МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНДУКЦІЙНОГО РЕОСТАТУ ДВОХКОТУШКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Автор(и)

  • С.В. Количев Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • В.В. Малюк Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.М. С'янов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.10

Ключові слова:

асинхронна машина, індукційний реостат, перехідний процес, повний опір

Анотація

Розроблено математичну модель індукційного реостата двохкотушкової конструкції. Індукційний реостат представлено в польовій постановці в циліндричних координатах. Прове­дені дослідження електромагнітних характеристик індукційного реостата двохкотушкової конструкції. Наведені результати чисельного моделювання перехідних процесів та розподіл по­ля в поперечному перетині. Визначено вплив геометричних параметрів індукційного реостата на повний опір. Представлена схема експериментальної установки та методика проведення досліджень. Виконано порівняння експериментально отриманого повного опору індукційного реостата з розрахованим.

Посилання

Количев С.В., С'янов О.М. Експериментальне дослідження статичних характеристик асинх-

ронної машини в режимі динамічного гальмування з індукційними опорами в обмотці рото-

ра. Збірник наукових праць ДДТУ. Кам’янське. 2021. № 1(38). С.68–74.

Количев С.В., С'янов О.М. Експериментальне дослідження статичних характеристик синх-

ронної машини в режимі динамічного гальмування з індукційними опорами в обмотці стато-

ра. Збірник наукових праць ДДТУ. Кам’янське. 2020. № 2(37). С. 22–27.

Качура О. В., Количев С. В., С’янов О. М. Індукційні реостати з покращеними масогабарит-

ними показниками для асинхронних двигунів з фазним ротором: монографія. Дніпродзер-

жинськ: ДДТУ, 2011. 209 с.

Вербовой А.П., Вербовой П.Ф., С’янов О. М. Проектування асинхронних двигунів: моногра-

фія. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 528 с.

Kolychev S. V. & Sianov O. M. (2021) Eksperimentalne doslidgennya statychnyh harakterystyk

asynhronnoi mashyny v regymi dynamichnogo galmuvannya z indukciynymy oporamy v obmotci

rotora. [Experimental study of static characteristics asynchronous machine in dynamic braking

mode with induction resistance in the rotor winding ]. Zbirnyk naukovyh prac DDTU – Collection

of scholarly papers of DSTU. Kamianske. DDTU, № 1(38), P. 68–74 [in Ukrainian].

Kolychev S. V. & Sianov O. M. (2020) Eksperimentalne doslidgennya statychnyh harakterystyk

synhronnoi mashyny v regymi dynamichnogo galmuvannya z indukciynymy oporamy v obmotci

statora.[ Experimental study of the static characteristics of the synchronous machine in the mode

of dynamic braking with induction resistance in the winding of the stator]. Zbirnyk naukovyh prac

DDTU – Collection of scholarly papers of DSTU. Kamianske. № 2(37), 22–27 [in Ukrainian].

Kachura O. V. & Kolychev S. V. & Sianov O. M. (2011) Indukciyni reostaty z pokraschenymy

masogabaritnymy pokaznykamy dlya asynhronnyh dvyguniv z faznym rotorom: monografiya.

[Induction rheostats with improved weight and size parameters for asynchronous motors with a

phase rotor]. Dniprodzergynsk: DDTU. 209 p. [in Ukrainian].

Verbovoy A. P. & Verbovoy P. F. & Sianov O. M. (2013) Proektuvannya asynhronnyh dvyguniv:

monografiya. [Design of asynchronous motors]. Dniprodzergynsk: DDTU. 528 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка