ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛООБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.44.2024.6

Ключові слова:

верстат з ЧПК, контур деталі, траєкторія руху інструменту, припуск на обробку, керуюча програма

Анотація

Представлено варіант технологічної підготовки обробки різанням деталі складної гладкої просторової форми на токарному верстаті з ЧПК. За геометричними даними, заданими таблицею координатних точок, будується сплайн, який описує утворюючу поверхню деталі. В полі заданого допуска будується ламана з мінімальною кількістю ланцюгів, яка є похідною геометричною інформацією для розрахунку траєкторії руху формоутворювального інструменту на верстаті з ЧПК. Пропонується варіанти запису траєкторій руху інструменту на попередніх технологічних переходах.

Посилання

Равська Н.С., Мельничук П.П., Мамлюк О.В., Ніколаєнко Т.П., Охріменко О.А. Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці: Навчальний посібник для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 215 с.

ДСТУ 2337-94 Елементи металевого корпусу надводних кораблів і суден конструктивні. Терміни та визначення.

ДСТУ 2355-94 Розміри надводних кораблів і суден головні. Терміни, визначення та літерні позначення.

Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки: монографія /С. С. Рожков та ін. Миколаїв: Нац. ун-т кораблебудування, 2009. 354 с.

Теверовский Л.Д., Ловигін А.А. Сучасний верстат з ЧПУ і CAD/CAM-система. Видавництво Print2print, 2018. 280 с.

Vikram Sharma, Vikrant Sharma, Om Ji Shukla Principles and Practices of CAD/CAM. Taylor & Francis. 2023.

Ли К (Кунву) Основи САПР (CAD/CAM/CAE). СПб.: Питер, 2004. 560с.

Ahlberg J.H., Nilson E.N., Walsh J.L. Properties of analitic splines, I. complex polynomial splines, J. of Analysis an Appl.33,1971, P. 234–257.

Сплайн-функції та їх застосування / Б.П.Довгий, А.В.Ловейкін, Є.С.Вакал, Ю.Є.Вакал. К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. 117 с.

Коротков В.С. Запис геометричних параметрів деталей складної форми: монографія / В.С.Коротков. Кам’янське : ДДТУ, 2019. 110 с.

Ravska N,S., Melnychuk P.P., Mamljuk O.V., Nikolaenko T.P., Ohrimenko O.A. Osnovy formoutvorenja poverhon pry mehanichniy obrobci [Basics of forming surfaces during mechanical processing]. Navchalny posibnyk dlja studentiv mehanichnyh specialnostey vyschih navchalnyh zakladiv. Kyiv, 2013. 215 p. [in Ukrainian].

DSTU 2337-94. Elementy metalevogo korpusu nadvodnyh korabliv i sudden. [Elements of the metal hull of surface ships and vessels are structural] Terminy ta vyznachennja. [in Ukrainian].

DSTU 2355-94. Rosmiry nadvodnyh korabliv s sudden golovni [ The dimensions of surface ships and vessels are important] Terminy, vyznachennja ta literni poznachennja [in Ukrainian].

Innovaciyni tehnologiy proektuvannja ta pobudovy suden I zasobiv okeanotehniky[Innovative technologies for the design and construction of ships and ocean engineering equipment]: monogra-fija / S.S. Roghkov, B.S. Blinzov, B.F. Kvasnyckiy [ta in.]. – Mykolaiv: naz.un-t korablebudu-vanja, 2009. 354 p. [in Ukrainian].

Teverovskiy L.V., Lovygin A.A. Suchasnyi verstat z CHPU i CAD/CAM-systema. Vydavnyzt-vo Print2print, 2018. 280 p.

Vikram Sharma, Vikrant Sharma, Om Ji Shukla Principles and Practices of CAD/CAM. – Taylor & Francis / 2023. 222 p.

Li K (Kunvu) Osnovy SAPR (CAD/CAM/CAE). SPb:Piter, 2004. 560 p.

Ahlberg J.H., Nilson E.N., Walsh J.L. Properties of analitic splines, I. complex polynomial splines, J. of Analysis an Appl.33,1971, p. 234–257.

Dovgiy B.P. Splain-funkziy tai h zastosuvannja / B.P. Dovgiy, A.V. Loveikin, E.S.Vakal, J.E. Vakal. K.: Vydavnycho-poligrafichnyi zentr «Kyivskiy universitet», 2016. 117 p. [in Ukrainian].

Korotkov V.S. Zapys geometrychnyh parametriv detaley skladnoi formy [Recording of geometric parameters of parts of complex shape]: monografija / V.S. Korotkov. Kamjanske: DDTU, 2019. 110 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Прикладна механіка