ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОРИВІВ ТРОСІВ ВАНТОВОГО КАНАТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.3

Ключові слова:

вантовий канат, електричний сигнал, система контролю, розрив, трос

Анотація

Запропоновано метод обстеження багатошарового вантового каната за схемою прикладання електричного опору до одного кінця троса та однієї сторони каната. За мету ставилося фіксування небезпечних ситуацій, пов’язаних із втратою міцності канатів, та завчасне попередження про необхідність їх зміни. Для цього проаналізовано методи діагностики вантового мосту. Встановлені вимоги до системи контролю тросів у вантовому канаті забезпечують почергове контролювання електричних опорів ланцюгів утворених тросами. Циклічне тестування, яке закладено в автоматичну систему контролю, дає можливість для перешкоджання руйнування тросів. Розроблені вимоги до системи виявлення пориву містять параметри обстеження кожного шару тросів, які входять у багатошаровий канат, та забезпечують потенційне покращення конструкційної міцності вантових мостів.

Посилання

Олуремі О. Структурний аналіз конструкції вантових мостів на втрату міцності канату: дис. … д-ра. філ. наук. Суррей: Університет Суррей. 2017. 363 с.

Колосов Д.Л. Обґрунтування параметрів та конструкцій двошарових гумотросових конве-єрних стрічок для гірничих підприємств. дис…. канд. техн. наук: 05.05.06. Дніпро: НГУ 2002. 164 c.

Бельмас І.В. Контроль міцності ГТК. Наука підприємства. 1991. C. 342–345.

Пристрiй автоматичного контролю цiлiсностi врiвноважувального канату: пат. 9515А

Україна: МПК В66С 13/04, заявл. 16.05.1994; опубл. 30.09.1996, бюл. №3.

Пристрій для контролю за станом гумотросового канату: пат. 27372 Україна: МПК B65G 43/02, № u2007 07313; заявл. 02.07.2007; опубл. 05.10.2007, бюл. №17.

Колосов Л.В., Бельмас І.В. Застосування електричних моделей на дослідження композит-них матеріалів. Механіка композитних матеріалів. 1981. № 1. C. 115–119.

Бельмас І.В., Данияров Н. А., Танцура Г.І. Контроль стану тросів гумотросового тягового органу. Праці університету Карагандинського технічного університету, м. Караганда:. 2016. № 2, С.76–78.

Бельмас І.В., Білоус О.І., Нельга А.Т., Бельмас О.Л. Контроль тросів гумотросового кана-ту. Наукові дослідження – теорія та експеримент: Матеріали четвертої міжн. наук.-практ. конф. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондра-тюка», 2008. Т. 8. С. 8–12.

Бельмас І.В., Сабурова І.Т., Поліщук Я.П. Електричний опір гумової оболонки гумотро-сового канату. Механізація виробничих процесів рибного господарства, промислових та аграрних підприємств. 2007. № 8. С. 89–62.

Belmas I.V., Bilous O.I., Tantsura H.I., Shvachka A.V. Development of a System for Continuous Automatic Monitoring of the Cable Rope Condition (Розробка системи безперер-вного автоматичного моніторингу стану каната). Опір матеріалів. 2022. №5. С. 825–840.

Oluremi O. (2017). Strukturnyy analiz konstruktsiyi vantovykh mostiv na vtratu mitsnosti kanatu [Structural Response of Cable-Stayed Bridges to Cable Loss.]. A Thesis submitted. University of Surrey [in English].

Kolosov D.L. (2002). Obgruntuvannia parametriv ta konstruktsii dvosharovykh humotrosovykh kon-veiernykh strichok dlia hirnychykh pidpryiemstv [Justification of the parameters and designs of two-layer rubber conveyor belts for mining enterprises] Technical Sciences Dnipro: NGU [in Ukrainian].

Belmas I.V. (1991). Kontrol mitsnosti HTK [Control of strength of GTK]. Nauka pidpryyemstva. Enterprise science, 342–345 [in Russian].

Prystrii avtoma-tychnoho kontroliu tsilisnosti zrivnovazhuvalnoho kanatu [Device for automatic control of the integrity of the balancing rope]: pat. 9515 Ukraine: MPK В66С 13/04, opubl. 30.09.1996. [in Ukrainian].

Prystrii dlia kontroliu za stanom humotrosovoho kanatu [Device for monitoring the condition of the rubber cable rope]: pat. 27372 Ukraine: MPK B65G 43/02, № u2007 07313; zayavl.

07.2007; opubl. 05.10.2007. [in Ukrainian].

Kolosov L.V., Belmas Y.V. (1981). Zastosuvannia elektrychnykh modelei na doslidzhennia kompozytnykh materialiv [Application of electrical models to the study of composite materials]. Mekhanika kompozytnykh materialiv. Mechanics of composite materials, 1. 115–119 [in Russian].

Belmas I.V., Danyiarov N. A., Tantsura H.I. (2016). Kontrol stanu trosiv humotrosovoho tiahovoho orhanu [Control of the condition of the cables of the rubber cable traction body]. Pratsi universytetu – Works of the university.: Karahandyns’kyy tekhnichnyy universytet, 2, 76-78 [in Russian].

Belmas I.V., Bilous O.I., Nelha A.T., Belmas O.L. (2008) Kontrol trosiv humotrosovoho kanatu [Control of rubber rope ropes]. Naukovi doslidzhennia – teoriia ta eksperyment.: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. (Vols 8), (pp.8–12). Poltava. Yuriy Kondratyuk Poltava Polytechnic National University [in Ukrainian].

Belmas I.V. Saburova I.T. Polishchuk J.P. (2007). Elektrychnyi opir humovoi obolonky humotrosovoho kanatu [Electrical resistance of the rubber sheath of the rubber rope] Mekhanizatsiya vyrobnychykh protsesiv rybnoho hospodarstva, promyslovykh ta ahrarnykh pidpryyemstv – Mechanization of production processes of fisheries, industrial and agricultural enterprises, 8, P. 89–62 [in Ukrainian].

Belmas I.V., Bilous, O., Tantsura H., Shvachka A. (2022). Development of a System for Continuous Automatic Monitoring of the Cable Rope Condition. Opir materialiv – Strength of Materials, V. 54, №5, P. 825–840 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Прикладна механіка