СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ПРИВОДНОГО ДВИГУНА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Автор(и)

  • Нізімов В.Б. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4580-5262
  • Донченко А.П. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • Робак А.І. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.43.2023.10

Ключові слова:

первинний двигун, акумуляторна батарея, стабілізація частоти обертання, синхронний генератор

Анотація

У статті розв’язана актуальна наукова задача, яка полягає в стабілізації швидкості обертання первинного двигуна при живленні від акумуляторної батареї. Наведена принципова схема стабілізації частоти обертання приводного двигуна синхронного генератора при живленні від акумуляторної батареї. Наведений математичний опис системи. Визначенні швидкості обертання у розімкненій та замкненій системах, побудовані статичні характеристики системи.

Посилання

Жесан Р.В. Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням від-новлювальних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. 05.13.07: Кіровоград, держ. техн. ун-т., 2001. 19 с.

Данилова О.А. Власні потреби атомних електростанцій : навч.-метод. посіб. / О. А. Данило-ва, А. В. Івахнов, Л. І. Лисенко, А. А.Тищенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 94 с.

Лагутін В. М. Власні потреби електричних станцій : навч.посіб. / В. М. Лагутін, В. В. Тептя, С. Я. Вишневський. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 102 с.

Немикіна О.В. Поновлювальні та альтернативні джерела енергії. Для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: навч. посібник / О.В. Немикіна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 188 с.

Zhesan R.V. (2020) Avtomatyzatsiia upravlinnia avtonomnym enerhopostachanniam z vykorys-tanniam vidnovliuvalnykh dzherel enerhii v umovakh selianskoho (fermerskoho) hospodarstva [Automation of the management of autonomous energy supply using single-injection energy sources in the conditions of a peasant (farm) economy]: Avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. tekhn. nauk. 05.13.07: Kirovohrad, derzh. tekhn. un-t., 2001. 19 p.

Danylova O.A. Vlasni potreby atomnykh elektrostantsii [Owning a nuclear power plant] : navch.-metod. posib. / O. A. Danylo-va, A. V. Ivakhnov, L. I. Lysenko, A. A.Tyshchenko. – Kharkiv : NTU «KhPI», 2021. – 94 s.

Lahutin V. M. Vlasni potreby elektrychnykh stantsii [Vlasni power station] : navch.posib. / V. M. Lahutin, V. V. Te-ptia, S. Ya. Vyshnevskyi. – Vinnytsia: VNTU, 2008. – 102 s.

Nemykina O.V. (2020) Ponovliuvalni ta alternatyvni dzherela enerhii [Renewable and alterna-tive energy sources]. Dlia studentiv spetsialnosti 141 Elektroenerhetyka, elektrotekhnika ta elektromekhanika: navch. posibnyk / O.V. Nemykina. Zaporizhzhia: NU «Zaporizka politekhnika», 2020. 188 p. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка