АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ У ПОСТІЙНУ З СІМНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУГИ

Автор(и)

  • В.В. Михайленко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, Ukraine
  • В.А. Святненко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, Ukraine
  • Ю.В. Перетятко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, Ukraine
  • К.В. Трубіцин Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, Ukraine
  • В.І. Бачинський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.14

Ключові слова:

метод багатопараиетричних модулюючих функцій, вихідна напруга, струм мережі живлення, модуляція, зони регулювання

Анотація

Актуальність роботи зумовлена необхідністю застосування різних методів розрахунку усталених станів у колах з перетворювачами. Необхідність використання цих методів визначаються доцільністю їх використання для досягнення високих енергетичних, динамічних, технічних і експлуатаційних характеристик напівпровідникових перетворювачів (НПП). Метою дослідження є розвиток методу багатопараметричних функцій у частині розробки нових математичних моделей перетворювачів. У роботі була створена математична модель перетворювача при підключенні до фазних напруг мережі живлення.

Посилання

Lee Y.H., Suh B.S., Hyun D.S. A novel PWM scheme for a three-level voltage source inverter with GTO thyristors. IEEE Trans. Ind. Applicant., 1996, vol. 32, № 2, P. 260–268.

Suh B.S., Hyun D.S. A new N-level high voltage inversion system. IEEE. Trans. Ind. Election, 1997,

vol. 44, № 1, P. 107–115.

Jiles A. Gabay S. High frequency resonant convertors for industry. McGrawHill, Inc. Second edition, New-York, 1998, P. 385.

Михайленко В.В., Чуняк Ю.М., Чарняк О.С., Математична модель перетворювача з чотиризонним регулюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаження, Электротехнические и компьютерные системы. Одеса: Одеський національний політехнічний університет. № 27(103). 2018. С. 17–23. doi: https://doi.org/10.20998/2079-3944.2018.32.10.

Михайленко В.В., Святненко В.А., Чуняк Ю.М., Чарняк О.С., Дослідження електромагнітних процесів у перетворювачі з одинадцятизонним регулюванням напруги. Енергетика, економіка, технології, екологія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. № 2. 2019. С. 69–75. doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2019.190025.

Щерба А.А., Супруновська Н.І, Щерба М.А., Михайленко В.В., Використання методу багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів в електричних колах змінної структури. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Київ, 2020. Вип. 56. С. 11–15. doi: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.011

Lee, Y.H., & Suh. B.S., & Hyun, D.S. (1996). A novel PWM scheme for a three-level voltage source inverter with GTO thyristors. IEEE Trans. Ind. Applicant.,vol. 32, no. 2, P. 260–268.

Suh, B.S., & Hyun, D.S. (1997). A new N-level high voltage inversion system. IEEE. Trans. Ind. Election, vol. 44, no. 1, P. 107–115.

Jiles A. & Gabay S. (1998). High frequency resonant convertors for industry. McGrawHill, Inc. Second edition, New-York, P. 385.

Мykhailenko V.V., & Chunyak J.М., & Charhyak О.S. (2018). Мatenatychna model peretvoruvacha z chotyryzonnym reguluvannyam vyhidnoi naprugy i elecromekhanichnym nanantadzennyam.[Mathematical model of the converter with four-zone regulation of output voltage and electromechanical loading]. Electrical and computer systems. Number 27(103). P. 17–23. Odessa: ONPU. doi: https://doi.org/10.20998/2079-3944.2018.32.10. [in Ukranian].

Мykhailenko, V.V., & Svyatnenko, V.А., & Chunyak, J.М., & Charhyak, О.S. (2019). Doslidzennya еlectromagnitnykh procesiv u peretvoruvachi z odynadtsyatyzonnym regulyuvannyam naprugy. [Investigation of electromagnetic proesses in a converter with eleven-zone voltage regulation]. Energy, economics, technology, ecology. Number 2. P. 69–75, Кyiv: Sikorskiy polytechnic institute. doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2019.190025. [in Ukranian].

Scherba, А.А., & Suprunovska, Н.І., & Scherba, М.А., & Мykhailenko, V.V. (2020). Vykorydtannya metodu bagatoparametrychnykh funktsiy dlya analizu perekhidnykh protsesiv v electruchnykh kolakh zminnoi struktury. [Using the method of multiparameter functions for the analysis of transients in electrical circuits of variable structure] Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Issue 56. P. 11–15 Кyiv: National Academy of Sciences of Ukraine doi: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.011. [in Ukranian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка