykum / S.O. Kvitka, O. V. Kova-lov. Melitopol : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Liuks», 189 р. [in Ukraine].

Popovych M. H. (2005) Elektromekhanichni systemy avtomatychnoho keruvannia ta elektropry-vody [Electromechanical systems of automatic control and electric drives] : navch. Posibnyk / M. H. Popovych ta in. ; za zah. red. M. H. Popovycha, O. Yu. Lozynskoho. Kyiv : Lybid, 680 р. [in Ukraine].

Sposib pusku synkhronnoho dvyhuna [Method of starting a synchronous motor] : pat. 98412 Ukraina. № 201103138; zaiavl. 17.03.2011; opubl. 10.05.2012, Biul. № 9. 8 р. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка