ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАХИСТІВ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АВТОМАТИКИ

Автор(и)

  • Хмельницький Є.Д. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8605-4960
  • Азізов Теймур Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.43.2023.9

Ключові слова:

коксовий газ, технологічна автоматики, електричний привод, система «РАДИКАЛ»

Анотація

У статті розглядається робота систем автоматики з керування технологічним процесом очистки коксового газу. Підприємство забезпечено надійним електропостачанням, так як живиться від двох незалежних джерел по ЛЕП-150 кВ, а також генераторів власної ТЕЦ. Основний об’єм коксового газу надходить від власних коксових батарей. Однак, стабільність технологічного процесу визначається не тільки постачанням електроенергії та сировини. Як свідчить досвід роботи, необхідною умовою є надійна робота систем технологічної автоматики і захисту окремих дільниць цеху, робота яких керується операторами за параметрами: температури, тиску, об’ємом подачі реагентів. Аналіз показує, що порушення технологічного процесу відбуваються у разі виходу з ладу електроприводів насосів, вентиляторів і засувок. Таким чином, ми маємо багатопараметричну систему, яка до останнього часу не мала єдиного центру керування, тому забезпечити і узгодити роботу кожної дільниці на оптимальному рівні можливості не було. Ситуація змінилася коли була впроваджена система автоматичного контролю і керування «РАДИКАЛ».

Посилання

Малий Є.І. Проектування та розрахунки устаткування коксохімічних заводів: навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. 82 с.

Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник. 2-ге вид., пере-роб. і доп. К.: Либідь, 2007. 656 с.

Широкий Д.К., Куриленко О.Д. Оптимальні настройки промислових систем регулювання. Вид-во «Вища школа», 1975. 264 с.

Пушкар М.С., Проценко С.М. Проектування систем автоматизації [Текст]: навч. Посібник. Д.: Національний гірничий університет, 2013. 268 с.

Автоматика и управление в технических системах / Отв.ред. С.В. Емельянов, В.С. Михале-вич. К.: Вища школа, 1992. кн.3. Б.Ф. Фомин, В.В. Яковлев. 191 с.

Бобух А.О. Автоматизовані системи керування технологічними процесами: Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2006.185 с.

Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Идентификация и управление / Под ред. проф. В.И. Салыгин. Харьков: Вища шк., 1976. 180 с.

Malyi Ye.I. (2009) Proektuvannia ta rozrakhunky ustatkuvannia koksokhimichnykh zavodiv [Design and calculations of the equipment of coke chemical plants]: navchalnyi posibnyk. Dnipropetrovsk: NMetAU, 2009. 82 p.

Popovych M.H., Kovalchuk O.V. (2007) Teoriia avtomatychnoho keruvannia [Theory of auto matic control]: Pidruchnyk. 2-he vyd., pererob. i dop. K.: Lybid, 2007. 656 p.

Shyrokyi D.K., Kurylenko O.D. (1975) Optymalni nastroiky promyslovykh system rehuliuvannia [Optimum settings of industrial control systems]. Vyd-vo «Vyshcha shkola», 1975. 264 p.

Pushkar M.S., Protsenko S.M. (2013) Proektuvannia system avtomatyzatsii [Design of automa-tion systems ] [Tekst]: navch. Posibnyk. D.: Natsionalnyi hirnychyi universytet, 2013. 268 p.

Avtomatyka i upravlenye v tekhnycheskykh systemakh [Automation and control in technical systems ]. Otv.red. S.V. Emelianov, V.S. Mykhalevych. K.: Vyshcha shkola, 1992. kn.3 B.F. Fomyn, V.V. Yakovlev. 191 p.

Bobukh A.O. (2006) Avtomatyzovani systemy keruvannia tekhnolohichnymy protsesamy [Auto-mated control systems for technological processes]: Navch. posibnyk. Kharkiv: KhNAMH, 2006. 185 p.

Avtomatyzyrovannye systemy upravlenyia tekhnolohycheskimi protsessami. Identyfikatsyia i upravlenye [Automated process control systems. Identification and management] / Pod red. prof. V.Y. Salyhy. Kharkov: Vyshcha shk., 1976. 180 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка