ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ М. КАМ’ЯНСЬКЕ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАНЬ

Автор(и)

  • В.А. Кремінь Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • Н.О. Непошивайленко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0759-2451
  • В.М. Гуляєв Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4991-6250
  • С.О. Гунько Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9551-9803

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.18

Ключові слова:

забруднення атмосферного повітря, пости спостережень, пил, концентрація, pm2.5, pm10, система комплексного екологічного моніторингу, викиди

Анотація

Розглянуті особливості функціонування системи екологічного моніторингу в Україні, на обласному та міському рівні на прикладі м. Кам’янське. Проведений порівняльний аналіз результатів вимірювань середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин, отриманих автоматичним та інструментальним методами. Перевірено адекватність результатів вимірювання системи комплексного екологічного моніторингу м. Кам’янське за рахунок співставлення середньорічних концентрацій пилу з обсягами викидів, спираючись на методи математичного моделювання. Надані рекомендації щодо удосконалення існуючої системи комплексного екологічного моніторингу з огляду укомплектування сучасним автоматизованим обладнанням стаціонарних постів спостереження та їх розширення.

Посилання

Кораблева А.И., Шапарь А.Г., Гербильский Л.В., Полищук С.З. Антропогенные проблемы экологии. Д.: Вид-во «Промінь», 1997. 142 с.

Стратегія розвитку міста Кам’янське на період до 2020 року. Рішення міської ради від 26.12.2014 №1162-58/VI.

Посудін Ю.І. Моніторинг довкілля з основами метрології: підручник. К.: 2012. 426 с.

Батлук, В. А. (2001). Основы экологии и охрана окружающей природной среды. Львов: Афиша.

Білявський Г.О., Білявський Р.С., Фурдуй I.Ю., Костіков Г.О. (2006). Основи екології. Київ: Либідь.

Дуднікова I.I., Пушкін С.П. Моніторинг довкілля. Київ: ЄУ. 2007.

Ильин В.Б. Мониторинг тяжелых металлов применительно к крупным промышленным го-родам. Агрохимия. 1997. № 4, С. 81–86.

Клішенко М.О. Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Київ: «Академія». 2006.

Швец В.Я., Приходченко А.Г. Экологические проблемы Днепродзержинска Днепродзер-жинск. 1997. 90 с.

Пасічний Г.В., Сердюк С.М. Геоекологічні моніторингові дослідження вмісту важких мета-лів в ґрунтах техногенно змінених ландшафтів на прикладі м. Дніпродзержинська. Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. 2002. № 4, С.161–166.

Непошивайленко Н.О., Зберовський О.В., Карпенко О.О., Галата А.В., Клименко Т.К. Ком-плексні дослідження стану довкілля на території міста Дніпродзержинська з використанням ГІС-технологій. Збірник наукових праць НГУ. 2011). № 36(1), С.177–183.

Багрій І.Д., Білоус А.М., Вилкул Ю.Г., Гожик П.Ф. Досвід комплексної оцінки та картогра-фування факторів техногенного впливу на природне середовище міст Кривого Рогу та Дніп-родзержинська. Київ: Фенікс. 2000.

Перельман, А.И. Геохимия ландшафта. Киев: Астерия. 2000.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» Відомості Верховної Ради. 1991. № 41.

Методичні вказівки для підготовки студентів за спеціальностями 101 «Екологія» та 103 «Науки про Землю» / к. геогр. н., доц. Гриб О.М., к. геогр. н., доц. Чугай А.В. Одеса: ОДЕ-КУ. 2019. 58 с.

Шевченко Р.Ю. Інструментарій моніторингу довкілля міста Києва. Монографія. Київ, 2020. 324 c.

Пучков Л.А., Воробьев А.Е. Человек и биосфера: вхождение в техносферу. Харьков: ХПИ. 2000.

Стольберг Ф.В. Экология города. Киев: Либра. 2000.

Бобильов Ю.П. та ін.. Екологія. Фоліо, Харків. 2014.

Барг I.М. Нариси геологічної історії Дніпропетровщини. Дніпропетровськ: «Альфа». 1997.

Пащенко В.М. Степова фізико-географічна зона. Географічна енциклопедія України, 1989.

№ 3, С. 235–236.

Гунько С.О. Закономірності розподілу кадмію в едафотопах урбанізованих територій

м. Кам’янське: Автореф. дис. … канд. біол. наук: Дніпро, 2021. 25 с. http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.04/autoreferat_6046399d5c7c2.pdf

Davydova N.D., Znamenskaya T.I., Lopatkin, D.A. Landscape-geochemical approach to solving problems of environmental pollution. Contemporary Problems of Ecology. 2014. № 7(3), Р. 345–352. doi:10.1134/S1995425514030020

Korableva, A.Y., Shapar, A.H., Herbylskyi, L.V. & Polyshchuk S.Z. (1997) Antropohennye problemy эkolohii [Anthropogenic problems of ecology] D.: Vyd-vo «Promin», 142 p. (in Russian).

Stratehiia rozvytku mista Kamianske na period do 2020 roku [Strategy for the development of Kamianske for the period up to 2020]. (2014) Rishennia miskoi rady vid 26.12.2014 №1162-58/VI (in Ukrainian).

Posudin Yu.I. (2012) Monitorynh dovkillia z osnovamy metrolohii [Environmental monitoring with the basics of metrology]: pidruchnyk. – K.: 426 p. (in Ukrainian).

Batluk, V. A. (2001). Osnovy эkolohii i okhrana okruzhaiushchei pryrodnoi sredy [Fundamentals of ecology and environmental protection]. Lvov: Afysha (in Russian).

Biliavskyi, H.O., Biliavskyi, R.S., Furdui, I.Yu. & Kostikov, H.O. (2006). Osnovy ekolohii [The foundations of ecology]. Kyiv: Lybid (in Ukrainian).

Dudnikova, I.I. & Pushkin, S.P. (2007). Monitorynh dovkillia [Environmental monitoring]. Kyiv: YeU (in Ukrainian).

Ylyn, V. B. (1997). Monytorynh tiazhelykh metallov prymenytelno k krupnym promyshlennym horodam [Monitoring of heavy metals in relation to large industrial cities]. Ahrokhymyia, № 4, P. 81–86 (in Russian).

Klishenko, M.O. Pryshchepa, A.M. & Vozniuk N.M. (2006). Monitorynh dovkillia [Environmental monitoring]. Kyiv: «Akademiia» (in Ukrainian).

Shvets, V.Ya. & Prykhodchenko, A.H. Эkolohycheskye problemы Dneprodzerzhynska [Environmental problems of Dneprodzerzhinsk]. Dneprodzerzhynsk, 1997. 90 p. (in Russian).

Pasіchnij, G.V., Serdjuk, S.M., (2002). Geoekologіchnі monіtoringovі doslіdzhennja vmіstu vazhkih metalіv u grutah tehnogenno zmіnenih landshaftіv (na prikladі m. Dnіprodzerzhins’ka) [Environmental monitoring studies of heavy metals in soils technologically altered landscapes (for example, m. Dniprodzerzhyns’k)]. Visn. Dnipropetr. Univ. Ser. Geol. Geog. № 4, P. 161–166 (in Ukrainian).

Neposhyvailenko, N.O., Zberovskyi, O.V., Karpenko, O.O., Halata A.V. & Klymenko, T.K. (2011). Kompleksni doslidzhennia stanu dovkillia na terytorii mista Dniprodzerzhynska z vykorystanniam GIS-tekhnolohii [Comprehensive studies of the state of the environment in the territory of the city of Dniprodzerzhinsk using GIS technologies]. Zbirnyk naukovykh prats NHU, 36(1), P. 177–183 (in Ukrainian).

Bahrii, I. D., Bilous, A. M., Vylkul, Yu. H. & Hozhyk, P. F. (2000). Dosvid kompleksnoi otsinky ta kartohrafuvannia faktoriv tekhnohennoho vplyvu na pryrodne seredovyshche mist Kryvoho Rohu ta Dniprodzerzhynska [Experience of comprehensive assessment and mapping of factors of man-made influence on the natural environment of the cities of Kryvyi Rih and Dniprodzerzhinsk]. Kyiv: Feniks (in Ukrainian).

Perel’man, A.I., (2000). Geohimija landshafta [Landscape geochemistry]. Astereja, Kyiv (in Rus-sian).

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» [Law of Ukraine «About Environmental Protection»]. Information of the Verkhovna Rada. 1991. № 41.

Metodychni vkazivky dlia pidhotovky studentiv za spetsialnostiamy 101 «Ekolohiia» ta 103 «Nauky pro Zemliu» (2019) / k. heohr. n., dots. Hryb O. M., k. heohr. n., dots. Chuhai A. V. / Odesa: ODEKU. 58 p. (in Ukrainian).

Shevchenko, R.Iu. (2020) Instrumentarii monitorynhu dovkillia mista Kyieva [Toolkit for envi-ronmental monitoring of the city of Kyiv]. Monohrafiia. Kyiv: 324 р. (in Ukrainian).

Puchkov, L.A. & Vorobev A. E. (2000). Chelovek y byosfera: vkhozhdenye v tekhnosferu [Man and the biosphere: entry into the technosphere]. Kharkiv: HРІ (in Russian).

Stolberh, F. V. (2000). Эkolohyia horoda [Ecology of the city]. Kyev: Lybra (in Russian).

Bobyliov, Y.P., Brygadyrenko, V.V., Bulakhov, V.L., Gaichenko, V.A., Gasso, V.Y., Didukh, Y.P., et. al. (2014). Ekologija [Ecology]. Folio, Kharkiv (in Ukrainian).

Barh, I. M. (1997). Narysy heolohichnoi istorii Dnipropetrovshchyny [Essays on the geological history of Dnipropetrovsk region]. Dnipropetrovsk: «Alfa» (in Ukrainian).

Pashchenko, V. M. (1989). Stepova fizyko-heohrafichna zona [Steppe physiographic zone]. Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy, № 3, P. 235–236 (in Ukrainian).

Hunko, S.O. Zakonomirnosti rozpodilu kadmiiu v edafotopakh urbanizovanykh terytorii m. Kamianske [The regularity of cadmium dispersal at the urbanized terrain edaphotopes of the city of Kamianske]. Avtoref. dys. kand. biol. nauk, Dnipro, 2021. 25 s. http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.04/autoreferat_6046399d5c7c2.pdf

(in Ukrainian).

Davydova, N.D., Znamenskaya, T.I., & Lopatkin, D.A. (2014). Landscape-geochemical approach to solving problems of environmental pollution. Contemporary Problems of Ecology, № 7(3), P. 345–352. doi:10.1134/S1995425514030020

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Екологія