САМОЗАПУСК СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ІНЕРЦІЙНОСТІ КОНТУРУ ЗБУДЖЕННЯ

Автор(и)

  • В.Б. Нізімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • І.А. Тонконог Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • М.В. Черствяков Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.8

Ключові слова:

синхронний двигун, самозапуск, ємнісний накопичувач енергії

Анотація

У роботі вирішена актуальна наукова задача, яка полягає в розробці, теоретичних та експериментальних дослідженнях пристроїв до самозапуску синхронних двигунів з компенсацією інерційності контуру збудження. Метою роботи є підвищення надійності режиму самозапуску синхронних двигунів відповідальних механізмів для збереження безперервності складних технологічних процесів. Отримані розрахункові залежності режимів самозапуску СД при гасінні магнітного поля за рахунок вмикання ємнісних накопичувачів енергії. Розроблений пристрій для самозапуску СД потужністю 1000 кВт приводу насосного агрегату з ЄНЕ впроваджено на насосній станції Дніпровського металургійного комбінату. Працездатність розробленого пристрою не залежить від наявності напруги, яка живить систему збудження у режимі самозапуску.

Посилання

Голоднов Ю. М. Самозапуск электродвигателей. 2–е изд., перераб. и доп. М. : Энергоатомиздат, 1985. 136 с.

Брон О. Б. Автоматы гашения магнитного поля. М., Л. : Госэнергоиздат, 1961. 138 с.

Низимов В. Б., Низимов Р. В. Сравнительная оценка устройств гашения поля синхронных двигателей. Науковий вісник НГА України. 2000. № 2. С. 87–90.

Низимов В. Б., Низимов Р. В. Гашение магнитного поля синхронных двигателей с емкостными накопителями энергии в контуре возбуждения. Проблемы создания новых машин и технологий. Кременчуг : КГПИ. 2000. Вып. 1. С. 95–100.

Сивокобыленко В. Ф., Краснокутская Г. В. Управление возбуждением синхронного двигателя в режимах пуска и ресинхронизации. Электричество. 1998. № 2. С. 44–48.

Урусов И. Д., Камша М. М. Анализ некоторых способов улучшения асинхронных характеристик синхронных двигателей для обеспечения их синхронизации. Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, 1979. № 4. С. 83–91.

Соколов Н. И., Сумцов И. А., Кременецкий А. М. Ресинхронизация синхронных двигателей многократной форсировкой возбуждения. Электричество. 1975. № 5. С. 43–48.

Низимов В. Б., Низимов Р. В. Математическая модель синхронного двигателя с емкостными накопителями энергии в контуре возбуждения. Проблемы создания новых машин и технологий. Кременчуг : КГПИ. 2000. Вып. 1. С. 41–44.

Низимов В. Б., Низимов Р. В. Математическое описание синхронного двигателя с емкостными накопителями энергии в контуре возбуждения. Проблемы создания новых машин и технологий. Кременчуг : КГПИ. 2000. Вып.2. С. 17–19.

Низимов В. Б., Филин И.В. Компенсация инерционности контура возбуждения автономной генерирующей установки при форсировке напряжения. Научный журнал "Интернаука". 2020. Вып. №20(100). С. 72–76.

Нізімов В.Б. Системи керування синхронними електроприводами з ємнісними накопичувачами енергії в контурі збудження : автореф. дис. ... док. техн. наук : Дніпропетровськ 2002: http://www.allbest.ru.

Golodnov, Yu.M. (1985). Samozapusk elektrodvigatelei [Self-starting of electric motors]. - 2nd edition, revised and supplementary M.: Energoatomizdat, 136 p. [in Russian].

Bron, O.B. (1961). Avtomaty gasheniya magnitnogo polya [Automatic magnetic field quenching machines] M., L.: Gosenergoizdat, 138 p.

Nizimov, V.B., & Nizimov, R.V. (2000). Sravnitelnaya otsenka ustroistv gasheniya polya sinkhronnyh dvigatelei [The Comparative Estimation of the Synchronous Motor Field Quenching Devices]. Scientific Journal of the National Academy of Sciences of Ukraine. № 2. P. 87–90. [in Ukrainian].

Nizimov, V.B., & Nizimov, R.V. (2000). Gashenie magnitnogo polya sinkhronnyh dvigatelei s emkostnymi nakopitelyami energii v konture vozbuzhdniya [Gassing of the magnetic field of synchronous motors with capacitive energy storage devices in the excitation circuit]. Problems of creating new machines and technologies. Kremenchug : KSPI. 2000. Issue. 1. P. 95–100. [in Ukrainian].

Sivokobylenko, V.F., & Krasnokutskaya, G.V. (1998). Upravlenie vozbuzhdeniem sinkhronnogo dvigatelya v rezhimah puska i resinkhronizatsii [Synchronous motor excitation control in the starting and resynchronization modes]. Elektrichestvo. № 2. P. 44–48.

Urusov, I.D., & Kamsha, M.M. (1979) Analiz nekotoryh sposobov uluchsheniya asinkhronnyh kharakteritik sinkhronnyh dvigatelei dlya obespecheniya ih sinkhronizatsii [Analysis of some methods of the asynchronous characteristics improvement of the synchronous motors for maintenance of their synchronization]. Izv. of Academy of Sciences of USSR. Energetics and transport, 1979. № 4. P. 83–91.

Sokolov, N.I., & Sumtsov, I.A., & Kremenetsky, A.M. (1975). Resinkhronizatsiya sinkhronnyh dvigatelei mnogokratnoi forsirovkoi vozbuzhdeniya [Resynchronization of synchronous motors by multiple boost excitation]. Elektrichestvo. № 5. P. 43–48.

Nizimov, V.B., & Nizimov, R. V. (2000) Matematicheskaya model sinkhronnogo dvigatelya s emkostnymi nakopitelyami energii v konture vozbuzhdeniya [Mathematical model of a synchronous motor with capacitive energy accumulators in an excitation circuit]. Problems of creating new machines and technologies. Kremenchug : KSPI. Issue. 1. P. 41–44. [in Ukrainian].

Nizimov, V.B., & Nizimov, R. V. (2000) Matematicheskaya model sinkhronnogo dvigatelya s emkostnymi nakopitelyami energii v konture vozbuzhdeniya [Mathematical model of a synchronous motor with capacitive energy accumulators in an excitation circuit]. Problems of creating new machines and technologies. Kremenchug : KSPI. Issue. 2. P. 17–19. [in Ukrainian].

Nizimov, V.B., & Filin I.V. (2020). Kompensatsiya inertsionnosti kontura vozbuzhdeniya avtonomnoi generiruiushchei ustanovki pri forsirovke napryazheniya [Compensation of the inertia of the excitation circuit of an autonomous generating plant during voltage boost]. Scientific journal "Internauka". Issue. 20 (100). P.72–76.

Nizimov, V.B., (2002). Systemy keruvannya synkhronnymy elektropryvodamy z emnisnymy nakopychuvachamy energii v konturi zbudzhennya [Control systems for synchronous electric drives with capacitive energy storage in the excitation circuit]. Doctor’s thesis. Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка