ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОФІЛЬТРУ

Автор(и)

  • О.Р. О.Р. Бєлянська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Ю.В. Антарьова Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.39.2021.14

Ключові слова:

рідкі відходи, іммобілізований шар ферментів, переробка, фільтрування, карбамід

Анотація

В роботі вирішена актуальна наукова задача, яка полягає у науковому обґрунтуванні напрямків удосконалення технології переробки рідких відходів із підвищеним вмістом нітрогену із встановленням зв’язку між варіацією шарів комбінованого фільтру і вихідною концентрацією забруднюючих домішок рідких відходів. Метою роботи є дослідження і встановлення кінетичних закономірностей процесу переробки рідких відходів виробництва карбаміду на комбінованому фільтрі, що містить іммобілізований шар ферментів, при очищенні їх від зважених речовин, розчинених нітрат-аніонів; впливу показника рН на процес фільтрації. Отримано усереднені експериментальні дані переробки рідких відходів виробництва карбаміду при фільтруванні їх на шарі висушеного опалого листя з іммобілізованим шаром ферментів.

Посилання

Долина Л. Ф. Очистки сточных вод от биогенных элементов. [Монографія] / Леонид Федорович Долина. Днепропетровск: Континент, 2010. 198 с.

Алексеева А. А. Способ очистки сточных вод [Електронний ресурс] / А. А. Алексеева, И. Р. Гареев, С. В. Степанова // Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 2020. Режим доступу до ресурсу: https://findpatent.ru/patent/273/2736497.html.

Water Filtration Using Plant Xylem / [M. S. Boutilier, J. Lee, V. Chambers та ін.]. // Zhi Zhou, National University of Singapore, Singapore. 2014. С. 183–193.

Spychała M. J. Ocena struktury biomasy oraz warunków technologicznych i procesów w oczyszczaniu wody i ścieków bytowych na filtrach włókninowych : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук "kształtowanie środowiska" / Spychała Marcin Jędrzej. Akademii Rolniczej im. A. CieszkowskiegoPoznań, 2017. 36 с.

Karczmarczyk A.A. Analiza przydatności naturalnych sorbentów do usuwania fosforu w lokalnych systemach oczyszczania ścieków : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук "kształtowanie środowiska" / Karczmarczyk Agnieszka Alicja . Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Warszawa, 2020. 39 с.

Бобров В.В. Способ термической очистки сточных вод производства карбамида. Па-тент BY 13415. Опубл. 30.08.2010. 10 с.

Трайтак Д. И. Клеточное строение листа. [Електронний ресурс] / Дмитрий Илларионович Трайтак // Kaz-Ekzams.ru. Режим доступу до ресурсу: https://kaz-ekzams.ru/biologiya/uchebnaya-literatura-po-biologii/botanika/810-kletochnoe-stroenie-lista.html

Dolina L. F. (2010). Ochistki stochnyh vod ot biogennyh elementov [Monografіya] Dnepropetrovsk: Kontinent [in Ukrainian].

Alekseeva A. A. (2020) Sposob ochistki stochnyh vod [Wastewater treatment method] / A. A. Alekseeva, I. R. Gareev, S. V. Stepanova // Publichnoe akcionernoe obshchestvo «Tatneft'» imeni V.D. Shashina. Retrieved from: https://findpatent.ru/patent/273/2736497.html [in Russia].

Water Filtration Using Plant Xylem / [M. S. Boutilier, J. Lee, V. Chambers at al.]. // Zhi Zhou, National University of Singapore, Singapore. 2014. Р. 183–193.

Spychała M. J. (2017) Ocena struktury biomasy oraz warunków technologicznych i procesów w oczyszczaniu wody i ścieków bytowych na filtrach włókninowych [Assessment of the structure of biomass as well as technological conditions and processes in the treatment of domestic water and sewage on non-woven filters]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Poznan : Agricultural Academy A. Cieszkowski [in Poland].

Karczmarczyk A. A. (2020) Analiza przydatności naturalnych sorbentów do usuwania fosforu w lokalnych systemach oczyszczania ścieków [Analysis of the suitability of natural sorbents for phosphorus removal in local wastewater treatment systems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Warsaw : Department of Construction and Environmental Engineering [in Poland].

Bobrov V.V. Sposob termicheskoj ochistki stochnyh vod proizvodstva karbamida [Method for thermal treatment of waste water from urea production] Patent BY 13415. Рubl. 30.08.2010. 10 p. [in Belarus].

Trajtak D. I. Kletochnoe stroenie lista. [Cellular structure of the leaf] / Dmitrij Illarionovich Trajtak // Kaz-Ekzams.ru. Retrieved from : https://kaz-ekzams.ru/biologiya/uchebnaya-literatura-po-biologii/botanika/810-kletochnoe-stroenie-lista.html [in Russia].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія. Біотехнології та біоінженерія. Екологія