ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ КАЛІБРУВАННІ ВАЛКІВ ДЛЯ ДРОТЯНОГО СТАНУ

Автор(и)

  • О.П. Максименко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • О.В. Нікулін Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • А.Б. Приймак Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • І.О. Мілютін Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.41.2022.5

Ключові слова:

безперервне прокатування, катанка, поздовжня стійкість прокатки, методика розрахунку, параметри деформації

Анотація

Розроблено методику розрахунку параметрів деформації розкату при калібруванні валків для прокатки катанки на сортових сучасних безперервних станах з урахуванням рівноваги металу у валках та поздовжньої стійкості процесу. Вона забезпечує узгодження геометричних, кінематичних та силових параметрів в осередках деформації самого стану та дротяного блоку. Результати тестових розрахунків досить близькі до реальних даних прокатки круглого профілю та катанки діаметром 8 мм на стані 400/200 ПАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ". При цьому розширення металу визначається аналітично відповідно до фізичних умов рівноваги сил і сталості секундних об’ємів металу в осередках деформації. Форма овалів, що отримуються за методикою, більш опукла. Встановлено системний вплив умов тертя металу у валках на поздовжню стійкість розкату та стабільність процесу.

Посилання

Беняковський М.А., Богоявленський К.Н., Виткин А.І. та ін.. Технологія прокатного виробництва. Довідник у 2-х кн. М.: Металургия, 1991. Кн. 1. 440 с.

Чекмарьов А.П., Мут'єв М.С., Машковцев Р.А. Калібрування прокатних валків. М.: Металургія, 1971. 509 с.

Смирнов В.К., Шилов В.А., Інатович Ю.В. Калібрування прокатних валків. М: Металургія, 1987. 366 с.

Сердюк І.А. Технология прокатного виробництва у прикладах та розрахунках. Ч. 1. Виробництво заготівок. Мариуполь: ПГТУ, 2003. 233 с.

Грудєв А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. Технология прокатного производства. М.: Металургия, 1994. 651 с.

Бахтинов Б.П., Штернов М.М. Калібрування прокатних валків. М.: Металургвидав, 1953. 783 с.

Мут'єв М.С. Калібровка чорнових валків. М.: Металургия, 1964. 190 с.

Полухин П.І., Федосов Н.М., Королев А.А., Матвєєв Ю.М. Прокатне виробництво. 3-тє вид. М.: Металургия, 1982. 696 с.

Максименко О.П., Романюк Р. Я. Дослідження середньої результуючої горизонтальних сил в осередку деформації. Известия вузов. Черная металлургия, 2009. с. 10, 22–24.

Максименко О.П., Нікулин О.В., Романюк Р.Я. Теоретичний аналіз захоплюючої здібності валків в режимі прокатки, що встановилася. Вісті вузов: Чорна металургія, 2008. №10. С. 32–34.

Максименко О.П., Лобойко Д.І., Ізмайлова M. K. Поздовжня сталість смуги в валках з аналізом контактных умов: монографія. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2016. 213 с.

Максименко О.П., Нікулин О.В., Самохвал В.М. та ін. Системний підхід, методи досліджень процесів прокатування з аналізом поздовжньої сталості: навч. посіб. Кам'янське: ДДТУ, 2021. 347 с.

Целиков А.І., Гришков А.І. Теорія прокатки. М.: Металургія, 1970. 358 с.

Грудєв А.П. Теорія прокатки. 2-ге вид., перероб. та доп. М.:“СП Інтермет Інжинирінг”, 2001. 280 с.

Смирнов В.С. Теорія прокатки. M.: Металургія, 1967. 460 с.

Beniakovskii M.A., Bogoiavlenskii K.N., Vitkin A.I. et. al. (1991) Tekhnologiia prokatnogo proizvodctva [Rolling production technology]. (Vols. 1). M: Меtаllurgiya [in Russian].

Chеkmаrеv, A.P., Мut'еv, М.S., & Маshkоvtsеv, R.А. (1971). Каlibrovka prokatnykh vaikov [Roll calibration]. М.: Меtаllurgiya [in USSR].

Smirnоv, V.К., Shylоv V.А., & Inаtоvich U.V. (1987). Каlibrovka prokatnykh vaikov [Roll calibration]. М.: Меtаllurgiya [in USSR].

Serdiuk I.A. (2003) Tekhnologiia prokatnogo proizvodctva v primerakh I raschetakh. Proizvodstvo zagotovok [Rolling technology in examples and calculations. Blank production]. (Vols. 1). Маriupol: PGТU [in Ukrainian].

Grуdеv, А.P., Mashkin L.F., Khanin М.I. (1994) Tekhnologiia prokatnogo proizvodctva [Rolling production technology]. М.: Меtаllurgiya [in Russian].

Bakhtinov, B.P., Shternov, М.М. (1953). Каlibrovka prokatnykh vaikov [Roll calibration]. М.: Меtаllurgizdat [in USSR].

Mutiev М.S. (1964). Kalibrovka chernovykh valkov [Rough roll calibration]. М.: Меtаllurgiya [in USSR].

Polukhin P.I., Fedosov N.M., Korolev A.A., Matveev Yu.M. (1982) Prokatnoe proizvodstvo [Rolling production]. (3nd). М.: Меtаllurgiya [in USSR].

Maksimenko, O.P., Rоmаnyuk, R.Y. (2009). Isslеdоvаniе srednei rezyl'tiruiushchei gorizontal'ny'kh sil v ochage deformatsii [Study of the average resulting horizontal forces in the deformation zone] Izvestiia vyzov. Chernaya metaiiyrgiya, (pp.10, 22–24) [in Ukrainian].

Maksimenko, O.P., Nіkulіn, O.V., Rоmаnyuk, R.Y. (2008). Teoreticheskii analiz zakhvatyvaiushchei sposobnosti valkov v ustanovivshemsia rezhyme prokatki [Theoretical analysis of gripping ability of rolls in steady state rolling]. Izvestiia vyzov. Chernaya metaiiyrgiya, 10, 32 – 34 [in Ukrainian].

Maksimenko, O.P., Izmаylоvа, M.K., lоbоykо, D.I. (2016) Prоdоl'nаya ustоychivоst' pоlоsy v vаlkаh s аnаlizоm kоntаktnyh uslоvyy [Longitudinal stability of the strip in rolls with the analysis of contact conditions]. Dnеprоdzеrzhynsk: DDТU [in Ukrainian] .

Маksimеnkо, О.P., Nіkulіn, O.V., Sаmоhvаl, V.M. (2021) Sistеmnyy pidhіd, mеtоdy dоslіdzhеn' prоtsеsіv prоkаtuvаnnya z аnаlіzоm pоzdоvzhn'оyi stаlоstі: nаvch. pоsіb. [Systematic approach, methods of research of rolling processes with the analysis of longitudinal constancy: textbook]. Каm’yans'kе: DDТU [in Ukrainian].

Tscelikov, A.I., Grishkov A.I. (1970) Теоriya prоkаtki [Rolling theory] M.: Metallurgiya [in USSR].

Grуdеv, А.P. (1998) Теоriya prоkаtki [Rolling theory] (2nd ed., rev.) М.: "SP Intеrmеt Inzhiniring" [in Ukrainian].

Smirnov V.S. (1967) Теоriya prоkаtki [Rolling theory] M.: Меtаllurgiya [in USSR].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

Металургія