РОБОТИЗОВАНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОСЕРЕДОК УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ

Автор(и)

  • Аніщенко М.В. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2720-3671
  • Зибенков Д.О. ТОВВБР-КОМ, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.43.2023.13

Ключові слова:

роботизований технологічний осередок, промисловий робот, система керування, програмований логічний контролер, алгоритм керування, виконавча програма, моделювання

Анотація

У роботі представлені етапи розробки роботизованого технологічного осередку ультразвукової дефектоскопії якості зварювання виробів та результати експериментального дослідження і моделювання. Виконаний вибір необхідного обладнання. Технічне забезпечення осередку складають ультразвуковий дефектоскоп, промисловий робот, робочий стіл, індуктивні датчики, світлові бар'єри та система керування. Розроблено програмне забезпечення для реалізації алгоритмів керування. Підтверджено працездатність та ефективність розроблених алгоритмів і програм керування. За рахунок визначення оптимальних значень швидкостей переміщення та обертання ланок робота при їх одночасному русі підвищена швидкодія та продуктивність роботи осередку.

Посилання

Контроль якості продукції в машинобудуванні: навч. посіб. / Федоров Г.Є., Ямшинський М.М., Фесенко А.М., Фесенко М.А. К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. 352 с.

Галаган Р.М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27002?locale=uk. (дата звернення: 17.07.2023).

Цвіркун Л.І., Грулер Г. Робототехніка та мехатроніка: навч. посіб. Вид. 3-тє., переробл. та допов. Дніпро: НГУ, 2017. 224 с.

Поліщук М.М., Ткач М.М. Робототехнічні системи: проєктування і моделювання: навч. посіб. для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікор-ського, 2021. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41388. (дата звернення: 18.07.2023).

Зибенков Д.О., Аніщенко М.В. Роботизація ультразвукової дефектоскопії. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : збірник тез та доповідей 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, (м. Харків, 14-16 грудня 2022 р.) / ред. Є. І. Сокол. Харків, НТУ «ХПІ», 2022. С. 170.

EPOCH 650 UltrasonicFlawDetector. URL: https://www.olympus-ims.com/en/epoch650/. (дата звернення: 19.07.2023).

MitsubishiElectric MELFA FR RV-FR Series. URL:https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/rbt/robot/items/vertical/index.html.

(дата звернення: 18.07.2023).

Todd D.J. Fundamentals of robot technology: an introduction to industrial robots, teleoperators and robot vehicles. 1986.URL: https://pdfcoffee.com/fundamentals-of-robot-technology-an-introduction-to-industrial-robots-teleoperators-and-robot-vehicles-pdfdrivecom-pdf-pdf-free.html. (дата звернення: 21.07.2023).

Fedorov G.Ye., Yamshynskyj M.M., Fesenko A.M., Fesenko M.A. (2008). Kontrolyakostiprodukciyi v mashynobuduvanni [Product quality control in mechanical engineer-ing]. Kyyiv:Politexnika[in Ukrainian].

Galagan R.M. (2019). Teoretychni osnovy ultrazvukovogo nerujnivnogo kontrolyu [Theoretical foundations of ultrasonic non-destructive testing]. Kyyiv: KPI im. Igorya Sikorskogo. Retrieved from: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27002?locale=uk [in Ukrainian].

Czvirkun L.I., Gruler G. (2017). Robototexnika ta mexatronika [Robotics and mechatronics]. Dnipro: NGU [in Ukrainian].

Polishhuk M.M., Tkach M.M. (2021). Robototexnichni systemy: proyektuvannya i modelyuvannya [Roboticsystems: designandsimulation]. Kyyiv: KPI im. Igorya Sikorskogo. Retrieved from:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41388[in Ukrainian].

Zybenkov D.O. Anishchenko M.V. (2022). Robotyzaciya ultrazvukovoyi defektoskopiyi [Roboti-cultrasonic flawdetection]. Proceedings from 16 Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Teoretychni ta praktychni doslidzhennya molodyh vchenyh”– The Sixteenth International Scientific and Practical Conference “Theoretical and practical research of young scientists”.

(p. 170). Xarkiv: NTU "XPI" [in Ukrainian].

EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector. Retrieved from: https://www.olympus-ims.com/en/ epoch650/.

Mitsubishi Electric MELFA FR RV-FR Series. Retrieved from:https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/rbt/robot/items/vertical/index.html.

Todd D.J. (1986). Fundamentals of robot technology: an introduction to industrial robots, teleoperators and robot vehicles. Retrievedfrom: https://pdfcoffee.com/fundamentals-of-robot-technology-an-introduction-to-industrial-robots-teleoperators-and-robot-vehicles-pdfdrivecom-pdf-pdf-free.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка