ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОКАВІТАЦІЙНОГО ЗМІШУВАЧА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Автор(и)

  • О.Д. Романюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1931-5507
  • Я.О. Романюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • Д.П. Часов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3830-693X
  • Л.П. Теліпко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3165-3920
  • Д.Л. Серілко Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5881-2413
  • В.В. Заіка Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.5

Ключові слова:

кавітація, гідрокавітаційний змішувач, генератор кавітації, водо-мазутна емульсія, диспергування

Анотація

Запропоновано схему гідрокавітаційного змішувача із застосуванням генератора кавітації особливої конструкції, яка не тільки генерує поля кавітаційних мікробульбашок, які зумовлюють при схлопувані інтенсифікацію процесів масообміну і хімічне перетворення, а й  посилює кавітаційно-кумулятивний ефект вихровим турбулентним перемішуванням суміші, що підвищує ступінь гомогенізації та диспергування. Схема забезпечує чотирьохступінчасту технологію утворення тонкодисперсної водо-мазутної емульсії, повноцінне спалювання якої збільшує коефіцієнт корисної дії котла, обумовлює економію мазуту та зменьшення викиду в атмосферу канцерогенних речовин.

Посилання

Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавитация: М.: Мир, 1974. 678 с.

Иванов А.Н. Гидродинамика развитых кавитационных течений: Л.: Судостроение, 1980. 237 с.

Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использо-вание в промышленности: Теоретич. основы пр-ва избыточной энергии, расчет и конструи-рование кавитационных теплогенераторов: К.: АО «ОКО», 2000. 898 с.

Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І., Старчевський В.Л. Низькочастотні віброрезонан-сні кавітатори : Львів : в-во Львівської політехніки, 2013. 176 с.

Вітенько Т.М. Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах: монографія : Тернопіль : в-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. 224 с.

Шевчук Л.І., Старчевський В.Л. Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспе-кти : Львів: в-во Львівської політехніки, 2014. 376 с.

Романюк А.Д. Факторы эффективности использования водо-мазутных эмульсий. Сборник научных трудов Керченского государственного морского технологического университета «Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий». 2007. Вып. 8. С. 76–80.

Романюк А.Д. Технологические принципы получения водо-мазутных эмульсий. Сборник научных трудов Керченского государственного морского технологического университета «Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий». 2007. Вып. 8. С. 81–84.

Генератор кавітації: пат. 64225 Україна: МПК7 F02М33/00. № 2003043076; заявл. 08.04.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 3. 4 с.

Генератор кавітації: пат. 5962 Україна: МПК7 F02М33/00. № u 2005 01005; заявл. 04.02.2005; опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3. 24 с.

Романюк Я.А., Романюк А.Д. Экономическое обоснование использования водно-мазутной эмульсии. Математичні проблеми технічної механіки–2018: матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, Черкаси, Кам’янське, 16–19 квітня 2018 р. Київ, Черкаси, Кам’янське, 2018. С. 28.

Часов Д.П., Бейгул В.О., Молчанов В.Ф., Коляда Б.І., Бобров В.В., Тарасюк О.С. Дослі-дження параметрів подрібнювача комбінованого із шнековим транспортером. Збірник нау-кових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2022. № 41(2). С. 83–88.

Knapp R., Daly J., & Hammit F. (1974). Kavitatsiya [Cavitation]. M.: World [In Russian].

Ivanov A.N. (1980). Gidrodinamika razvityih kavitatsionnyih techeniy [Hydrodynamics of de-veloped cavitation flows]. L.: Shipbuilding [In Russian].

Fedotkin I.M., & Gulyi I.S. (2000). Kavitatsiya, kavitatsionnaya tehnika i tehnologiya, ih ispol-zovanie v promyishlennosti: Teoretich. osnovyi pr-va izbyitochnoy energii, raschet i konstruiro-vanie kavitatsionnyih teplogeneratorov [Cavitation, cavitation equipment and technology, their use in industry: Theoretical basis of production of excess energy, calculation and design of ca-vitation heat generators]. K.: JSC “OKO” [In Russian].

Shevchuk L.I., Aftanaziv I.S., Strogan O.I., Starchevsky V.L. (2013). Nizkochastotni vibrorezonansni kavitatori [Low-frequency vibroresonant cavitators]. Lviv: Lviv Polytechnic Institute [In Ukrainian].

Vitenko T.M. (2009). Gidrodinamichna kavitatsiya u masoobminnih, himichnih i biologichnih protsesah [Hydrodynamic cavitation in mass transfer, chemical and biological processes]. Ter-nopil: TDTU im. I. Pulyuya [In Ukrainian].

Shevchuk L.I., & Starchevsky V.L. (2014). Kavitatsiya. Fizichni, himichni, biologichni ta teh-nologichni aspekti [Cavitation. Physical, chemical, biological and technological aspects]. Lviv: Institute of Lviv Polytechnic [In Ukrainian].

Romaniuk A.D. (2007). Faktoryi effektivnosti ispolzovaniya vodo-mazutnyih emulsiy [Factors of efficiency in the use of water-oil emulsions] Sbornik nauchnyih trudov Kerchenskogo gosu-darstvennogo morskogo tehnologicheskogo universiteta «Mehanizatsiya proizvodstvennyih protsessov ryibnogo hozyaystva, promyishlennyih i agrarnyih predpriyatiy» [Collection of scientific papers of the Kerch State Marine Technological University “Mechanization of pro-duction processes in fisheries, industrial and agricultural enterprises”]. (Issue. 8) (pp. 79–80). [In Russian].

Romaniuk A.D. (2007). Tehnologicheskie printsipyi polucheniya vodo-mazutnyih emulsiy [Technological principles for obtaining water-oil emulsions] Sbornik nauchnyih trudov Ker-chenskogo gosudarstvennogo morskogo tehnologicheskogo universiteta «Mehanizatsiya proiz-vodstvennyih protsessov ryibnogo hozyaystva, promyishlennyih i agrarnyih predpriyatiy» [Col-lection of scientific papers of the Kerch State Marine Technological University “Mechanization of production processes in fisheries, industrial and agricultural enterprises”]. (Issue. 8) (pp. 81–84). [In Russian].

Generator kavitatsiyi [Cavitation generator] (2004). Pat. 64225 Ukraine: MPK7 F02M33/00. No. 2003043076; dec. 08.04.2003; publ. 16.02.2004, Bull. No. 3. 4 p. [In Ukrainian].

Generator kavitatsiyi [Cavitation generator] (2005). Pat. 5962 Ukraine: MPK7 F02M33/00. No. u 2005 01005; dec. 04.02.2005; publ. 15.03.2005, Bull. No. 3. 24 p. [In Ukrainian].

Romaniuk Ya. A., & Romaniuk A.D. (2018). Ekonomicheskoe obosnovanie ispolzovaniya vodno-mazutnoy emulsii [Economic justification for the use of water-oil emulsion]. Mate-matichnI problemi tehnIchnoyi mehanIki–2018: materIali mIzhnar. nauk. konf. Mathematical problems of technical mechanics–2018: materials of the intern. Sciences. Conf., Kiev, Cherka-sy, Kamjanske, April 16–19, 2018 Kiev, Cherkasy, Kamjanske [In Russian].

Chasov D., Beihul V., Molchanov V., Koliada B., Bobrov V., Tarasiuk O. (2022). Doslidzhen-nia parametriv podribniuvacha kombinovanoho iz shnekovym transporterom [Investigation of the parameters of the combiner crusher with a screw conveyor] Zbirnyk naukovykh prats Dni-provskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) [Collection of scientific works of the Dniprovsky State Technical University (technical sciences)]. (Vols. 41(2)). (pp. 83–88).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Прикладна механіка