ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ СУМІСНОЇ РОБОТИ УТИЛІЗАТОРІВ ТЕПЛОТИ ТА КОТЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ

Автор(и)

  • Р.О. Клімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • І.Є. Соколовська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Я.В. Козирєва Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.19

Ключові слова:

котел, утилізато, поверхня, насадка, теплообмін, температура

Анотація

У роботі наведено методику розрахунку сумісної роботи котельного агрегату та утилізаторів теплоти відхідних газів при різних ступенях навантаження системи. Дана методика дозволяє визначити оптимальну кількість включених утилізаторів та розподіл продуктів згоряння між ними. Тим самим можна досягти мінімального значення температури газів з установки і зменшити забруднення навколишнього середовища.

Посилання

Клімов Р.О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 200 с.

Клімов Р.О., Кирилюк В.О. Ефективність роботи насадок контактних утилізаторів теплоти. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2021. №1(38). С. 92–98.

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: МЭИ, 2009. 472 с.

Губинский В.И. Металлургические печи. Учебное пособие. Днепропетровск: НМетАУ, 2006. 85 с.

Кудинов А.А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках. Ульяновск: УлГТУ, 2000. 139 с.

Таубман Е.И., Корнев В.А., Мельтцев В.А. Контактные теплообменники. М.: Химия, 1987. 256 с.

Лаптев А.Г., Фарахов Т.М., Дударовская О.Г. Эффективность явлений переноса в каналах с хаотичными насадочными слоями. Спб.: Страта, 2016. 214 с.

Klіmov, R.O. (2013). Teploenergetichnі sistemi promislovikh pіdpriemstv [Heat and power sys-tems and industrial enterprises]. Dnіprodzerzhinsk: DDTU [in Ukrainian].

Klimov, R.O., & Kyrylyuk, V.O. (2021) Efektyvnist roboty nasadok kontaktnykh utylizatoriv teploty [Efficiency of the nozzles of contact heat exchangers]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 1(38), 92–98 [in Ukrainian].

Sokolov, E. (2009). Teplofikatsiya i teplovyye seti [Heating and heating networks]. M.: MEI [in Russian].

Gubinskiy, V.I. (2006). Metallurgicheskiye pechi [Metallurgical furnaces]. Dnepropetrovsk: NMetAU [in Ukrainian].

Kudinov, A.A. (2000). Energosberezheniye v teplogeneriruyushchikh ustanovkakh [Energy saving in heat generating plants]. Ulianovsk: UlGTU [in Russian].

Taubman, E.I., Kornev, V.A., & Melttsev, V.A. (1987). Kontaktnyye teploobmenniki [Contact heat exchangers]. M.: Khimiya [in Russian].

Laptev, A.G., Farakhov, T.M., & Dudarovskaya, O.G. (2016). Effektivnost yavleniy perenosa v kanalakh s khaotichnymi nasadochnymi sloyami [Efficiency of transport phenomena in channels with chaotic packed beds]. Spb.: Strata [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Теплоенергетика