ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ МЕТОДУ ФІТОРЕМЕДІАЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОПРОДУКТАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.19

Ключові слова:

фіторемедіація, ґрунт, метод факторного експерименту, концентраційна залежність, забруднення нафтопродуктами

Анотація

У статті наведено результати дослідження якості відновлення ґрунтів на основі методу фіторемедіації. Проаналізовано негативний та позитивний впливи цього методу відновлення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, на основі двофакторного аналізу експерименту. Наведено залежності цих впливів у вигляді регресійних рівнянь для досліджуваних проб ґрунту.

Посилання

Banks M.K., Schultz R.E. Comparison of Plants for Germination Toxicity test in Petroleum-contaminated soils. Water, air and soil pollution. 2005. 167. P. 211–219. [in English].

Amadi A. Chronic effects of oil spill on soil properties and microflora of a rainforest ecosystem in Nigeria. Water, air and soil pollution. 1996. 86. P. 1–11. [in English].

Nunes L.M., Zhu Y.-G., Stigter T.Y., Monteiro J.P. and Teixeira M.R. Environmental impacts on soil and groundwater at airports: origin, contaminants of concern and environmental risks. Environmental Monitoring and Assessment. 2011. 13. P. 3026–3039. [in English].

Trofimov I., Pavliukh L., Novakivska T., Bondarenko D. Essesment of Fitototic Toxicity of Mixed Aviation Fuels Using of Plant Testers. International independent scientific journal. 2020. P. 9–17. [in English].

Гроза В.А., Маджд С.М., Франчук Г.М.. Екологічний стан ґрунтового покриву в зоні екс-плуатації та ремонту авіаційної техніки. Екологічна безпека та природокористування: Збі-рник наукових праць, Вип. 5. 2010. С. 56–66.

Cherniak L.M., Petruk R.V., Mikhieiev O.M., Madzhd S.M., Petruk G. D. Investigation of the influence of hyperthermia and soil pollution with the petrochemicals on test objects using the method of mathematical planning . Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. № 5, P. 153–157. [in English].

Cherniak L. Mikhyeyev O., Madzhd S., Lapan O., Dmytrukha T., Korniienko I. Usage of plant test systems for determination of phytotoxicity of contaminated with petroleum products soil. Journal of Ecological Engineering. 2021. № 22, P. 66–71. [in English].

Терек О. I. Механізми адаптації рослин до нафтового забруднення. Біологічні студії. 2018. № 12 (3–4). С. 141–164.

Бабаджанова О.Ф., Гринчишин Н.М. Роль сорбентів у ліквідації аварійних розливів нафто-продуктів із поверхні ґрунту. Вісник Львівського державного університету безпеки жит-тєдіяльності: зб. наук. праць. Львів : Вид-во Львівського ДУ БЖД. 2010. № 4. С. 75–81.

Гринчишин Н.М., Бабаджанова О.Ф. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними вили-вами нафтопродуктів. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.7. С. 43–49.

Зеленько Ю.В., Горбова О.В., Вострокнутова І.В., Лещинська А.Л. Оптимізація викорис-тання біокомпозитних матеріалів та моделювання процесів біологічної деструкції нафтоп-родуктів. Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Україн-ської державної академії залізничного транспорту. Донецьк: Видавництво Донецького ін-ституту залізничного транспорту, 2012. Вип. 29. С. 222–227.

Фецко З.М., Терек О.І., Баранов В.І., Бешлей С.В., Ващук С.П., Філяк О.С. Техногенно де-вастовані території вугле- і нафтовидобувної промисловості та заходи щодо їх фітомеліо-рації. Біологічні Студії. 2012. № 3. С. 235–246.

Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 117–124.

Coursey W.J. Statistics and Probability for Engineering Applications. Elsevier Science (USA). 2003. 396 p. [in English].

Walpole R.E., Myers R.H., Myers S.L., Ye K. (2012). Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 9th edition, Pearson: MA. USA. 2012. 552 p. [in English].

M.K.Banks, R.E. Schultz. (2005). Comparison of Plants for Germination Toxicity test in Petroleum-contaminated soils. Water, air and soil pollution, 167, 211-219. [in English].

Amadi A. (1996). Chronic effects of oil spill on soil properties and microflora of a rainforest ecosystem in Nigeria. Water, air and soil pollution, 86, 1–11. [in English].

Nunes L.M., Zhu Y.-G., Stigter T.Y., Monteiro J.P. & Teixeira M.R. (2011). Environmental impacts on soil and groundwater at airports: origin, contaminants of concern and environmental risks. Environmental Monitoring and Assessment, 13.P. 3026–3039. [in English].

Trofimov I., Pavliukh L., Novakivska T., Bondarenko D. Essesment of Fitototic Toxicity of Mixed Aviation Fuels Using of Plant Testers. (2020). International independent scientific journal.P. 9–17. [in English].

Hroza V.A., Madzhd S.M., Franchuk H.M. Ekolohichnyi stan gruntovoho pokryvu v zoni ekspluatatsii ta remontu aviatsiinoi tekhniky. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia: zbirnyk naukovykh prats, Vyp. 5, 2010. Р. 56–66. [in Ukrainian].

Cherniak L.M., Petruk R.V., Mikhieiev O.M., Madzhd S.M., Petruk G. D. (2022). Investigation of the influence of hyperthermia and soil pollution with the petrochemicals on test objects using the method of mathematical planning . Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 5. P. 153–157. [in English].

Cherniak L. Mikhyeyev O., Madzhd S., Lapan O., Dmytrukha T., Korniienko I. (2021). Usage of plant test systems for determination of phytotoxicity of contaminated with petroleum products soil. Journal of Ecological Engineering, 22, P. 66–71. [in English].

Terek O. I. Mekhanizmy adaptatsii roslyn do naftovoho zabrudnennia. Biolohichni studii. 2018. №12(3–4). P. 141–164. [in Ukrainian].

Babadzhanova O.F., Hrynchyshyn N.M. Rol sorbentiv u likvidatsii avariinykh rozlyviv naftoproduktiv iz poverkhni gruntu. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti: zb. nauk. prats. Lviv : Vyd-vo Lvivskoho DU BZhD. 2010. № 4. P. 75–81. [in Ukrainian].

N.M. Hrynchyshyn, O.F. Babadzhanova. Reabilitatsiia gruntiv, zabrudnenykh avariinymy vyly-vamy naftoproduktiv. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2012. Vyp. 22.7. P. 43–49. [in Ukrai-nian].

Zelenko Yu.V., Horbova O.V., Vostroknutova I.V., Leshchynska A.L. Optymizatsiia vykorystannia biokompozytnykh materialiv ta modeliuvannia protsesiv biolohichnoi destruktsii naftoproduktiv. Zbirnyk naukovykh prats Donetskoho instytutu zaliznychnoho transportu Ukrainskoi derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu. Donetsk: Vydavnytstvo Donetskoho instytutu zaliznychnoho transportu, 2012. Vypusk 29. P. 222–227. [in Ukrainian].

Fetsko Z.M., Terek O.I., Baranov V.I., Beshlei S.V., Vashchuk S.P., Filiak O.S. Tekhnohenno devastovani terytorii vuhle- i naftovydobuvnoi promyslovosti ta zakhody shchodo yikh fitomelioratsii. Biolohichni Studii. 2012. №3. P. 235–246. [in Ukrainian].

Dzhura N.M. Perspektyvy fitoremediatsii naftozabrudnenykh gruntiv roslynamy Faba bona Medic. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna. 2011. Vypusk 57. P. 117–124. [in Ukrainian].

Coursey W.J. Statistics and Probability for Engineering Applications. (2003). Elsevier Science (USA). 396. [in English].

Walpole R.E., Myers R.H., Myers S.L., Ye.K. (2012). Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 9th edition, Pearson: MA. USA. 552 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Екологія