СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУМУ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ З РЕЛЕЙНО-ВЕКТОРНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ

Автор(и)

  • О.В. Клюєв Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0003-4542-3317
  • О.В. Садовой Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-9739-3661
  • Ю.В. Сохіна Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-4329-5182
  • Ю.О. Жидко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.12

Ключові слова:

релейний регулятор, ; ковзний режим, випадковий процес, закон розподілу, кореляційна функція, фільтр Калмана

Анотація

У статті високочастотні пульсації струму статора асинхронної машини (АМ), що утворюються при роботі в її системі керування релейних регуляторів в ковзному режимі, вперше розглянуті як випадковий процес перешкоди, що накладається на гладку детерміновану складову струму. Виявлено закони розподілу та кореляційні функції випадкового процесу пульсацій струму при роботі регуляторів струму та швидкості в ковзному режимі. Виявлено залежність статистичних характеристик струму від структури перемикаючої функції регулятора швидкості. Результати досліджень обґрунтовують доцільність використання фільтра Калмана як спостерігача координат АМ з релейно-векторною системою керування.

Посилання

Клюєв О., Садовой О., Сергієнко С., Сохіна Ю. Використання фільтра Калмана як спостері-гача стану у векторній системі керування асинхронною машиною. Вісник КрНУ імені Ми-хайла Остроградського. Кременчук, Випуск 5/2022(136). С. 27–35.

DOI: 10.32782/1995-0519.2022.5.3

Kliuiev O., Sadovoi O., Sokhina Yu., Serhiienko S. Kalman Filter as Part of a Relay-Vector System Control of Asynchronous Electric Drive. 2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2023. P. 1–5. DOI:10.1109/MEES61502.2023.10402448

Jairo C., Javier V., Edwar J. Flight Control of a 1-DOF Helicopter System using a Sliding Mode Controller for Disturbance Rejection. International Journal of Engineering Research and Technol-ogy, ISSN 0974-3154, 2020, Vol. 13, No. 11. pp. 3292–3297.

Lahari L., Madhav G. Dual Sliding Mode with PI Controller Based Switched Reluctance Motor Drive. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2019, Vol. 8, Issue 11. pp. 197–202.

Balakrishnan A.V. Kalman Filtering Theory, 1987 .253 p.

Швець О.В., Жук С.Я. Алгоритм оцінювання параметрів руху цілі з виявленням маневру. Ві-сник Національного технічного університету Украіни “КПІ”, Серія – Радіотехніка, 2009, №38. С. 45–50.

Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Ковбаса С.М., Михальський В.М., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А. Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення. Інститут електродинаміки, Національна академія наук України, Київ, 2018. 311 с.

Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Теорія ймовірностей та теорія випадкових процесів: Навч. по-сіб.,Київ: КНЕУ, 2009. 378 с.

Kliuiev O.& Sadovoi O.& Serhiienko S.& Sokhina Yu. (2022) «Vykorystannia filtra Kalmana yak sposterihacha stanu u vektornii systemi keruvannia asynkhronnoiu mashynoiu» [Using the Kalman filter as a state observer in the vector control system asynchronous machine]. Mykhailo Ostrogradsky KrNU Bulletin. Kremenchuk, Issue 5/2022(136), pp. 27–35. DOI: 10.32782/1995-0519.2022.5.3 [in Ukrainian].

Kliuiev O.& Sadovoi O.& Sokhina Yu.& Serhiienko S. (2023). Kalman Filter as Part of a Relay-Vector System Control of Asynchronous Electric Drive. 2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2023. P.1–5. DOI: 10.1109/MEES61502.2023.10402448

Jairo C.& Javier V.& Edwar J. (2020). Flight Control of a 1-DOF Helicopter System using a Slid-ing Mode Controller for Disturbance Rejection. International Journal of Engineering Research and Technology.ISSN 0974-3154, Vol. 13, No. 11, pp. 3292–3297.

Lahari L.& Madhav G. (2019). Dual Sliding Mode with PI Controller Based Switched Reluctance Motor Drive. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJI-TEE), Vol. 8, Issue 11. pp. 197–202.

Balakrishnan A.V. (1987) Kalman Filtering Theory, 1987. 253 p.

Shvets O.V.& Zhuk S.Ia. (2009) «Alhorytm otsiniuvannia parametriv rukhu tsili z vyiavlenniam manevru» [Algorithm for estimating target movement parameters with maneuver detection]. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "KPI", Series - Radio Engineering, No. 38. pp. 45–50. [in Ukrainian].

Zahirnyak M.V.& Klepikov V.B.& Kovbasa S.M.& Mikhalskyi V.M.& Peresada S.M.& Sadovoi O.V.& Shapoval I.A. (2018) Enerhoefektyvni elektromekhanichni systemy shyrokoho tekhnolo-hichnoho pryznachennia. [Energy-efficient electromechanical systems of a wide technological purpose]. Institute of Electrodynamics, National Academy Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 311p. [in Ukrainian].

Valieiev K.H. & Dzhalladova I.A. (2009) Teoriia ymovirnostei ta teoriia vypadkovykh protsesiv [The theory of probabilities and the theory of random processes]. Education guide, Kyiv: KNEU, 2009.378 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка