ПОРИВ ТРОСА ВАНТОВОГО КАНАТУ

Автор(и)

  • І.В. Бельмас Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.І. Білоус Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Г.І. Танцура Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.В. Швачка Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Сай Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Ю.Ю. Гупало Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.5

Ключові слова:

вантовий канат, змінний поперечний переріз, сили навантаження, переміщення тросів, гумотросові тягові органи

Анотація

Побудова алгоритму визначення впливу поривів окремих тросів вантового гумотросового канату на його напружений стан. Розробка та розв’язання моделі напружено-деформованого стану вантового гумотросового канату з урахуванням впливу розривів тросової основи. Враховання геометричних параметрів каната, механічні характеристики
матеріалу еластичної оболонки та її форму. Оцінка впливу вказаних параметрів на працездатність головного гумотросового вантового каната. Характер та механізм впливу поривів суцільності троса вантового гумотросового канату на його напружено-деформований стан. Алгоритм дозволяє враховувати вплив поривів тросів на напружений стан гумотросового вантового канату довільної конструкції. Його застосування дозволить обґрунтовано визначати мінімальні запаси міцності за умови безпечного використання гумотросового канату у разі розриву окремих тросів.

Посилання

Стороженко Л.І. Нові сталезалізобетонні структурно-вантові конструкції /Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій, С.А. Гапченко // Збірник наукових праць. Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво. Полтава: ПолтНТУ, 2014. Вип. 1. С. 91–96.

І.В.Бельмас, Д.Л.Колосов, Т.О.Чечель, О.М.Воробйова, О.М.Черниш. Вплив зміни в часі механічних властивостей гуми на напружений стан гумотросового тягового органа з ушкодженим тросом. Збірник наукових праць національного гірничого універститету 2020 №61. С. 149–155.

Belmas l., Kolosov D., Kolosov О. , Onvshchenko S. Stress-strain state of а conveyor belt with cables of different rigidity and their breakages (Напружено-деформований стан конвеерної стрічки з тросами різної жорсткості та з ушкодженнями). Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Vol. 26, №2, 2018. p. 231–236.

Ропай В.А. Шахтные уравновешивающие канаты: монография /Днепропетровск: Национальный горный университет, 2016. 263 с.

Belmas I., Kolosov D. The stress-strain state of the stepped rubber-rope cable in bobbin of winding. Technical and Geoinformationel Sistems in Mining. Taylor & Francis Group, London, UK 2011. С. 211–214.

Волоховский В.Ю., Радин В.П., Рудяк М.Б. Концентрация усилий в тросах и несущая способность резинотросовых конвейерных лент с повреждениями. Вестник МЭИ №5, 2010, С. 5–12.

Бельмас И.В. Напряженное состояние резинотросовой ленты при произвольном повреждении тросов. Проблемы прочности и надежности машин. 1993, №6. С. 45–48.

Колосов Д.Л., Білоус О.І., Гуров. І.А. Міцність відновленої гумотросової стрічки. Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики. Міжнародна наукова конференція. Матеріали конференції. Дніпро, Кам’янське. 2019. С. 126–127.

Belmas I., Kolosov D. , Onyshchenk S., Bobylova I. Partial restoration of tractive ability of rubber-cable tractive element with damaged cable base (Часткове відновлення тягової здатності гумотросового тягового елемента з пошкодженою тросовою основою). Збірник наукових праць національного гірничого університету. 2020. №60. С. 196–206.

Танцура Г.І. Гнучкі тягові органи. Стикові з’єднання конвеєрних стрічок. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. 127 с.

Бельмас, И.В., Колосов, Д.Л., Танцура, А.И., Конох, Ю.В. (2009). Исследование влияния порыва тросовой основы на прочность каната ступенчатой конструкции. Необратимые процессы в природе и технике: Материалы науч. конф. Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. №2, 255–257.

Kolosov, D., Dolgov, O., Bilous, O., & Kolosov, A. (2015). The stress-strain state of the belt in the operating changes of the burdening conveyor parameters. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, P. 585–590.

Коханенко, Ю.В., Ясінський, В.В., & Царипа, І.М. Дослідження залежності протяжності крайового ефекту в шаруватому композиті з трансверсально-ізотропним наповнювачем від механічних характеристик. Проблемы прочности. 2021. №4, P. 127–137.

Storozhenko, L.I., & Gasiy, G.M., & Gapchenko S.A. (2014). Novi stalezalizobetonni strukturno-vantovi konstruktsii [New steel-cast-concrete structural and cable-stayed structures]. Zbirnyk naukovykh prats Collection of scientific works. Ser.: Galuzeve machine-building, life. Poltava: PoltNTU, Issue 1, P. 91–96 [in Ukrainian].

Belmas, I.V., & Kolosov, D.L., & Chechel, T.O., & Vorobyova, O.M., & Chernish, O.M. (2020). Vpliv zmіni v chasі mekhanіchnih vlastivostej gumi na napruzhenij stan gumotrosovogo tyagovogo organa z ushkodzhenim trosom. [Injecting changes in the hours of the mechanical power of the gumi on the stresses of the camp of the humic cable traction body with the eyelet cable]. Zbіrnik naukovih prac' nacіonal'nogo gіrnichogo unіverstitetu – Collection of scientific practices of the national hospitality university, Issue 61, P. 149–155 [in Ukranian].

Belmas, l., Kolosov, D., Kolosov, O., Onvshchenko, S. (2018). Napruzheno-deformovanij stan konveernoї strіchki z trosami rіznoї zhorstkostі ta z ushkodzhennyami. [Stress-strain state of a conveyor belt with cables of different rigidity and their breakages] Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, Issue 26, P. 231–236.

Ropay, V.A. Shahtnye uravnoveshivayushchie kanaty. [Mine balancing ropes]. Dnepropetrovsk: National Mining University, P. 263 [in Ukranian].

Belmas, I., Kolosov, D. (2011). The stress-strain state of the stepped rubber-rope cable in bobbin of winding. Technical and Geoinformation Systems in Mining. Taylor & Francis Group, London, P.211-214 [in United Kindom].

Volokhovsky, V.Yu., Radin, V.P., Rudyak, M.B. (2010). Koncentraciya usilij v trosah i nesushchaya sposobnost' rezinotrosovyh konvejernyh lent s povrezhdeniyami. [The concentration of efforts in the cables and the bearing capacity of rubber-cable conveyor belts with damage]. Vestnik MPEI - Messenger MPEI, Issue 5, P. 5–12 [in Russian].

Belmas, I.V. (1993). Napryazhennoe sostoyanie rezinotrosovoj lenty pri proizvol'nom povrezhdenii trosov [The stressed state of the rubber-cable tape in case of arbitrary damage to the cables]. Problemy prochnosti i nadezhnosi mashin – Problems of Strength and Reliability of Machines, Issue 6, P. 45–48 [in Ukranian].

Kolosov, D.L., Bilous, O.I., Gurov, I.A. (2019) Mineralization of the reinforced gum line. Mathematical problems of technical mechanics and applied mathematics. International scientific conference. Conference materials. Dnipro, Kam'yansk, [in Ukrainian].

Belmas, I., Kolosov, D., Onyshchenk, S., Bobylova, I. (2020). Chastkove vіdnovlennya tyagovoї zdatnostі gumotrosovogo tyagovogo elementa z poshkodzhenoyu trosovoyu osnovoyu. [Partial restoration of tractive ability of rubber-cable tractive element with damaged cable base]. Zbіrnik naukovih prac' nacіonal'nogo gіrnichogo unіverstitetu – Collection of scientific practices of the national catering university, Issue 60, P. 196–200 [in Ukranian].

Tantsura, G.I. (2017). Gnuchkі tyagovі organi. Stikovі z’єdnannya konveєrnih strіchok. [Flexible traction organs. Butt joints of conveyor belts]. Dniprodzerzhynsk: DDTU, P. 127 [in Ukrainian].

Belmas, I.V., Kolosov, D.L., Tantsura, A.I., Konokh, Yu.V. (2009). Issledovanie vliyaniya poryva trosovoj osnovy na prochnost' kanata stupenchatoj konstrukcii. Neobratimye processy v prirode i tekhnike. [Investigation of the influence of a gust of a cable warp on the strength of a stepped rope. Irreversible processes in nature and technology]. Materialy nauch. konf. Moskva: MGTU im. N.E. Baumana – Proc. conf. Moscow: MSTU im. N.E. Bauman, Issue 2, P. 255–257. [in Russian].

Kolosov, D., Dolgov, O., Bilous, O., Kolosov, A. (2015). The stress-strain state of the belt in the operating changes of the burdening conveyor parameters. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining.

Kokhanenko, Yu.V., Yasinsky, V.V., Tsaripa, I.M. (2001). Doslіdzhennya zalezhnostі protyazhnostі krajovogo efektu v sharuvatomu kompozitі z transversal'no-іzotropnim napovnyuvachem vіd mekhanіchnih harakteristik. [Investigation of the longevity of the marginal effect in a spherical composite with a transversely isotropic resurfacing of mechanical characteristics]. Problemy prochnosti – Strength Problems, Issue. 4, P. 127–137. [in Ukranian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Прикладна механіка