ОСОБЛИВОСТІ ЗНОСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ СЕГМЕНТА ЧЕРВ'ЯЧНОГО ШНЕКА БІСЕРНОГО МЛИНА

Автор(и)

  • В.В. Герасімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0009-0007-0391-7200
  • С.О. Плітченко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-0613-2544
  • В.В. Перемітько Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-9032-6116
  • І.О. Матяж Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.8

Ключові слова:

сірий чавун, бісерний млин, наплавлення, зносостійкість, гідроабразивний знос, порошковий дріт

Анотація

Під час роботи бісерного млина типу МТ-140 виявлено інтенсивне зношування молольних сегментів черв'ячного шнека, яке призводить до зниження ступеня подрібнення сировини,  викликає тривалий простій обладнання та, як наслідок, економічні втрати. Проведений аналіз умов роботи сегментів встановив комбінований гідроабразивний механізм зносу їх робочих поверхонь, який пояснюється одночасним впливом абразивних бісерних елементів та технологічної суспензії. Характер інтенсивності наведеного механізму зносу є нерівномірним по висоті черв'ячного шнека, від переважно гідроабразивного для верхніх сегментів і до майже чисто абразивного для розміщених нижче. Зважаючи на визначений механізм зносу, запропоновано відновлювати робочі поверхні сегментів електродуговим наплавленням, а в якості наплавних матеріалів – порошкові дроти різного хімічного складу. Для його уточнення запропоновано використовувати склади шихти з різним вмістом вуглецю та хрому.

Посилання

Ogi T., Zulhijah R., Iwaki T., Okuyama K. Recent progress in nanoparticle dispersion using bead mill. KONA Powder and Particle Journal. 2017. Volume 34. pp. 3–23. DOI: https://doi.org/10.14356/kona.2017004

Tanaka H., Ochii Y., Moroto Y., Ibaraki T., Ogawara K. Development of novel bead milling technology with less metal contamination by ph optimization of the suspension medium. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 2021. Volume 69. Issue 1. pp. 81–85. DOI: https://doi.org/10.1248/cpb.c20-00623

Сайт компанії «Shanghai ELE Mechanical and Electrical Equipment Co. Ltd» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ele-mix.com.

Дейнега Р.О., Чумаченко Я.В., Фафлей О.Я., Мельник В.О., Михайлюк В.В., Ященко Д. О. Особливості дослідження зношування елементів фонтанних арматур методом імітаційного моделювання. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 2020. №1 (74). C. 45–52. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-45-52

Федоров Г.Є., Ямшинський М.М., Платонов Є.О., Кузьменко А.Ю., Радченко К.С. Підви-щення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2009. № 1. С. 95–99.

Брыков М.Н., Ефременко В.Г., Ефременко А.В. Износосотойкость сталей и чугунов при аб-разивном изнашивании: Научное издание. Херсон: Гринь Д.С., 2014. 364 с. ISBN 978-617-7243-19-8.

Спеціальні способи зварювання: підручник / за заг. редакцією акад. НАНУ Б. Є. Патона. Миколаїв : НУК, 2017. 346 с.

Welding, brazing, coating and wear plate solutions [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.castolin.com

Зварювання та наплавлення чавунів: навч. посіб. / В. М. Палаш, Р. В. Палаш. Львів: Бадіко-ва Н. О., 2017. 176 с. ISBN 978-617-7448-13-5

Рябцев И.А., Сенченков И.К. Теория и практика наплавочных работ. К.: Екотехнологія, 2013. 400 с. ISBN 978-966-8409-31-8.

El-Banna E.M, Nageda M.S, El-Saadat M.M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron. Materials Letters. 2000. Volume 42. Issue 5. Pp. 311-320. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-577X(99)00204-9.

Methodology of technical design in the restoration of parts/ Permyakov, A., Nemyrovskyi, Y., Posviatenko, E., Shepelenko, I. IOP Conference Series. Materials Science and Engineering; Bris-tol. Volume 1277, Issue 1 (Mar 2023), № 012013. https://doi:org/10.1088/1757-899X/1277/1/012013

Кіндрачук М.В., Куцова В.З., Ковзель М.А., Тісов О.В. Сучасні функціональні матеріали з бейнітною наноструктурною матрицею та підвищеними трибологічними властивостями. Проблеми тертя та зношування. 2016. №1 (70). С. 112–130.

