ОПТИМІЗАЦІЯ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З БАГАТОСТУПЕНЕВОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ ІНЕРЦІЙНОСТІ КОНТУРУ ЗБУДЖЕННЯ

Автор(и)

  • В.Б. Нізімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4580-5262
  • Ю.Ю. Шрамко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8141-260X
  • Є.О. Бухіннік Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • Д.В. Чугунов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.11

Ключові слова:

багатоступенева компенсація інерційності, пусковий режим, синхронний двигун, контур збудження, тиристорний регулятор напруги

Анотація

У роботі розглядається наукова задача, яка полягає в підвищенні пускового моменту СД для розвороту механізмів із значним моментом статичного опору згідно одночасного обмеження струмів статора та пускової обмотки за рахунок застосування тиристорного регулятора напруги з використанням багатоступеневої компенсації інерційності контуру збудження. Проблема пуску потужних СД з струмообмеженням не втрачає своєї актуальності, насамперед для розвороту механізмів зі значним моментом статичного опору, а також в умовах живлення двигунів від протяжних електричних мереж, що характерно для приводів механізмів бурових установок нафто- та газодобувної промисловості, турбокомпресорів газоперекачувальних станцій та кар'єрних екскаваторів.

Посилання

Черный А.П., Гладырь А.И., Осадчук Ю.Г., Курбанов И.Р., Вошун А.Н. Пусковые системы нерегулируемых электроприводов: монография. Кременчуг : ЧП Щербатых А. В., 2006. 280 с.

Низимов В. Б. Применение накопителей энергии для асинхронного пуска синхронных дви-гателей. Науковий вісник НГА України. 2000. № 1. С. 49–51.

Пивняк Г.Г., Кириченко В.И., Бородай В.А. О новом направлении усовершенствования крупных синхронных двигателей. Національна академія наук України. Технічна електроди-наміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». Київ , 2002. Ч. 2. С. 62–65.

Пирматов Н.Б., Ахматов М.Г., Камалов И.К. Исследование работы синхронного двигателя с возбуждением по продольной и поперечной осям при ударной нагрузке. Электричество. 2003. № 2. С. 64–65.

Низимов В.Б., Съянов А.М., Качура А.В. Оптимизация пусковых режимов синхронных электроприводов с емкостными накопителями энергии. Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КГПУ. Кременчуг, 2002. Вып. 1. С. 145–150.

Спосіб пуску синхронного двигуна та пристрій для його реалізації : пат. 106667 Україна.

№ 201300459; заявл. 14.01.3013; опубл. 29.09.2014. Бюл. № 18.

Chernii A.P., Gladir A.I., Osadchuk Yu.G., Kurbanov I.R., Voshun A.N. (2006) Puskovie sistemi nereguliruemikh elektroprivodov [Start-up systems unregulated electric drives]. (Monografiya). Kremenchug : ChP Shcherbatikh A. V. [in Ukraine].

Nizimov V.B. (2000) Primenenie nakopitelei energii dlya asinkhronnogo puska sinkhronnikh dvigatelei [The use of energy storage devices to asynchronously start synchronous motors]. Naukovii vіsnik NGA Ukraїni, no. 3. P. 49–51 [in Ukraine].

Pivnyak G.G., Kirichenko V.I., Borodai V.A. (2002) O novom napravlenii usovershenstvovaniya krupnikh sinkhronnikh dvigatelei [A new direction to improve large synchronous motors]. Kiїv : Tekhnіchna yelektrodinamіka. Tematichnii vipusk «Problemi suchasnoї yelektrotekhnіki». vol.2. Natsіonalna akademіya nauk Ukraїni. P. 62–65 [in Ukraine].

Pirmatov N.B., Akhmatov M.G., Kamalov I.K. (2003) Issledovanie raboti sinkhronnogo dviga-telya s vozbuzhdeniem po prodolnoi i poperechnoi osyam pri udarnoi nagruzke [The research of the synchronous motor with excitation in the longitudinal and transverse axes under shock load-ings]. Elektrichestvo. no. 2. P. 64–65 [in Russian].

Nizimov V. B., Syanov J. M., Kachura A. V. (2002) Optimizatsiya puskovikh rezhimov sinkhron-nikh elektroprivodov s yemkostnimi nakopitelyami energii [Optimization of the starting mode of synchronous motors with capacitive energy storage]. Kremenchug. Problemi sozdaniya novikh mashin i tekhnologii. Nauchnie trudi KGPU. vol. 1. P. 145–150 [in Ukraine].

Nіzіmov V.B., Kolichev S.V., Snіzhko A.A. (2014) Sposіb pusku sinkhronnogo dviguna ta pristrіi dlya yogo realіzatsії [A method of starting a synchronous motor and a device for its im-plementation] pat. 106667 in Ukraine. № 201300459; zаiav. 14.01.3013; оpubl. 29.09.2014.

Biul. № 18 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка