ПОБУДОВА ІДЕНТИФІКАТОРА КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ РОТОРА В СИСТЕМАХ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МАШИНАМИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

Автор(и)

  • О.В. Клюєв Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Садовой Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Ukraine
  • Ю.В. Сохіна Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.39.2021.9

Ключові слова:

асинхронна машина, координатні перетворення, тригонометричні функції кута повороту ротора, векторне керування, асимптотична стійкість

Анотація

            У статті для різних режимів роботи машини подвійного живлення отримані нові рівняння математичної моделі ідентифікатора кутового положення ротора, які  можуть використовуватися при синтезі систем векторного керування такими машинами. Здійснено аналіз стійкості розробленого ідентифікатора, результати якого розширюють можливості його  використання в різноманітних  режимах роботи електроприводів.

Посилання

Ботвинник М.М., Шакарян Ю.Г. Управляемая машина переменного тока, М.: Наука, 1969, 140 с.

Датчик положения ротора электрического двигателя: патент №2357348, РФ. МПК H02K 29/08, H02K 29/06. №2008125533/09; заявл. 23.06.2008; опубл. 27.05.2009. Бюл.№15.

Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхронные машины, М: Энергоатомиздат, 1984.192 с.

Клюєв О.В., Садовой О.В., Сохіна Ю.В. Системи керування асинхронними вентильними каскадами. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 294 с.

Пивняк Г.Г, Волков А.В. Современные частотно-регулируемые асинхронные электропри-воды с широтно-импульсной модуляцией. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. 470 с.

Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока/ «Ивановский государственный энергетический университет». Иваново: 2008. 298 с.

Botvinnik M.M.& SHakaryan Yu.G. (1969) Upravlyaemaya mashina peremennogo toka, M.: Nauka, 140 p. [in Russian].

Malafeev S.I.& Salov S.A. (2009) Patent № RU2357348C1 Datchik polozheniya rotora elektricheskogo dvigatelya, [in Russian].

Shakaryan Yu.G. (1984) Asinhronizirovannye sinhronnye mashiny M.: Energoatomizdat, 192 p. [in Russian].

Klyuyev O.V.& Sadovoi O.V.& Sokhina Yu.V. (2018) Systemy keruvannia asynkhronnymy ventylnymy kaskadamy. Kamianske: DDTU. 294 p. [in Ukrainian].

Pivnyak G.G.& Volkov A.V. (2006) Sovremennye chastotno-reguliruemye asinhronnye elektroprivody s shirotno-impul'snoj modulyaciej. Dnіpropetrovs'k, Nacіonal'nij gіrnichij unіversitet, 470 p. [in Russian].

Vinogradov A.B. (2008) Vektornoe upravlenie elektroprivodami peremennogo toka/ «Ivanovskij gosudarstvennyj energeticheskij universitet». Ivanovo. 298 p.[in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка