БІОТЕСТУВАННЯ СТАНУ ГРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЯХ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АЕРОПОРТІВ

Автор(и)

  • Черняк Л.М. Національний авіаційний університет, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4192-3955
  • Міхєєв О.М. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4069-3625
  • Лапань О.В. Національний авіаційний університет, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6509-4456
  • Дмитруха Т.І. Національний авіаційний університет, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5195-9519
  • Maniecki T. Institute of General and Ecological Chemistry Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology, Poland, Poland
  • Овсяннікова Л.Г. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.43.2023.18

Ключові слова:

біотестування, фітотоксичність, ґрунтові умови, хімічне забруднення; аеропорт, техногенний вплив

Анотація

У статті наведено результати фітотоксичності ґрунтового покриву на території, прилеглій до аеропорту. Відбір проб ґрунту здійснено на різній відстані від злітно-посадкової смуги аеропорту. Фітотоксичність відібраних проб ґрунту визначено за методикою «ростовий тест». У якості тест-об’єкту обрано Allium cepa L. Фітотоксичний ефект визначено у відсотках за довжиною кореню та стебла проростків. Додатково проведено цитологічний/гістологічний аналіз апікальної частини кореневої системи проростків з метою виявлення наявності цитологічних/гістологічних змін, що викликані техногенним навантаженням від діяльності аеропорту.

Посилання

Франчук Г.М., Антонов А.М., Маджд С.М., Загоруй Я.В. Екологічна оцінка впливу авіа-ційних транспортних процесів на якість компонентів довкілля. Вісник Національного авіа-ційного університету, 2006. № 1. С. 184–190.

Sharmila Ray, Killare P.S., Ki-Hyun Kim. The Effect of Aircraft Traffic Emission on the Soil Surface Contamination Analysis around the International Airport in Delhi, India. Asian Journal of Atmospheric Environment, 2012. Vol. 6—2, P. 118–126.

Латишева О.В. Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та роз-робка заходів для його зниження. Економічний аналіз, 2014. Том 15. № 3. С. 57–63.

Cherniak L. Shtyka O., Bilyk T. Soil decontamination on airports territories: peculiarities and challengers. International Symposium on Sustainable Aviation, 2017. P. 77.

Горовая А.И., Павличенко А.В., Борисовская Е.А. Усовершенствование методов биотести-рования качества обектов окружающей среды в для оценки экологической опасности про-мышленных отходов. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 2012. № 37. С. 290–298.

Григорчук І.Д. Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності ґрунтів на території м. Кам’янця-Подільського. Біологічні системи, 2016. Т. 8. Вип. 2. С. 212–218.

Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест систем для біомоніторингу нафто-забруднених ґрунтів. Біологічні студії, 2022, Т. 5. № 3. С. 183–196.

Петросян А.Г., Дятлов С.Є., Тарасенко А.О., Дятлова О.С. Біотестування, як метод екс-прес-оцінки токсичності ґрунтів. Вісн. ОНУ, 2002; № 7(1). С. 139–145.

Застосування рослинних тест-ситем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи: Методичні рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруд-нення за їх комбінованої дії / Гродзинський Д.М. та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2006. 60 с.

Cherniak L., Madzhd S., Lapan O., Dmytrukha T., Korniienko I. Usage of plant test systems for determination of phytotoxicity of contaminated with petroleum products soil. Journal of Ecological Engineering, 2021. Vol. 22. Iss.6. P. 66–71.

Маджд С. М., Бовсуновський Є. О., Тагачинська О. В. Наукові методи контролю якості ґрунтів як індикатора екологічної небезпеки на техногенно навантажених територіях. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. Випуск 2 (97). Част. 1. С. 115–121.

Banks M.K., Schultz R.E. Comparison of Plants for Germination Toxicity test in Petroleum-contaminated soils. Water, air and soil pollution, 2005. Volume 167. P. 211–219.

Trofimov I., Psvliukh L., Novakivska T., Bondarenko D. Essesment of Fitototic Toxicity of Mixed Aviation Fuels Using of Plant Testers. International independent scientific journal, 2020. № 11. С. 9–17

Radomska M.M., Madzhd S.M., Cherniak L.M., Mikhyeyev O.M. Environmental pollution in the airport impact area–case study of the Boryspil international airport. Ecologycal Problems, 2020. № 2 (5). С. 76–82.

Franchuk, H.M., Antonov, A.M., Madzhd, S.M., Zahoruy, YA.V. (2006). Ekolohichna otsinka vplyvu aviatsiynykh transportnykh protsesiv na yakist’ komponentiv dovkillya. [Environmental assessment of the impact of aviation transport processes on the quality of environmental components]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu – Bulletin of the National Aviation University № 1, 184–190. [in Ukrainian].

Sharmila Ray, P.S. Killare, Ki-Hyun Kim (2012). The Effect of Aircraft Traffic Emission on the Soil Surface Contamination Analysis around the International Airport in Delhi, India. Asian Journal of Atmospheric Environment, Asian Journal of Air Pollution 6–2, 118–126.

Latysheva O.V. (2014). Vyznachennya nehatyvnoho vplyvu diyal’nosti aeroportiv na dovkillya ta rozrobka zakhodiv dlya yoho znyzhennya. [Determining the negative impact of airport activity on the environment and developing measures to reduce it.]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 2014.15(3), 57–63 [in Ukrainian].

Cherniak L., Shtyka, O., Bilyk T. (2017). Soil decontamination on airports territories: peculiari-ties and challengers. International Symposium on Sustainable Aviation, 77.

Gorovaya A. I., Pavlichenko A. V., Borisovskaya Ye. A. (2012). Usovershenstvovaniye metodov biotestirovaniya kachestva obektov okruzhayushchey sredy v dlya otsenki ekologicheskoy opas-nosti promyshlennykh otkhodov. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu, Improvement of methods of biotesting of the quality of environmental objects in order to assess the environmental hazard of industrial waste. Collection of scientific works of the National Mining University 37, 290–298 [in Ukrainian].

Hryhorchuk, I. D. (2016). Vykorystannya roslynnykh bioindykatoriv dlya otsinky toksychnosti gruntiv na terytoriyi m. Kam’yantsya-Podil’s’koho. Biolohichni systemy. Use of plant bioindicators to assess soil toxicity in the territory of the city of Kamianets-Podilskyi. Biological systems 8 (2), 212–218 [in Ukrainian].

Dzhura N. M. (2022). Mozhlyvosti vykorystannya roslynnykh test system dlya biomonitorynhu nafto zabrudnenykh gruntiv. Biolohichni studiyi, Biological sciences Possibilities of using plant test systems for biomonitoring of oil-contaminated soils. Biological studies 5/3, 183–196 [in Ukrainian].

Petrosyan A. H., Dyatlov S. YE., Tarasenko A. O., Dyatlova O. S. (2002). Biotestuvannya, yak metod ekspres-otsinky toksychnosti hruntiv. Visn. ONU, Bulletin ONU Biotesting as a method of rapid assessment of soil toxicity. Visn. ONU 7(1), 139–45. [in Ukrainian].

Zastosuvannya roslynnykh test-sytem dlya otsinky kombinovanoyi diyi faktoriv riznoyi pryrody (2006): Metodychni rekomendatsiyi po otsintsi dopustymykh rivniv radionuklidnoho ta khimichnoho zabrudnennya za yikh kombinovanoyi diyi The use of plant test systems for the assessment of the combined effect of factors of different nature: Methodological recommendations for the assessment of permissible levels of radionuclide and chemical pollution due to their combined effect / Hrodzyns’kyy D.M. ta inshi. Kyyiv: Fitosotsiotsentr, 60 [in Ukrai-nian].

Cherniak L., Madzhd, S., Lapan, O., Dmytrukha, T., Korniienko, I. (2021). Usage of plant test systems for determination of phytotoxicity of contaminated with petroleum products soil. Journal of Ecological Engineering, 22(6), 66–71.

Madzhd S. M., Bovsunovs’kyy Ye. O., Tahachyns’ka O. V. (2016). Naukovi metody kontrolyu yakosti gruntiv yak indykatora ekolohichnoyi nebezpeky na tekhnohenno navantazhenykh terytoriyakh. Visnyk KrNU imeni Mykhayla Ostrohrads’koho, Bulletin of the Kremenchug National University Scientific methods of soil quality control as an indicator of ecological danger in technogenically loaded territories. Bulletin of Mykhailo Ostrogradsky KrNU 2(97), Chastyna 1, 115–121 [in Ukrainian].

Banks M. K., Schultz R. E. (2005). Comparison of Plants for Germination Toxicity test in Petroleum-contaminated soils. Water, air and soil pollution, 167, 211–219.

Trofimov I., Psvliukh L., Novakivska T., Bondarenko, D. (2020). Essesment of Fitototic Toxici-ty of Mixed Aviation Fuels Using of Plant Testers. International independent scientific journal, 11, 9–17.

Radomska M. M., Madzhd S. M., Cherniak L. M., Mikhyeyev O. M. (2020). Environmental pollution in the airport impact area–case study of the Boryspil international airport. Ecologycal Problems, 2 (5), 76–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Номер

Розділ

Екологія