ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЕТРИКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • І.Ю. Омелич Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Н.О. Непошивайленко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.41.2022.17

Ключові слова:

екологічна безпека, рухомі форми важких металів, ґрунт, накопичення, сумарний показник забруднення сільськогосподарських ґрунтів

Анотація

Визначено концентрації рухомих форм важких металів таких як кобальт, хром, мідь, нікель, свинець, цинк та марганець у пробах ґрунтів сільськогосподарського використання, на яких залучаються заходи інтенсивної сільськогосподарської обробки земель з використанням мінеральних та органічних добрив на прикладі Петриківської громади Дніпропетровської області. З’ясовано, що застосування добрив незалежно від їх походження в екологічно збалансованих обсягах не впливає на забруднення ґрунтів рухомими формами важких металів. Проведена оцінка рівня екологічної безпеки дослідженої територій на основі сумарного показника забруднення сільськогосподарських ґрунтів. Встановлено, що одна з дослідних ділянок має помірно-небезпечний рівень забруднення та несе потенційну небезпеку у надходження рухомих форм важких металів до компонентів довкілля та людини зокрема. Для даної ділянки надано рекомендації щодо контролю обсягів застосування мінеральних добрив та зниження рівня забруднення ґрунтів важкими металами.

Посилання

Бужин, О. А., Швиденко, А. В., Куліца, О. С., Заєць, Р. А., & Гора, В. А. (2019). Екологічна безпека: експлуатація ґрунтів у Черкаській області. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 1(19), 53–58. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-53-58

Брощак І.С. Моніторинг ґрунтів, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки земель тернопільської області: монографія/ І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, С. С. Никеруй, А. О. Вітровий, Б. І. Ориник, В. Ф. Скаржинський. Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Еконо-мічна думка», 2013.160с.

Ткачук О. П. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області / О. П. Ткачук, Л. А. Яковець // Сільське господарство та лісівництво / О. П. Ткачук, Л. А. Яковець., 2016. С. 179–186.

Яструб Т. О. Проблема важких металів при виробництві і використанні фосфоровмісних мінеральних добрив (на прикладі кадмію, свинцю, арсену) / Т. О. Яструб, В. В. Кірсенко, С. В. Вакал, М. М. Коршун // Український журнал з проблем медицини праці. 2013. № 3. С. 42-49.

Денчиля-Сакаль Г. М. Фітотоксикологічна оцінка рівня забруднення ґрунту Zn2+ та Cu2+ за реакціями Trifolium pratense L. : дис. канд. біол. наук : 03.00.16 «Екологія» / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпро, 2021. 149 с.

Динаміка важких металів у грунті за органічної технології виробництва хмелю / О.Стецюк, Л. Кириченко, В. Любченко, Т. Ратошнюк // Збірник праць учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» / О.Стецюк, Л. Кириченко, В. Любченко, Т. Ратошнюк. – Житомир: ПП "Євро-Волинь", 2022.

С. 221–223.

Ефективність використання комплексного біологічного препарату «Мегаврожай» на формування показників врожайності та якості зерна пшениці озимої / І. О.Деревянко, Д. Д. Гончарова, Ю. С. Подпрятова, П. А. Аксенко. // Аграрні інновації. 2022. №14. С. 23–29. doi: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.4

Жатов О. Г. Роль мінеральних добрив у процесі формування високоврожайного посіву ячменю / О. Г. Жатов, Г. В. Гуліда // Вісник Сумського національного аграрного університету / О Г. Жатов, Г. В. Гуліда., 2011. (Агрономія і Біологія; 4). С. 61–64.

Овчаренко М. М. Тяжелые металлы в системе почва-растение-удобрение / М. М. Овчаренко. М.: Пролетарский светоч, 1997. 290 с.

Богуля, О. О. Шляхи потрапляння важких металів у ґрунт / О. О. Богуля, В. Д. Вербицький ; наук. керівник Л. А. Шевченко // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021): тези доповідей : Ч. I. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 78-79.

Holmgren, G. G. S., Meyer, M. W., Chaney, R. L., & Daniels, R. B. (1993). Cadmium, lead, zinc, copper, and nickel in agricultural soils of the United States of America. Journal of Environmental Quality, 22, 335–348.

Kubota, J. (1964). Cobalt content of New England soils in relation to cobalt levels in forages for ruminant animals. Soil Science Society of America, 28, 246–251.

Roberts, D., Nachtegall, M., & Sparks, D. L. (2005). Speciation of metals in soils. In M. A. Tabatabai, & D. L. Sparks (Eds.), Chemical processes in soils. Book Series No. 8. (p. 619–654). Madison, WI: Soil Science Society of America

Еколого-геохімічні дослідження об'єктів довкілля України / За ред. Е. Я. Жовинського, І. В. Кураєвої. К.: Альфа-реклама, 2012. 156 с.

Богданов Н. А. Метод оценки состояния земель по индексу загрязнения почв / Н. А. Богданов, Ю. С. Чуйков, В. С. Рыбкин // Астраханский вестник экологического образования. 2013. № 1(23). С. 102-112.

Экологические основы природопользования / под ред. Н. П. Грицан; Н. П. Грицан, Н. В. Шпак, Г. Г. Шматков, А Г. Шапарь, А. П. Бабий, Т Н. Долгова, В. Л. Нестеренко, В. В. Федотов; Нац. Акад. Наук Украины, ин-т проблем природопользования и экологии, гос. упр. эколог. безопасности в Днепропетр. обл., Днепропетр. регион. центр устойчивого развития. – Днепропетровск: [б.и.], 1998. 409 с.

Сает Ю. Е. Геохимия окружающей среды / Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич, Е. П. Янин. М: Недра, 1990. 325 с.

Выборов С.Г., Павелко А.И., Щукин В.Н., Янковская Э.В. Оценка степени опасности загрязнения почв по комплексному показателю нарушенного геохимического поля // Современные проблемы загрязнения почв. Межд. научн. конф. М., 2004. С. 195-197.

«Програма формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2006 –2015 роки» Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. Дніпропетровськ. 2005. 25 с.

ДСТУ 4287: 2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Київ: Держспоживстандарт України, 2005, 9 с.

Buzhyn, O., Shvydenko, A., Kulitsa, O., Zaiets, R., Hora, V. (2019). Ekolohichna bezpeka: ekspluatatsiia gruntiv u Cherkaskii oblasti [Environmental safety: soils exploitationin in Cherkasy oblast]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia – Environmental safety and balanced use of resources 1(19), 53–58. [in Ukrainian]. doi:10.31471/2415-3184-2019-1(19)-53-58

Broshchak, I.S., Hevko, R.B., Nykerui, S.S., Vitrovyi, A.O., Orynyk, B.I., Skarzhynskyi, V.F. (2013) Monitorynh gruntiv, shliakhy pokrashchennia rodiuchosti ta ekolohichnoi bezpeky zemel ternopilskoi oblasti: monohrafiia. [Soil monitoring, ways to improve the fertility and ecological safety of lands of the Ternopil region: monograph]. Ternopil: Vydavn.-polihraf. tsentr «Ekono-michna dumka», P. 160. [in Ukrainian]

Tkachuk, O.P., Yakovets, L.A. (2016). Osoblyvosti zabrudnennia zernovoi produktsii vazhkymy metalamy v umovakh Vinnytskoi oblasti. [Peculiarities of contamination of grain products with heavy metals in Vinnytsia region]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo – Agriculture and forestry P. 179–186. [in Ukrainian]

Yastrub, T.O., Kirsenko, V.V., Vakal, S.V., Korshun, M.M. (2013). Problema vazhkykh metaliv pry vyrobnytstvi i vykorystanni fosforovmisnykh mineralnykh dobryv (na prykladi kadmiiu, svyntsiu, arsenu). [The problem of heavy metals in the production and use of phosphorus-containing mineral fertilizers (for example, cadmium, lead, arsenic)]. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi – Ukrainian journal on problems of occupational medicine. № 3, P. 42-49. [in Ukrainian]

Denchylia-Sakal H. M. (2021). Fitotoksykolohichna otsinka rivnia zabrudnennia gruntu Zn2+ ta Cu2+ za reaktsiiamy Trifolium pratense L [Phytotoxicological evaluation of the level of soil contamination with Zn2+ and Cu2+ according to the reactions of Trifolium pratense L]. Extended abstract of the candidate's thesis. Dnipro, 2021. P. 149. [in Ukrainian]

Stetsiuk, O., Kyrychenko, L., Liubchenko, V., Ratoshniuk, T. (2022). Dynamika vazhkykh metaliv u hrunti za orhanichnoi tekhnolohii vyrobnytstva khmeliu [Dynamics of heavy metals in the soil under the organic technology of hop production]. Zbirnyk prats uchasnykiv Kh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka» - Collection of works of the participants of the 10th International Scientific and Practical Conference "Organic Production and Food Safety". Zhytomyr: PP "Ievro-Volyn", 221–223. [in Ukrainian]

Derevianko, I.O., Honcharova, D.D., Podpriatova, Yu.S., Aksenko, P.A. (2022). Efektyvnist vykorystannia kompleksnoho biolohichnoho preparatu «Mehavrozhai» na formuvannia pokaznykiv vrozhainosti ta yakosti zerna pshenytsi ozymoi [The effectiveness of the use of the complex biological preparation "Megavrozhai" on the formation of indicators of yield and grain quality of winter wheat]. Ahrarni innovatsii – Agricultural innovations, №14, 23–29. doi: 10.32848/agrar.innov.2022.14.4 [in Ukrainian]

Zhatov, O.H., Hulida, H.V. (2011). Rol mineralnykh dobryv u protsesi formuvannia vysokovrozhainoho posivu yachmeniu [The role of mineral fertilizers in the process of forming a high-yielding barley crop]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu - Bulletin of the Sumy National Agrarian University, (Ahronomiia i Biolohiia; 4), 61–64. [in Ukrainian]

Ovcharenko M. M. (1997). Tyazhelye metally v sisteme pochva-rastenie-udobrenie [Heavy metals in the soil-plant-fertilizer system] M.: Proletarskij svetoch, P. 290 [in Russian]

Bohulia, O.O., Verbytskyi, V.D. (2021). Shliakhy potrapliannia vazhkykh metaliv u grunt [Ways to consume important metals from the ground]. Novitni tekhnolohii suchasnoho suspilstva (NTSS-2021): tezy dopovidei: Ch. I. - New Technologies of Daily Suspension (NTSS-2021): abstracts of additional reports: Part I., Chernihiv: NU «Chernihivska politekhnika», 78-79. [in Ukrainian]

Holmgren, G. G. S., Meyer, M. W., Chaney, R. L., & Daniels, R. B. (1993). Cadmium, lead, zinc, copper, and nickel in agricultural soils of the United States of America. Journal of Environmental Quality, 22, 335–348.

Kubota, J. (1964). Cobalt content of New England soils in relation to cobalt levels in forages for ruminant animals. Soil Science Society of America, 28, 246–251.

Roberts, D., Nachtegall, M., & Sparks, D. L. (2005). Speciation of metals in soils. In M. A. Tabatabai, & D. L. Sparks (Eds.), Chemical processes in soils. Book Series No. 8. (p. 619–654). Madison, WI: Soil Science Society of America

Zhovynskyi, E.Ya., Kuraieva, I.V. (2012). Ekoloho-heokhimichni doslidzhennia obiektiv dovkillia Ukrainy [Ecological and geochemical studies of environmental objects of Ukraine]. K.: Alfa-reklama, 156. [in Ukrainian]

Bogdanov, N.A., Chujkov, Yu.S., Rybkin,V.S. (2013). Metod ocenki sostoyaniya zemel po indeksu zagryazneniya pochv [A method for assessing the state of lands according to the soil pollution index]. Astrahanskij vestnik ekologicheskogo obrazovaniya - Astrakhan Bulletin of Environmental Education, № 1(23)., 102-112. [in Russian]

Grican, N.P., Shpak, N.V., Shmatkov, G.G., Shapar, A.G., Babij, A.P., Dolgova, T.N., et al. (1998). Ekologicheskie osnovy prirodopolzovaniya [Ecological bases of nature management]. Nac. Akad. Nauk Ukrainy, in-t problem prirodopolzovaniya i ekologii, gos. upr. ekolog. bezopasnosti v Dnepropetr. obl., Dnepropetr. region. centr ustojchivogo razvitiya. – Dnepropetrovsk: [b.i.], P. 409. [in Russian]

Saet, Yu.,E., Revich, B.A., Yanin, E.P. (1990). Geohimiya okruzhayushej sredy [Environmental geochemistry]. M: Nedra, P. 325 [in Russian]

Vyborov S.G., Pavelko A.I., Shukin V.N., Yankovskaya E.V. (2004). Ocenka stepeni opasnosti zagryazneniya pochv po kompleksnomu pokazatelyu narushennogo geohimicheskogo polya [Assessing the degree of danger of soil pollution by a complex indicator of a disturbed geochemical field]. Sovremennye problemy zagryazneniya pochv. Mezhd. nauchn. konf. - Modern problems of soil pollution. Int. scientific conf. M., 195-197. [in Russian]

«Prohrama formuvannia ta rozvytku natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Dnipropetrovskoi oblasti na 2006 –2015 roky» Departamentu ekolohii ta pryrodnykh resursiv Dnipropetrovskoi oblderzhadministratsii. (2005) ["Program for the formation and development of the national ecological network of the Dnipropetrovsk region for 2006-2015" of the Department of Ecology and Natural Resources of the Dnipropetrovsk Regional State Administration]. Dnipropetrovsk. P. 25. [in Ukrainian]

Natsionalnyi standart Ukrainy. DSTU 4287: 2004. Yakist gruntu. Vidbyrannia prob [National standard of Ukraine. DSTU 4287: 2004. Soil quality. Sampling of samples] (2005). Kyiv: DP «UkrNDNTs».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

Біотехнології та біоінженерія. Екологія