Koriuchev N., Kovtun O., Shehovsov D., Tkalenko I. Repair of Worn-Out Parts of Auger Presses by Surfacing Method. European Journal of Engineering and Technology Research. 2023. Volume 8. Issue 4 (Jul. 2023). Pp. 12–16. DOI: https://doi.org/10.24018/ejeng.2023.8.4.3072

Похмурський В.І., Студент М.М., Довгуник В.М. Електродугові відновні та захисні покрит-тя. Львів: Львівська політехніка, 2005. 190 с.

Калін М.А. Нові матеріали і технології для зварювання чавуну: Монографія. Горлівка: Ліх-тар, 2009. 85 с. ISBN 978-966-2129-35-9

Ogi, T., Zulhijah, R., Iwaki, T., & Okuyama, K. (2017). Recent progress in nanoparticle disper-sion using bead mill. KONA Powder and Particle Journal, 34. 3–23.

Tanaka, H., Ochii, Y., Moroto, Y., Ibaraki, T., & Ogawara K. (2021). Development of novel bead milling technology with less metal contamination by ph optimization of the suspension medium. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 69(1), 81–85.

Site of the company «Shanghai ELE Mechanical and Electrical Equipment Co. Ltd». Retrieved from: https://www.ele-mix.com.

Deyneha, R.O., Chumachenko, YA.V., Fafley, O.YA., Mel’nyk, V.O., Mykhaylyuk, V.V., & Yashchenko, D. O. (2020). Osoblyvosti doslidzhennya znoshuvannya elementiv fontannykh ar-matur metodom imitatsiynoho modelyuvannya [Peculiarities of the study of the wear of elements of fountain fittings by the method of simulation modeling]. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 1(74), 45–52. [in Ukrainian].

Fedorov, H.YE., Yamshyns’kyy, M.M., Platonov, YE.O., Kuz’menko, A.YU., & Radchenko, K.S. Pidvyshchennya hidroabrazyvnoyi znosostiykosti vysokolehovanoho biloho chavunu [Increasing the hydroabrasive wear resistance of highly alloyed white cast iron]. Naukovi visti NTUU «KPI» – Scientific news of NTUU "KPI", 1, 95-99.

Brykov, M.N., Yefremenko, V.G., & Yefremenko, A.V. (2014). Iznosostoykost' staley i chugunov pri abrazivnom iznashivanii: nauchnoye izdaniye [Wear resistance of steels and cast irons during abrasive wear: scientific publication]. Kherson: Grin [in Russian].

Paton, B.E. (Eds.) (2017). Spetsial’ni sposoby zvaryuvannya [Special methods of welding]. Mykolaiv: NUK [in Ukrainian].

Welding, brazing, coating and wear plate solutions. Retrieved from: http://www.castolin.com

Palash, V.M., & Palash, R.V. (2017). Zvaryuvannya ta naplavlennya chavuniv [Welding and surfacing of cast iron]. Lviv: Badikova N.O. [in Ukrainian].

Ryabtsev, I.A., & Senchenkov, I.K. (2013). Teoriya i praktika naplavochnykh rabot [Theory and practice of surfacing works]. Kyiv: Ecotechnology [in Russian].

El-Banna, E.M, Nageda, M.S, & El-Saadat, M.M. (2000). Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron. Materials Letters, 42(5), 311-320.

Permyakov, A., Nemyrovskyi, Y., Posviatenko, E., & Shepelenko, I. (2023). Methodology of technical design in the restoration of parts. Proceedings from IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. (Vol. 1277, 1). (№ 012013). Bristol.

Kindrachuk, M.V., Kutsova, V.Z., Kovzel’, M.A., & Tisov, O.V. (2016). Suchasni funktsional’ni materialy z beynitnoyu nanostrukturnoyu matrytseyu ta pidvyshchenymy trybolohichnymy vlastyvostyamy [Modern functional materials with a bainite nanostructured matrix and increased tribological properties]. Problemy tertya ta znoshuvannya – Friction and wear problems, 1(70), 112–130.

Koriuchev, N., Kovtun, O., Shehovsov, D., & Tkalenko, I. (2023). Repair of Worn-Out Parts of Auger Presses by Surfacing Method. European Journal of Engineering and Technology Research, 8(4), 12–16.

Pokhmurs’kyy, V.I., Student, M.M., & Dovhunyk, V.M. (2005). Elektroduhovi vidnovni ta zakhysni pokryttya [Electric arc restorative and protective coatings]. Lviv: Lviv Polytechnic [in Ukrainian].

Kalin, M.A. (2009). Novi materialy i tekhnolohiyi dlya zvaryuvannya chavunu [New materials and technologies for welding cast iron]. Horlivka: Likhtar. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Матеріалознавство