ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА ТИТР МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ЗАКВАСКИ «VIVO»

Автор(и)

  • І.М. І.М. Корнієнко Національний авіаційний університет, м. Київ, Ukraine
  • В.М. Гуляєв Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.С. Анацький Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Я.М. Я.М. Черненко Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету, Ukraine
  • О.В. Монченко Національний авіаційний університет, м. Київ, Ukraine
  • О.Ю. Філімоненко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Соболь Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.39.2021.12

Ключові слова:

молочнокислі бактерії, функціональні компоненти, аскорбінова кислота, культивування, антибіотикостійкість

Анотація

Використання заквасок із високим титром пробіотичних культур молочнокислих бактерій (МКБ), рослинними компонентами та  аскорбінової кислоти в технології отримання продуктів функціонального призначення дозволяють підвищити якість готових виробів, харчову та біологічну цінність. Мета роботи дослідження впливу функціональних компонентів та антибіотиків різних груп у складі елективних поживних середовищ «Лактобакагар» і «Біфідоагар» на титр МКБ та їх життєздатність. Завдання роботи   визначення доцільності використання екстрактів розторопші, насіння рижію, льону та  аскорбінової кислоти у складі поживних середовищ на предмет життєздатності МКБ закваски «VIVO» при додаванні антибіотиків різних груп та концентрацій. Досліджено вплив найуживаніших антибіотиків: бензилпеніцилін, азитроміцин, лінкоміцин, гентаміцину сульфат, цефтріаксон, норфлоксацин, амоксил, стрептоміцин, тетрациклін, еритроміцин на титр молочнокислих бактерій закваски «VIVO», концентрації яких відповідають наступним значенням, мкг/мл: 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,13; 1,56; 0,78. Визначення антибіотикостійкості МКБ проводили методом подвійних розведень. Доведено ефективність використання екстрактів розторопші, насіння льону та рижію, а також аскорбінової кислоти в практиці збагачення поживних середовищ. Внесення даних компонентів до складу поживних середовищ із антибіотиками призвело до збільшення кількості життєздатних клітин МКБ  на 59 %. Рекомендовано збагачення кисломолочних продуктів та хлібобулочних виробів функціональними компонентами насінням або шротом рижію, льону та розторопші задля підвищення їх харчової цінності та збільшення титру бродильної мікрофлори.

Посилання

Neposhyvaylenko N., Kornienko I. Current problems of individual health of adolescents and the use of modern food biotechnology to solve them. Collective Monograph: Actual problems of natural sciences: modern scientific disscusions. Lublin: Universiti of life sciences in Lublin, 2020. p. 391–409.

Формування здорового способу життя студентів як педагогічна проблема / І. В.Іванова, С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук, А. Г. Козикін. // Педагогические науки. 2007. №4.

World Declaration and Plan of Action for Nutrition [Електронний ресурс] // World Health Organization. 1992. – Режим доступу до ресурсу: https://apps.who.int/iris/handle/10665/61051.

Кириленко С.В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров'я старшокласни-ків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / С. В. Кириленко. Київ, 2004. 4 с.

Копа В. М. Соціальна цінність модусу здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-ня канд. філос. наук : спец. 09.00.03. / В. М. Копа. Одеса, 2006. 12 с.

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2008-%D1%80/card3#Files.

Концепція поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2004-%D1%80#Text.

Про схвалення проекту Концепції Державної науково-технічної програми: "Біофортифікація та функціональні продукти на основі рослинної сировини на 2012-2016 роки". Постанова Президія Національної Академії Наук України від 08.06.2011 № 189 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189550-11#Text.

Виноградская С. Е. Изучение чувствительности молочнокислых культур и микрофлоры кисломолочных продуктов к антибиотикам / С. Е. 9. Виноградская. // Сборник научных трудов СевКавГТУ, Серия «Продовольствие». 2005. №1. С. 19–23.

Карапетян К. Дж. Сравнительная оценка ряда свойств новых штаммов 93 молочнокислых бактерий / К. Дж. Карапетян // Биологический журнал Армении. 2009. №4(61). С. 36–42.

Китаевская С. В. Резистентность пробиотических штаммов молочнокислых бактерий к антибиотикам / С. В. Китаевская. // Вестник Казанского технологического университета. 2012. №21(том 15). С. 108–110.

Cухорукова М.В. Чувствительность к антибиотикам штаммов бактерий, входящих в стоставпробиотика «Линекс» / И. С. Cухорукова. // Клиническая микробиология, антимикробная химиотерапия. 2012. С. 245–251.

Савицкая И.С. Антибиотикорезистентность лактобацилл – пробиотиков / И.С. Савицкая, [и др.] // Вестник КазНУ. Серия биологическая. 2017. Вып. 56, №4. С. 222–227.

Багдасарян А.С. Антибиотикоустойчивость пробиотических культур, входящих в состав синбиотиков / А. С.Багдасарян, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2011. №2–3. С. 102–104.

Плотникова Д.Т. Изучение антибиотикоустойчивости бактерий родов Lactococcus, Enterococcus, Leuconostoc / Плотникова Д. Т., Сидоренко А. В., Новик Г. И. // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 2016. №3. С. 94–100.

Крибиология и биотехнология / А.А. Цуцаева, В.Г. Попов, К.М. Сытник; Ин-проблем крибиологии и криомедицины АН УССР. Київ.: Наукова думка, 1987. 216 с.

Король Ц. О. Вплив захисних середовищ на довготривале зберігання заквашувальної композиції ЛРР / Ц. О. Король. // Продовольчі ресурси. 2016. №6. С. 158–166.

Пат. AU 2016/201489 АІ МПК C12N1/04. Cryoprotectans for freeze-drying of lactic and bacteria / S. Corveleyn (BE), P. Dhaese (BE), S. Neirynck (BE), L. Steidler (BE). №2010243906; заявл. 08.03.2016; опубл. 24.03.2016. 37 с.

Пат. RU 2295563 CI МПК С12N1/04, С12N1/20, С12R1/225. Способ консервирования молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii / В.В. Евелева, Н.В. Каменькова, И.Д. Никулина, Т.М. Черпалова. заявл. 15.07.2011. опубл. 20.02.2013, Бюл №5.

Pehkonen K.S. State transitions and physicochemical aspects of cryoprotection and stabilization in freeze-drying of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) / K.S. Pehkonen, Y.H. Roos, S. Miao, [et.al.] // Journal of Applied Microbiology. 2008. Vol. 104, №6. P. 1732–1743.

Белов А.Н., Криворотова Т.Л., Гусева Н.М. Влияние состава защитных сред при сублимации и хранении концентратов молочнокислых бактерий . Молочная промышленость. 1993. №1. С. 25–26.

Буянтуева Л.В., Найданова С.Б., Хамагаева И.С. Влияние облепихового масла на холес-теринметаболизирующие свойства бифидобактерий. // Сб. науч тр. с междунар. участием, посвящ. 50-лет. ун-та. Сер.: Биорганическая и пищевая химия. Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2012. С. 7–9.

Хамагаева И. С. Влияние кедрового масла на рост и активность бифидобактерий. Молочная промышленность. Москва. 2013. №11. С. 40.

Хамагаева И.С., Замбалова Н.А., Буянтуева Л.В. . Оценка качества пробиотической биологически активной добавки с льняным маслом . Товаровед продовольственных товаров. Москва, 2013. № 5. С. 34–37.

Способ получения бактериального концентрата и его применение в качестве пробио-тической биологически активной добавки к пище: Пат. 2541778 РФ, МПК: C12N 1/20, A61K 35/74. № 2013129139/10; заявл. 25.06.2013; опублік. 20.02.2015, Бюл. № 5. С.1–10.

Хромова Н. Ю. Биотехнологическая конверсия зернового сырья для получения пробио-тических продуктов и кормовых белковых добавок : дис. канд. техн. наук : 03.01.06 / Хромова Н. Ю. Москва, 2019. 164 с.

Хамагаева И. С., Хазагаева С. М., Марадузина И. П.. Оптимизация питательной среды для получения гипоаллергенного биопрепарата. Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 2017. №3 (66). С. 93–96.

Офіційний сайт виробника заквасок торгівельної марки «VIVO» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vivostarters.com/assortiment/

Цефтриаксон [Електронний ресурс] // Википедия Свободная Энциклопедия – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD.

Норфлоксацин (Norfloxacin) [Електронний ресурс] // Vidal Справочник Лекарственных Средств – Режим доступу до ресурсу: https://www.vidal.ru/drugs/norfloxacin__43314

Амоксициллин [Електронний ресурс] // ВикипедиЯ Свободная Энциклопедия – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD#%D0%A4%D0%B0%D1%9580%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Стрептомицин. Описание товара [Електронний ресурс] / Петенко // Акционерное Общество "Биохимик". 2021. – Режим доступу до ресурсу: http://biohimik.ru/produktsiya/streptomitsin.

Тетрациклин [Електронний ресурс] // Медвестник. 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Tetraciklin.html

Эритромицин (Erythromycin) [Електронний ресурс] // Vidal Справочник Лекарственных Средств. 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.vidal.ru/drugs/erythromycin__20458.

Азитромицин [Електронний ресурс] // Vidal Справочник Лекарственных Средств. 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.vidal.ru/drugs/azithromycin__31410

Гентамицина сульфат[Електронний ресурс] // Vidal Справочник Лекарственных Средств. 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.vidal.ru/search?t=all&q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD+%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82&bad=on

Лысак В.В., Желдакова Р.А., Фомина О.В. Микробиология. Практикум: пособие. Минск: БГУ, 2015. 115 с.

Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам: методические указания / утв. Г.Г. Онищенко; М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 91 с.

DEN-1 Денситометр [Електронний ресурс] // Biosan Medical-Diological Research&Technologies – Режим доступу до ресурсу: https://biosan.lv/ru/products/den-1/.

Neposhyvaylenko N., Kornienko I. Current problems of individual health of adolescents and the use of modern food biotechnology to solve them. Collective Monograph: Actual problems of natural sciences: modern scientific disscusions. Lublin: Universiti of life sciences in Lublin, 2020. P. 391–409.

Formuvannya zdorovogo sposobu zhittya studentіv yak pedagogіchna problema / І. V.Іvanova, S. P. Gvozdіj, L. M. Polіshchuk, A. G. Kozikіn. // Pedagogicheskie nauki. 2007. №4.

World Declaration and Plan of Action for Nutrition [Elektronnij resurs] // World Health Organization. 1992. – Rezhim dostupu do resursu: https://apps.who.int/iris/handle/10665/61051

Kirilenko S. V. Socіal'no-pedagogіchnі umovi formuvannya kul'turi zdorov'ya starshoklasnikіv : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spec. 13.00.07 / S. V. Kirilenko. K, 2004. 4 p.

Kopa V. M. Socіal'na cіnnіst' modusu zdorov'ya : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fіlos. nauk : spec. 09.00.03. / V. M. Kopa. Odesa, 2006. 12 p.

Koncepcіya Zagal'noderzhavnoї cіl'ovoї socіal'noї programi «Zdorova nacіya» [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu do resursu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2008-%D1%80/card3#Files.

Koncepcіya polіpshennya prodovol'chogo zabezpechennya ta yakostі harchuvannya naselennya [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu do resursu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2004-%D1%80#Text.

Pro skhvalennya proektu Koncepcії Derzhavnoї naukovo-tekhnіchnoї programi: "Bіofortifіka-cіya ta funkcіonal'nі produkti na osnovі roslinnoї sirovini na 2012-2016 roki". Postanova Prezidіya Nacіonal'noї Akademії Nauk Ukraїni vіd 08.06.2011 № 189 [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu do resursu: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189550-11#Text.

Vinogradskaya S. E. Izuchenie chuvstvitel'nosti molochnokislyh kul'tur i mikroflory kislomolochnyh produktov k antibiotikam / S. E. 9. Vinogradskaya. // Sbornik nauchnyh trudov SevKavGTU, Seriya «Prodovol'stvie». 2005. №1. P. 19–23.

Karapetyan K. Dzh. Sravnitel'naya ocenka ryada svojstv novyh shtammov 93 molochnokislyh bakterij / K. Dzh. Karapetyan // Biologicheskij zhurnal Armenii. 2009. №4(61). P. 36–42.

Kitaevskaya S. V. Rezistentnost' probioticheskih shtammov molochnokislyh bakterij k antibiotikam / S. V. Kitaevskaya. // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2012. №21(tom 15). P. 108–110.

Cuhorukova M.V. CHuvstvitel'nost' k antibiotikam shtammov bakterij, vhodyashchih v stostavprobiotika «Lineks» / I. S. Cuhorukova. // Klinicheskaya mikrobiologiya, antimikrobnaya himioterapiya. 2012. P. 245–251.

Savickaya I.S. Antibiotikorezistentnost' laktobacill – probiotikov. Vestnik KazNU. Seriya biologicheskaya. 2017. Vyp. 56, №4. P. 222–227.

Bagdasaryan A.S. Antibiotikoustojchivost' probioticheskih kul'tur, vhodyashchih v sostav sinbiotikov. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pishchevaya tekhnologiya. 2011. №2–3. P. 102–104.

Plotnikova D. T., Sidorenko A. V., Novik G. I. Izuchenie antibiotikoustojchivosti bakterij rodov Lactococcus, Enterococcus, Leuconostoc. Vescі Nacyyanal'naj akademіі navuk Belarusі. 2016. – №3. P. 94–100.

Kribiologiya i biotekhnologiya /A.A. Cucaeva, V.G. Popov, K.M. Sytnik; In-problem kribiologii i kriomediciny AN USSR. Kyiv.: Naukova dumka, 1987. 216 p.

Korol' C. O. Vpliv zahisnih seredovishch na dovgotrivale zberіgannya zakvashuval'noї kompozicії LRR . Prodovol'chі resursi. 2016. №6. P. 158–166.

Pat. AU 2016/201489 MPK C12N1/04. Cryoprotectans for freeze-drying of lactic and bacteria. №2010243906; zayavl. 08.03.2016; opubl. 24.03.2016. 37 p.

Pat. RU 2295563 CI MPK S12N1/04, S12N1/20, S12R1/225. Sposob konservirovaniya molochnokislyh bakterij Lactobacillus delbrueckii. zayavl. 15.07.2011. opubl. 20.02.2013, byul №5.

Pehkonen K.S., Roos Y.H., Miao S., [et.al.] State transitions and physicochemical aspects of cryoprotection and stabilization in freeze-drying of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). Journal of Applied Microbiology. 2008. Vol. 104, №6. P. 1732–1743.

Belov A.N., Krivorotova T.L., Guseva N.M. Vliyanie sostava zashchitnyh sred pri sublimacii i hranenii koncentratov molochnokislyh bakterij. Molochnaya promyshlenost'. 1993. №1. P. 25–26.

Buyantueva L.V., Najdanova S.B., Hamagaeva I.S. Vliyanie oblepihovogo masla na holesterinmetaboliziruyushchie svojstva bifidobakterij. Sb. nauch tr. s mezhdunar. uchastiem, posvyashch. 50-let. un-ta. Ser.: Biorganicheskaya i pishchevaya himiya. Ulan-Ude: Izd-vo VSGUTU, 2012. P. 7–9.

Hamagaeva I. S. Vliyanie kedrovogo masla na rost i aktivnost' bifidobakterij. Molochnaya promyshlennost'. Moskva. 2013. №11. 40 p.

Hamagaeva I.S., Zambalova N.A., Buyantueva L.V. Ocenka kachestva probioticheskoj biologicheski aktivnoj dobavki s l'nyanym maslom. Tovaroved prodovol'stvennyh tovarov. Moskva, 2013. № 5. P. 34–37.

Pat. 2541778 RF, MPK: C12N1/20, A61K35/74. Sposob polucheniya bakterial'nogo koncent-rata i ego primenenie v kachestve probioticheskoj biologicheski aktivnoj dobavki k pishche; FGBOU VPO VSGUTU. № 2013129139/10; zayavl. 25.06.2013; opublіk. 20.02.2015, Byul. № 5. P.1–10.

Hromova N. YU. Biotekhnologicheskaya konversiya zernovogo syr'ya dlya polucheniya probioticheskih produktov i kormovyh belkovyh dobavok : dis. kand. tekhn. nauk : 03.01.06. Moskva, 2019. 164 p.

Hamagaeva I. S., Hazagaeva, Maraduzina I. P. Optimizaciya pitatel'noj sredy dlya polucheniya gipoallergennogo biopreparata.Vestnik Vostochno-Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologij i upravleniya. 2017. №3 (66). P. 93–96.

Ofіtsіinii sait virobnika zakvasok torgіvel'noї marki «VIVO» [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu do resursu: https://vivostarters.com/assortiment/

Ceftriakson [Elektronnij resurs] // Vikipediya Svobodnaya Enciklopediya – Rezhim dostupu do resursu: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD.

Norfloksacin (Norfloxacin) [Elektronnij resurs] // Vidal Spravochnik Lekarstvennyh Sredstv – Rezhim dostupu do resursu: https://www.vidal.ru/drugs/norfloxacin__43314

Amoksicillin [Elektronnij resurs] // VikipediYA Svobodnaya Enciklopediya – Rezhim dostupu do resursu: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD#%D0%A4%D0%B0%D1%9580%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Streptomicin. Opisanie tovara [Elektronnij resurs] / Petenko // Akcionernoe Obshchestvo "Biohimik". 2021. – Rezhim dostupu do resursu: http://biohimik.ru/produktsiya/streptomitsin.

Tetraciklin [Elektronnij resurs] // Medvestnik. 2021. – Rezhim dostupu do resursu: https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Tetraciklin.html

Eritromicin (Erythromycin) [Elektronnij resurs] // Vidal Spravochnik Lekarstvennyh Sredstv. 2020. – Rezhim dostupu do resursu: https://www.vidal.ru/drugs/erythromycin__20458.

Azitromitsin [Elektronnij resurs] // Vidal Spravochnik Lekarstvennyh Sredstv. 2020. – Rezhim dostupu do resursu:: https://www.vidal.ru/drugs/azithromycin__31410

Gentamitsina sul'fat [Elektronnij resurs] // Vidal Spravochnik Lekarstvennyh Sredstv. – 2020. – Rezhim dostupu do resursu: https://www.vidal.ru/search?t=all&q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD+%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82&bad=on

Lysak, V. V., ZHeldakova R. A., Fomina O. V. Mikrobiologiya. Praktikum: posobie. Minsk: BGU, 2015. 115 p.

Opredelenie chuvstvitel'nosti mikroorganizmov k antibakterial'nym preparatam: metodicheskie ukazaniya / utv. G.G. Onishchenko; M.: Federal'nyj centr gossanepidnadzora Minzdrava Rossii, 2004. 91 p.

DEN-1 Densitometr [Elektronnij resurs] // Biosan Medical-Diological Research&Technologies – Rezhim dostupu do resursu: https://biosan.lv/ru/products/den-1/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія. Біотехнології та біоінженерія. Екологія