ДИНАМІКА ПУСКУ БЕЗЩІТКОВОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ІНДУКЦІЙНИМИ РЕОСТАТАМИ В КОЛІ РОТОРА

Автор(и)

  • С.В. Количев Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-1017-5125
  • О.В. Качура Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-6338-0974
  • О.М. С’янов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0003-4120-4926
  • Д.О. Десна Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна
  • М.М. Лісняк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.14

Ключові слова:

синхронний двигун, ортогональні роторні обмотки, індукційний реостат

Анотація

Безконтактні (безщіткові) синхронні двигуни, виготовлені на базі асинхронних машин з фазним ротором, мають низькі показники при прямому пуску від мережі, якщо в їх роторні обмотки по ортогональних осях d,q включені постійні за величиною активні опори, значення яких не залежать від частоти, форми та амплітуди протікаючого струму. Результати проведених експериментальних досліджень показали позитивний ефект від застосування в роторних обмотках цих машин індукційних реостатів дискової конструкції, які дозволили досить просто вирівняти комплексні опори синхронного двигуна по осях d, q і забезпечити розворот ротора з постійним прискоренням.

Посилання

Качура О.В., Количев С.В., С’янов О.М. Індукційні реостати з покращеними масогабарит-ними показниками для асинхронних двигунів з фазним ротором: монографія. Дніпродзер-жинськ: ДДТУ, 2011. 209 с.

Вербовой А.П., Вербовой П.Ф., С’янов О.М. Проектування асинхронних двигунів: моногра-фія. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 528 с.

Вербовой А.П. Математична модель для дослідження електромагнітних процесів в трифаз-них індукційних реостатах. Збірник наукових праць (Регулюємі асинхронні двигуни). Ін-т еле-ктродинаміки НАН України. Київ,1999. С. 21–26.

Количев С.В., С'янов О.М. Експериментальне дослідження статичних характеристик синх-ронної машини в режимі динамічного гальмування з індукційними опорами в обмотці ста-тора. Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки). Кам’янське, 2020. вип. 2 (37) . С. 22–27.

Количев С.В. Особливості пускових режимів безконтактних поєднаних синхронних двигу-нів. Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки). Кам’янське, 2015. вип. 2 (27). С. 123–127.

Kachura O.V., Kolychev S.V., Sianov O.M. (2011) Induktsiini reostaty z pokrashchenymy maso-habarytnymy pokaznykamy dlia asynkhronnykh dvyhuniv z faznym rotorom [Induction rheostats with improved weight and size indicators for asynchronous motors with a phase rotor] : monohra-fiia. Dniprodzerzhynsk: DDTU, 2011. 209 р. [in Ukrainian].

Verbovoi A.P., Verbovoi P.F., Sianov O.M. (2013) Proektuvannia asynkhronnykh dvyhuniv [De-sign of asynchronous engines] : monohrafiia. Dniprodzerzhynsk: DDTU, 2013. 528 р. [in Ukrai-nian].

Verbovoi A.P. (1999) Matematychna model dlia doslidzhennia elektromahnitnykh protsesiv v tryfaznykh induktsiinykh reostatakh [Mathematical model for the study of electromagnetic processes in three-phase induction rheostats]. Zbirnyk naukovykh prats (Rehuliuiemi asynkhronni dvyhuny). In-t elektrodynamiky NAN Ukrainy. Kyiv,1999. Р. 21–26. [in Ukrainian].

Kolychev S.V., Sianov O.M. (2020) Eksperymentalne doslidzhennia statychnykh kharakterystyk synkhronnoi mashyny v rezhymi dynamichnoho halmuvannia z induktsiinymy oporamy v ob-mottsi statora[Experimental study of the static characteristics of the synchronous machine in the mode

of dynamic braking with induction resistance in the winding of the stator]. Zbirnyk naukovykh prats DDTU (tekhnichni nauky). Kamianske, 2020. vyp. 2 (37) . Р. 22–27. [in Ukrainian].

Kolychev S.V. (2015) Osoblyvosti puskovykh rezhymiv bezkontaktnykh poiednanykh synkhron-nykh dvyhuniv [Features of starting modes of non-contact combined synchronous motors]. Zbirnyk naukovykh prats DDTU (tekhnichni nauky). Kamianske, 2015. vyp. 2 (27). Р. 123–127. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка